fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Förföljelse på grund av sexuell identitet, HBTQI

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191120:

Migrationsverket 19-11- 14:

Landinformation: Georgien - situationen för hbtq-personer till sidans topp

Migrationsverkets enhet Migrationsanalys har publicerat en uppdaterad rapport om situationen för hbtq-personer i Georgien.

/Utdrag ur Sammanfattande analys:/

Samhällsopinionen i Georgien är uttalat negativ när det kommer till hbtq-personer och en aktivt homofobisk retorik tillämpas av media, den ortodoxa kyrkan och politiker. Hbtq-frågan är politiserad och polariserad i landet. Homofobiska uttalanden används av politiker för att mobilisera väljare och för att misskreditera politiska motståndare. Polariseringen bidrar till att det råder en ovilja bland personer i ledande positioner att offentligt ge stöd åt hbtq-frågor och hbtq-rörelsen. Under större politiska händelser såsom politiska val, införandet av vissa lagar eller demonstrationer utsätts hbtq-personer i större utsträckning för våld. Inför parla- mentsvalet 2020 finns således en risk att hatretoriken och även våldet mot hbtq-personer ökar.

Det har skett framsteg gällande hbtq-personers rättigheter på den lagstiftande nivån i Georgien. Antidiskrimineringslagen förbjuder sedan 2014 diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Hälsolagstiftningen och patientlagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Brott som motiveras av en persons sexuella lägg- ning eller könsidentitet är sedan 2012 en försvårande omständighet enligt georgisk strafflagstiftning. Samtidigt uppger flera källor att både antidiskrimineringslagstiftningen och hatbrottslagen saknar adekvata implementeringsmekanismer.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Migrationsverket 18-08-29:

Lifosrapport: Kosovo - situationen för hbtq-personer till sidans topp

Detta är version 3.0 av rapporten

/Utdrag ur sammanfattning och slutsats:/

Mot bakgrund av den bild som konsulterade källor har återberättat är Lifos slutsats att hbtq-personer som offentligt, på arbetsplatsen eller inför sin familj öppet deklarerar sin sexuella läggning eller könsidentitet, kan exponera sig själv för risker - våld och hot om våld, förskjutning från familjen, social utfrysning och diskriminering. Riskerna att drabbas av familjebaserat våld eller våld från allmänheten går inte att värdera på en generell nivå utan torde bero på vilket sammanhang den enskilde befinner sig i, såsom tillhörighet till en konservativ familj, ekonomiska ställning, kön/könsidentitet, etnisk tillhörighet, landsbygds- eller stadsmiljö m.m.

Transpersoner beskrivs som en osynlig och särskilt sårbar grupp. Våld mot transpersoner är underrepresenterat i brottsstatistiken och gruppen diskrimineras både inom det vidare samhället och inom hbtq-gemenskapen. Vissa källor uppger att transkvinnor som ger uttryck för sin könsidentitet löper en högre risk att utsättas för attacker i det offentliga rummet.

Ytterligare en dimension i en hbtq-persons utsatthet är tillhörighet till en etnisk minoritet och som på så vis riskerar att utsättas för "dubbeldiskriminering". En källa uppger att det är särskilt svårt att vara rom och hbtq-person.

Ingen av de källor som Lifos har konsulterat har rapporterat om någon myndighetssanktionerad förföljelse av hbtq-personer. Samtliga källor uppger att utomrättsliga åtgärder av myndighetsföreträdare mot hbtq- personer är mycket ovanligt och att det inte förekommer ogrundade gripanden/anklagelser/åtal/domar för andra brott på grund av en persons sexuella läggning eller könsidentitet. Djupt konservativa värderingar samt homo- och transfobiska stämningar är dock utbrett, såväl bland befolkningen som inom samhällsinstitutionerna.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Asylnytt 17-12-08:

Europadomstolen tillåter utvisning av homosexuell man till Guinea till sidans topp

En man sökte asyl i Nederlälnderna efter att ha flytt från Guinea. Han hävdade att han hade haft ett sexuellt förhållande med en vän som hade kommit varje vecka till affären där han arbetade. Vid ett tillfälle hade människor samlats utanför och misshandlat dem, och vännen hade blivit dödad. Själv hade han fängslats. En bekant hade hjälpt honom rymma och lämna landet. Enligt de nederländska myndigheterna kom han med olika versioner av berättelsen och kunde inte bevisa att Guinea faktiskt förföljer homosexuella. Europadomstolen kommer till samma slutsats. Domstolen konstaterar att det inte är ifrågasatt att mannen är homosexuell och att homosexualitet är förbjudet i Guinea. Men det finns inga bevis för att lagstiftningen tillämpas systematiskt. Domstolen har ingen anledning att ifrågasätta Nederländernas trovärdighetsbedömning. Därför läggs fallet ner.

Application no. 63890/16 M.B. against the Netherlands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Asylnytt 17-10-00:

Inte farligt för homosexuell i Libanon enligt FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat en rad beslut efter klagomål från enskilda, varav åtta gäller utvisningsbeslut. Dessutom behandlades en utlämning till Turkiet som CAT inte ville tillåta.

Ett av ärendena gällde en man från Libanon som kom till Sverige som barn med sin familj och hade haft ett utvisningsbeslut som inte kunnat verkställas. Efter preskription sökte han asyl igen för att han skulle förföljas som homosexuell. Han fick avslag igen. CAT håller nu med Sverige om att alla homosexuella inte riskerar förföljelse i Libanon.

Hämta beslutet om utvisning till Libanon, Com No. 690/2015, E.A. v Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Kulturdepartementet 17-08-02:

Migrationsverket ska fortsätta utveckla kompetensen i hbtq-frågor till sidans topp

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att säkerställa hög rättslig kvalitet i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Detta genom att stärka kompetensen ytterligare. Två miljoner kronor tillförs myndigheten och i uppdraget ingår att arbeta med ett tryggt och likvärdigt bemötande av hbtq-personer.

I arbetet för mänskliga rättigheter vill regeringen underlätta för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Regeringen arbetar för att trygga flyktingars och asylsökandes mänskliga rättigheter, i linje med vad internationella granskningsorgan fört fram. Regeringen kommer att fortsätta med arbetet utifrån regeringens hbtq-strategi. Där har Migrationsverket en självklar roll.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Migrationsverket 17-04-05:

Lägesanalys. Bortförande, tortyr och avrättning av homosexuella män till sidans topp

/Migrationsverket har publicerat en (helt kort) lägesanalys rörande behandlingen av homosexuella män i Tjetjenien./

Bakgrund

Den 1 april publicerade den ryska dagstidningen Novaja Gazeta en artikel där det uppgavs att över hundra homosexuella män gripits i den ryska delrepubliken Tjetjenien och att åtminstone tre av dessa dödats.

(...)

Även om det sedan länge varit väl känt att situationen för sexuella minoriteter i Tjetjenien varit mycket oroväckande är uppgifterna uppseendeväckande även för tjetjenska förhållanden. Lifos har bland annat genom Sveriges ambassad i Moskva försökt att få uppgifterna bekräftade. Inledningsvis kan konstateras att Novaja Gazeta i sig får betraktas som en trovärdig källa, välrenommerad för sin oberoende och grävande journalistik. Ambassaden bekräftar vidare att man fått uppgifterna bekräftade av Moskvabaserade HBTQ-organisationer som dessutom indikerat att ytterligare individer nu funnits döda. Uppgifterna har också bedömts som trovärdiga av Human Rights Watch och Amnesty International. HBTQ- organisationer i Ryska Federationen arbetar nu enligt ambassaden med att evakuera HBTQ-personer från Tjetjenien till Moskva. Även renommerade International Crisis Group har ställt sig bakom behovet av en skyndsam evakuering.

2. Lifos kommentar

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 17-03-27:

LGBTI asylum seekers lack adequate support till sidans topp

Significant numbers of lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people have come to Europe fleeing persecution in their home countries but asylum barriers hinder them from receiving the protection they are entitled to. These are some of the findings from the latest summary report of FRA on migration-related fundamental rights concerns in selected EU Member States. It examines some of the difficulties LGBTI asylum seekers face in order to draw attention to gaps in their protection.

Nearly 80 countries worldwide still criminalise sexual orientation; in five the sentence can be death. Although such persecution is a ground for claiming asylum under EU law, official figures are not collected, making it difficult to assess numbers of LGBTI applicants. However, civil society estimates of those seeking help, point to significant numbers. For example, in The Netherlands, one organisation alone was contacted by up to 3000 applicants.

While the EU offers sanctuary to LGBTI people who may be tormented in their home countries, many Member States are failing to adequately support LGBTI asylum seekers, as this latest report shows. Some of the report's main findings include:

1. Only a few Member States have national guidelines or training on interviewing LGBTI people.

2. Interviews are often too short to specifically assess claims of LGBTI persecution. This is particularly problematic as applicants may be uncomfortable about revealing intimate aspects of their life.

3. Asylum officers also tend to have stereotypical views on sexual orientation or gender identity such as knowledge of gay bars in their home country which applicants may not be aware of if they have lived in anti-LGBTI societies. In addition, interpreters may also have an anti-LGBTI bias.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

Asylnytt 17-01-26:

Lesbisk kvinna ifrågasattes av Migrationsverket men blev trodd i domstol till sidans topp

En kvinna från Nigeria hade från tidig ålder attraherats av kvinnor. Hon hade straffats av familjen och relegerats från skolan efter olika incidenter. Hon tvingades gifta sig och hade ett barn och var gravid med nästa när hennes man kom på henne med en kvinna. Det ledde till att grannarna samlades och misshandlade henne. En präst som hon flydde till sa att hon var djävulen själv. Prästen ångrade sig sedan och hjälpte henne fly. Homosexualitet bestraffas med 14 års fängelse i Nigeria. När kvinnan sökte asyl i Sverige vågade hon inte avslöja sin sexuella läggning. Detta kom fram först i ett ärende om verkställighetshinder. Migrationsverket slog ner på alla möjliga detaljer som de inte ansåg trovärdiga och beslutade om utvisning igen. Men Migrationsdomstolen finner berättelsen detaljrik och samstämmig och att den stämmer med landinformation. Det finns dessutom skriftlig bevisning för att kvinnan är lesbisk. Kvinnan och döttrarna får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsöverdomstolen: Svårt mål om könsidentitet ska avgöras av erfaren domare till sidans topp

En person från Somalia uppgav homosexualitet som skäl för asyl. Migrationsverket och domstolen fann trovärdighetsbrister i berättelsen. I överklagandet till Migrationsöverdomstolen framkom att den sökande även berättat utförligt om sin transsexualitet och hur den tagit sig uttryck. Migrationsöverdomstolen redogör i sitt beslut för UNHCR:s riktlinjer för hur sexuell läggning och könsidentitet ska bedömas. Migrationsöverdomstolen påpekar att migrationsdomstolen (förvaltningsrätten) varken har utrett eller prövat om personen tillhör en samhällsgrupp som riskerar förföljelse på grund av sin könsidentitet. Dessutom hade målet i migrationsdomstolen avgjorts av en förvaltningsrättsfiskal. Enligt Migrationsöverdomstolen rör det sig om så komplicerade rättsfrågor och bevisfrågor att de borde ha avgjorts av en ordinarie domare. Målet återförvisas till förvaltningsrätten för ny handläggning.

Målnummer: UM5663-16

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Migrationsverket 16-09-29:

Temarapport från Migrationsverket: Situationen för hbt-personer till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en uppdaterad rapport om situationen för hbt-personer i Kosovo.

Ur inledningen:

I rapporten fokuseras på situationen för hbt-personer. Rapporten ger en ögonblicksbild genom ett antal väl insatta källor på plats i Kosovo men bör läsas tillsammans med annan rapportering. Lifos frågeställningar har omfattat hbtq-personer. Samtliga källor som har konsulterats refererar dock till hbt-personer (engelskans LGBT-persons) och flera av dem synes främst fokusera på situationen för homo- och bisexuella.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.