fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Avvisning/utvisning till säkert tredje land

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191002:

UNHCR September 2019:

Guidance on responding to irregular onward movement till sidans topp

Guidance on responding to irregular onward movement of refugees and asylum-seekers

/Utdrag:/

This guidance aims to assist States in responding to the significant challenges posed by onward movement of refugees and asylum-seekers, in a manner consistent with international law and good practice. It describes international legal provisions and guiding principles relevant to onward movement. Building on existing guidance from international instruments, conclusions of the Executive Committee of the High Commissioner's Programme (ExCom) and from UNHCR, as well as State practice and leading jurisprudence, it provides recommendations around approaches to determining which State shall take responsibility for considering a claim and providing international protection to individual refugees, and the applicable standards to be met. It highlights the importance of addressing the causes of onward movement, including through enhanced cooperation and responsibility-sharing among States to ensure access to international protection. It proposes arrangements between States, strategies and processing options which aim to help authorities ensure that national asylum or refugee status determination systems are better equipped to manage claims from refugees and asylum-seekers who move onward after claiming asylum or receiving international protection, or refraining from seeking such protection in a Statewhere they had a reasonable opportunity to do so.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Asylnytt 18-08-04:

EU-domstolen: Sverige måste ändra sina regler för omedelbar verkställighet till sidans topp

Asylprocedurdirektivet innehåller en möjlighet att avvisa en asylsökande med omedelbar verkställighet, dvs utan rätt att stanna kvar för att överklaga, om personen kommer från ett ursprungsland som definierats som säkert. Motsvarande paragraf i den svenska Utlänningslagen är formulerad så att personer kan avvisas för att ansökan anses "uppenbart ogrundad". Detta kan enligt praxis bero på att det finns ett tillräckligt myndighetsskydd. Enligt EU-domstolen är detta inte tillåtet. För att avvisa en person som åberopar skyddsskäl med omedelbar verkställighet krävs att staten har infört en lista över säkra länder. Migrationsverket har redan publicerat en rättslig kommentar där det framgår att så länge Sverige inte infört bestämmelsen om säkert ursprungsland så får en asylansökan inte definieras som uppenbart ogrundad på grund av otillräckliga asylskäl. Avvisningsbeslut av det slaget som väntar på domstolsbehandling kommer att inhiberas. En person som inte åberopar några skyddsskäl alls fortfarande avvisas med omedelbar verkställighet.

Läs eller hämta domen C-404/17 (Extern länk)

Hämta Migrationsverkets kommentar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

AIDA 17-10-22:

Greece: Further interpretation of the safe third country concept till sidans topp

The Greek Appeals Committees have recently given further interpretation to the "safe third country" concept in appeals against inadmissibility decisions, in the aftermath of two rulings of the Council of State on the application of the concept in the case of Turkey. In these judgments, the Council of State had affirmed that a "sufficient connection" between an asylum seeker and a third country, which would make it reasonable for him or her to relocate there, may be inferred from transit in conjunction with conditions such as the length of stay in a country or the country's proximity to the country of origin.

Two decisions from Appeals Committees have elaborated on the "sufficient connection" criterion:

9th Appeals Committee, Decision 15602/2017

In a case concerning a Syrian man who had stayed only eight days in Turkey, the Appeals Committee found that the geographical proximity of a country to the country of origin cannot in itself justify a sufficient connection, in the absence of conditions such as a reasonable period of stay of the existence of a supporting network. To rule the contrary - that "transit" may solely be accompanied by proximity to the country of origin - would in fact result in asylum applications not being examined on an individualised basis, as expressly required by law, but in all nationals of a country with such a "neighbouring third country" being treated in the same manner. Since the applicant's stay in Turkey was very short, not exceeding eight days, and no supporting friendly network existed, the Committee held that there was no sufficient connection with Turkey based on which it would be reasonable for the applicant to relocate there.

11th Appeals Committee, Decision 14011/2017

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

UNHCR intervenerar i ärende om utvisning av palestinier tlll tredje land till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har släppt upp ett ärende till prövning som gäller en palestinier som flytt från Syrien men som enligt Migrationsverket skulle kunna återvända till ett annat land där hen bott tidigare. Migrationsöverdomstolen rubricerar det som ett mål om hemvist för en person som bott i flera länder. UNHCR däremot tar upp saken ur perspektivet att det rör en person som registrerats som flykting av UNRWA och vad för ställning denna person har om hen inte längre kan få skydd av UNRWA. UNHCR påpekar att personen i så fall ska betraktas som flykting enligt Genèvekonventionen utan vidare prövning. För att utesluta en sådan person från flyktingstatus krävs att hen vid den tidpunkten har uppehållstillstånd i ett annat land med samma rättigheter som en medborgare, har rätt att resa in och ut ur landet, är fullt ut skyddad mot utvisning etc.

Hämta inlagan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

ECRE 17-10-06:

Greek Council of State declares Turkey 'safe third country' till sidans topp

Greek Council of State dismisses all complaints on fast track border procedure and declares Turkey 'safe third country' based on doubtful documentation

On 22 September 2017, the Greek Council of State, the highest administrative court of the country, delivered two long-awaited judgments (2347/2017 and 2348/2017) regarding two Syrian nationals whose claims were rejected as inadmissible. The rulings will have important consequences on all main elements of the Greek asylum procedure and further deemed Turkey as a safe third country in their case, based on selective and limited documentation.

Among other aspects, the rulings confirmed the legality of the fast-track border procedure on the islands, its initial application without a prior Ministerial Decision, the involvement of EASO in them, and the applicant's burden of proof to establish exemption from them on grounds of family unity or vulnerability. At the same time the Council of State denied the applicants' right to a hearing in appeal procedures and upheld the dismissal of the applications as inadmissible on the basis of the "safe third country" concept.

(...)

Artikeln med länkar till källor och uttalanden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Human Rights Watch 17-09-27:

Greece: Highest court fails asylum seekers till sidans topp

OKs deporting 2 Syrian men to Turkey without hearing refugee claims

The September 22, 2017 decision by Greece's highest administrative court that two Syrian asylum seekers can be deported to Turkey because it deems Turkey a safe third country for them puts people at risk.

"Greece's Council of State has failed to protect the rights of asylum seekers," said Eva Cossé, Greece researcher at Human Rights Watch. "Despite the fact that Turkey does not provide non-Europeans fleeing persecution full rights as refugees, and despite the obstacles Syrians and other asylum seekers in Turkey face in getting education and other basic services, the court has given a green light to returning the two Syrian men there without first hearing their refugee claims."

The Council of State grand chamber heard an appeal by the two men, ages 22 and 29, of decisions by lower administrative tribunals that they could be returned to Turkey to have their refugee claims heard there because it can be considered a safe third country for the men. Other lower tribunals are likely to abide by the ruling, paving the way for the return of other Syrian asylum seekers from the Greek islands to Turkey.

The case was heard in the context of a March 2016 agreement between the European Union and Turkey that aims to return most asylum seekers from the Greek islands to Turkey without first hearing their refugee claims. The agreement is based on the flawed assumption that Turkey is a safe third country for asylum seekers. Under the deal, Turkey receives billions of euros in aid, visa liberalization for Turkish citizens, and revived negotiations for Turkish accession to the EU.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Asylnytt 17-06-28:

Migrationsöverdomstolen: Äktenskap i tredje land leder till att asylansökan avvisas till sidans topp

En man från Eritrea sökte asyl i Sverige. Under asylproceduren gifte han sig med en kanadensisk medborgare, som tillfälligt var i Sverige. Migrationsverket avvisade asylansökan med hänvisning till att han har rätt att resa till Kanada som är ett säkert land för honom. Mannen anförde att det var parets föräldrar som drivit igenom giftermålet, att de i praktiken separerat och att hustrun inte var registrerad som gift i Kanada. Migrationsdomstolen ansåg att anknytningen till Kanada inte var tillräckligt stark, bland annat för att mannen aldrig varit i Kanada. Migrationsverket överklagade. Migrationsöverdomstolen påpekar att vistelse i ett tredje land inte är en nödvändig förutsättning för att avvisa asylansökan. Familjeanknytning kan också vara ett skäl, vilket framgår av att familjeanknytning i Sverige enligt lagen kan vägas emot anknytningen i det tredje landet. Slutsatsen blir att asylansökan avvisas.

Målnummer UM8098-16, MIG 2017:13

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Asylnytt 17-05-15:

Uppdaterade rättsliga ställningstaganden om snabbavvisningar till sidans topp

Migrationsverket har publicerat nya versioner av tre rättsliga ställningstaganden om avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet och om avvisningar till EU-land, första asylland eller säkert tredjeland. De är numrerade SR 16, 17 och 18/2017. Justeringarna följer av lagändringar eller praxis från Migrationsöverdomstolen. I alla tre dokumenten har förts in att ensamkommande asylsökande barn alltid ska förordnas offentligt biträde. I två av dokumenten har införts vilka omständigheter som krävs för att att avvisning ska kunna ske under tid då personen har giltigt visum eller rätt att vistas utan visum. Detta gäller även asylsökande som har uppehållstillstånd med skyddsstatus i ett annat EU-land. I dessa dokument finns nu även infört att Migrationsdomstolen på eget initiativ ska pröva frågan om inhibition om en avvisning med omedelbar verkställighet överklagas. Innan den prövningen skett får avvisningen inte verkställas. Ensamkommande barn som fått avslag med omedelbar verkställighet ska ges en veckas tidsfrist efter delgivning av beslutet. I ställningstagandet där avvisningar inom EU eller till säkra länder behandlas har förts in att avvisning med omedelbar verkställighet till ett "säkert tredjeland" inte är möjlig, samt att avvisning ett nyfött barn vars förälder har skyddsstatus i ett annat EU-land inte kan ske med automatik annat än när det följer av Dublinförordningen.

Hämta ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen (Extern länk)

Hämta ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart myndighetsskydd och förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med hänvisning till befintligt myndighetsskydd (Extern länk)

Hämta ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Asylnytt 17-03-30:

Europadomstolen fäller Ungern för behandlingen av asylsökande till sidans topp

Case of Ilias and Ahmed v. Hungary (Application no. 47287/15)

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett ärende som gäller två män från Bangladesh som hållits kvar i ett av lägren vid gränsen till Serbien och därefter utvisats till Serbien såsom varande "säkert tredje land". Europadomstolen konstaterar behandlingen brutit mot flera artiklar i Europakonventionen: Artikel 5 genom förvarstagandet utan tillräckliga skäl och utan reell möjlighet att överklaga, Artikel 13 genom att de inte hade någon möjlighet att klaga på förhållandena i lägret (detta trots att domstolen inte ansåg att förhållandena i sig uppgick till en kränkning av Artikel 3) samt Artikel 3 genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land utan garantier för att de sökande skulle vara skyddade från omänsklig eller förnedrande behandling. De båda ska ersättas med 10.000 euro vardera plus omkostnader.

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Amnesty International 16-10-04:

Europe on the brink of a dangerous precedent in the refugee crisis till sidans topp

By Giorgos Kosmopoulos, Amnesty International's Europe Researcher on Migration

You may never know his real name, but this week a Syrian asylum-seeker may unwillingly become an historic figure in the refugee crisis. I met him in detention, during a research visit on the island of Lesvos last week.

Known as "Noori" to protect his identity, this 21 year old student risks becoming the first refugee to be forcibly returned from Greece to Turkey under the EU-Turkey deal without the substance of his asylum claim being considered, setting a dangerous new precedent.

Greece's highest administrative court, the Council of State, is currently considering whether to suspend his deportation, following an earlier decision by the Asylum Appeals Committee that Turkey is a "safe third country" for Syrians. But evidence suggests that Turkey, at least currently, is far from safe for asylum-seekers and refugees.

Noori's story

Noori comes from a family of doctors and wanted to help others in Syria, so he went to university to study nursing: "I wanted to become a nurse to help the injured. After all I have seen is the least I can do."

He told me he was eight months into his training when the bombings made it impossible to reach the hospital. In April 2015 his village was hit and he saw two neighbouring families die with his own eyes. He was close friends with the son of one of the families.

"The father was the headmaster of my school, only my friend survived from the bombing, the rest of the family died. This is when I decided to leave, I couldn't take it anymore."

So Noori left Syria on 9 June 2016 and headed to Europe in search of safety; in search of a future.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.