fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Tillfällig fristad för författare/kulturarbetare

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 150608:

Migrationsverket 15-05-12:

Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer till sidans topp

/SR 19/2015, utdrag:/

Fristadskonstnärer som bjudits in av en kommun, stad, region eller ett landsting som också står för konstnärens försörjning kan beviljas uppehållstillstånd i två år med stöd av 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen. (...)

För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas krävs att den inbjudande kommunen fattat ett politiskt beslut om att inrätta en fristad och att kommunen svarar för konstnärens försörjning (bostad, uppehälle, försäkringar m.m.).

Ytterligare ett villkor är att val och inbjudan av fristadskonstnären gjorts i samråd med ICORN (se ovan).

Uppehållstillståndet ger inte fristadskonstnären rätt att arbeta med annat än den konstnärsliga verksamheten samt uppdrag som kan vara direkt förknippade med detta, t.ex. föreläsningar, utställningar, konserter eller medverkan i publicistiska eller andra kulturella aktiviteter. Om konstnären vid sidan av sin konstnärliga verksamhet fått erbjudande om en anställning finns möjlighet att ansöka om arbetstillstånd enligt de ordinarie reglerna i 6 kap. utlänningslagen.

(...)

För att kunna stanna i Sverige efter de två åren måste fristadskonstnären ansöka om förlängt tillstånd. Ansökan lämnas in till Migrationsverket innan det föregående tillståndet löper ut. Om försörjningen då är tryggad genom konstnärens fria yrkesutövning, dvs. den konstnärliga verksamheten, så kan permanent uppehållstillstånd beviljas enligt 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen och principen om uppskjuten invandringsprövning. (...)

När försörjningen inte är tryggad genom den konstnärliga verksamheten men det finns andra tillståndsgrunder, t.ex. anställning eller anknytning, får uppehålls- och arbetstillstånd beviljas i enlighet med de bestämmelser som gäller på de områdena.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.