fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Förföljelse på grund av sexuell identitet, HBTQI

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180831:

Migrationsverket 18-08-29:

Lifosrapport: Kosovo - situationen för hbtq-personer till sidans topp

Detta är version 3.0 av rapporten

/Utdrag ur sammanfattning och slutsats:/

Mot bakgrund av den bild som konsulterade källor har återberättat är Lifos slutsats att hbtq-personer som offentligt, på arbetsplatsen eller inför sin familj öppet deklarerar sin sexuella läggning eller könsidentitet, kan exponera sig själv för risker - våld och hot om våld, förskjutning från familjen, social utfrysning och diskriminering. Riskerna att drabbas av familjebaserat våld eller våld från allmänheten går inte att värdera på en generell nivå utan torde bero på vilket sammanhang den enskilde befinner sig i, såsom tillhörighet till en konservativ familj, ekonomiska ställning, kön/könsidentitet, etnisk tillhörighet, landsbygds- eller stadsmiljö m.m.

Transpersoner beskrivs som en osynlig och särskilt sårbar grupp. Våld mot transpersoner är underrepresenterat i brottsstatistiken och gruppen diskrimineras både inom det vidare samhället och inom hbtq-gemenskapen. Vissa källor uppger att transkvinnor som ger uttryck för sin könsidentitet löper en högre risk att utsättas för attacker i det offentliga rummet.

Ytterligare en dimension i en hbtq-persons utsatthet är tillhörighet till en etnisk minoritet och som på så vis riskerar att utsättas för "dubbeldiskriminering". En källa uppger att det är särskilt svårt att vara rom och hbtq-person.

Ingen av de källor som Lifos har konsulterat har rapporterat om någon myndighetssanktionerad förföljelse av hbtq-personer. Samtliga källor uppger att utomrättsliga åtgärder av myndighetsföreträdare mot hbtq- personer är mycket ovanligt och att det inte förekommer ogrundade gripanden/anklagelser/åtal/domar för andra brott på grund av en persons sexuella läggning eller könsidentitet. Djupt konservativa värderingar samt homo- och transfobiska stämningar är dock utbrett, såväl bland befolkningen som inom samhällsinstitutionerna.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.