fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Dublinförordningen och annan överföring inom Europa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190415:

Migrationsverket 19-03-25:

Ställningstagande om överföring av barnfamiljer till Italien enligt Dublinförordningen till sidans topp

Sammanfattning

Europadomstolen har tidigare i ett mål avseende överföring av en barnfamilj till Italien enligt Dublinförordningen ansett att den överförande staten måste inhämta individuella garantier om att barnfamiljen kommer att tas om hand på ett sätt som är anpassat till barnens ålder och som beaktade familjens enhet. I ett senare mål ansåg Europadomstolen att de generella utfästelser som Italien gjort var tillräckliga. Inhämtande av individuella garantier behövde därför inte ske.

Italien har i nytt cirkulär till medlemsstaterna lämnat nya generella garantier avseende mottagandet av barnfamiljer som överförs enligt Dublinförordningen. Det är Migrationsverkets uppfattning att dessa garantier är tillräckliga för att överföringar av barnfamiljer enligt Dublinförordningen kan göras utan att individuella garantier inhämtas.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

Asylnytt 19-03-00:

EU-domstolen om villkoren för att avvisa asylansökan från den som redan har skydd till sidans topp

Tyska domstolar har lämnat över tre mål som rör familjer som sökt asyl i Tyskland trots att de hade fått skydd som alternativt skyddsbehövande i Bulgarien respektive Polen. Flera frågor ställdes kring hur asylprocedurdirektivet ska tillämpas och om vilka brister i skyddet för alternativt skyddsbehövande hos den tidigare ansvariga staten som skulle spela roll. EU-domstolen slår fast att en medlemsstat kan avvisa en ansökan som lämnats in av någon som har beviljats alternativt skydd i en annan medlemsstat även om ansökan gjorts innan direktivet trädde i kraft och utan att tillämpa återtagandereglerna i Dublinförordningen, med undantag för fall där Dublin II fortfarande ska tillämpas. EU-domstolen påpekar att presumtionen är att alla medlemsstater behandlar personer som får skydd enligt kraven i stadgan, Genèvekonventionen och Europakonventionen. Men om en medlemsstat ändå skulle försätta någon i sådant armod att det blir omöjligt för personen "att tillgodose sina mest grundläggande behov, såsom att äta, tvätta sig och ha tak över huvudet, och vilket skadar vederbörandes fysiska eller mentala hälsa eller utsätter personen för en förnedring som är oförenlig med mänsklig värdighet", så hindrar det att ansökan avvisas. En person med alternativ skyddsstatus har inte rätt att söka flyktingstatus i ett annat EU-land om inte det ansvariga landet systematiskt nekar flyktingstatus utan egentlig prövning.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på valfritt EU-språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-00:

EU-domstolen: Levnadsvillkor efter uppehållstillstånd kan beaktas vid Dublinöverföring till sidans topp

En tysk domstol har även lämnat över ett fall rörande en man som skulle föras över till Italien enligt Dublinförordningen. När Tysklands tidsfrist höll på att löpa ut hade mannen lämnat förläggningen. Han kom senare tillbaka och förklarade att han inte visste att han måste meddela var han befann sig. En fråga till EU-domstolen gällde om en person ska anses hålla sig undan även om det inte är avsiktligt, en annan om det överförande landet självt kan bestämma att fristen ska förlängas till 18 månader eller om det krävs överenskommelse mellan staterna. Den tredje frågan gällde om en överföring kan hindras av hur personen skulle behandlas i den ansvariga staten om personen skulle få skyddsstatus där. EU-domstolens svar innebär att staten har rätt att utgå från att personen hållit sig undan avsiktligt förutsatt att hen informerats om reglerna. Personen har dock rätt att överklaga detta. Samråd mellan staterna behövs inte för att förlänga tidsfristen. Domstolen påpekar presumtionen att alla EU-länder behandlar personer som fått skydd i enlighet med stadgan och internationella konventioner. Men det kan inte uteslutas att en person under exceptionella omständigheter skulle "löpa en allvarlig risk för att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling ... på grund av de levnadsförhållanden som personen kan förvänta sig i egenskap av en person som beviljats internationellt skydd". I så fall utgör det hinder för överföring.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på valfritt EU-språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Asylnytt 19-03-18:

Migrationsverket stoppar beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen till sidans topp

Överföringar till Ungern har i praktiken inte verkställts på länge. Enligt en rättslig kommentar från 2017 kunde beslut fattas om överföring men besluten verkställdes inte på grund av förhållandena som rådde för asylsökande i Ungern. Redan dessförinnan hade verkställigheter stoppats på grund av att Ungern inte tog emot. Detta har lett till att asylsökande som rest in i EU via Ungern eller kommit med ungersk visering har fått vänta minst sex månader innan de fått söka asyl i Sverige. Enligt Migrationsverkets nya kommentar så är Dublinförordningens klausul om "systematiska brister i asylförfarandet och i mottagningsvillkoren för asylsökande" tillämplig på Ungern. Det är sådana brister att den som skickas till Ungern riskerar omänsklig eller förnedrande behandling enligt EU:s rättighetsstadga. Bakom bedömningen ligger både förhållandena i Ungerns transitzoner och Ungerns rättsprocess som i praktiken hindrar prövning för asylsökande som passerat Serbien. Ungern har fällts i flera internationella instanser och det pågår ett stort antal mål.

Hämta kommentaren, SR 06/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Asylnytt 19-02-00:

Dublinförordningen gäller som vanligt gentemot Storbritannien enligt EU-domstolen till sidans topp

EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande om överföring enligt Dublinförordningen från Irland till Storbritannien. En fråga gällde om samma instans som behandlar kriterierna enligt Dublinförordningen (vilket land som ska pröva ansökan) också måste vara den instans som avgör om en stat ska göra undantag och ta över ansvaret på eget initiativ. En annan fråga var om den stat som behandlar ansökan enligt Dublinförordningen också separat måste ta ställning till barnets bästa. Domstolen ville även få svar på om Dublinförordningen gäller gentemot Storbritannien som meddelat sin avsikt att lämna EU. Enligt EU-domstolen gäller Dublinförordningen för Storbritannien så länge landet inte de facto lämnat EU. Beträffande barnets bästa finner domstolen att den saken inte behöver tas upp i någon särskild procedur, eftersom den kan prövas i överklagande av Dublinärendet. EU-domstolen konstaterar att det är upp till staterna att bestämma själva vilka instanser som ska behandla Dublinärenden såväl rörande kriteria som undantagsklausulen. Det behöver inte vara samma instans.

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket tillsammans med ett referat.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen på svenska eller annat språk, målnummer C-661/17 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Asylnytt 18-11-00:

Dublinöverföring till Italien stoppas av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har fällt Schweiz för en överföring till Italien. Fallet rör en eritrean som har en historia av fängslande och tortyr, men detta bedömdes inte i sak. Han sökte asyl i Schweiz där han fick avancerad vård för posttraumatiskt stressyndrom. Enligt läkarna hade han kommit in i en läkningsprocess men det var av stor vikt att han fick kontinuerlig vård hos dem han fått förtroende för. Mannen överfördes trots detta efter ett år till Italien. Trots de garantier Italien lämnat hamnade han utan mottagande på flygplatsen. En släkting tipsade om Caritas härbärge där han köade utan att få plats första natten men fick en tillfälliga plats dagen därpå. Mannen fick ingen information om hur han skulle söka asyl. Han beskrev situationen som kaotisk och att han skulle tvingas sova på gatan som många andra och inte få vård. Efter mindre än två dygn återvände han till Schweiz, där han så småningom fick ett nytt beslut om överföring till Italien. CAT anser att behandligen han riskerar vid en förnyad överföring till Italien i hans tillstånd utan stabila kontakter kan leda till självmord och därmed kan nå en nivå jämförbar med tortyr.

Hämta eller läs Communication No. 742/2016, A.N. v Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Asylnytt 18-09-26:

Tolkning av Dublinförordningen då återtagande inte begärts och då utlämning skett till sidans topp

EU-domstolen har med anledning av ett komplicerat Dublinärende utrett en rad frågor som uppstått då två medlemsstater haft ansvaret för en person på olika sätt. Frågorna gällde en person som sökt asyl i Nederländerna men sedan sökt asyl i Italien under pågående överklagande i Nederländerna. Italien hade inte begärt återtagande. Därefter hade Nederländerna istället begärt personen utlämnad på grund av brott. Efter att utlämning skett begärde Nederländerna att Italien skulle återta personen enligt Dublinförordningen, vilket Italien accepterade. EU-domstolen slog bland annat fast att Italien var skyldigt att pröva asylansökan trots det pågående ärendet i Nederländerna, eftersom begäran om återtagande inte skett. Att Nederländerna senare begärde återtagande i motsatt riktning innebar ingen skyldighet att vilandeförklara asylärendet i Nederländerna. Nederländerna behövde inte informera Italien om att ett ärende pågick. Det finns inte heller någon regel som gör Nederländerna skyldigt att pröva asylansökan på grund av sin begäran om utlämning. Slutsatsen blir alltså att ansvaret för asylansökan ligger kvar på Italien trots den första utredningen i Nederländerna och trots brottmålet.

Längre referat av Migrationsverket (Extern länk)

Läs eller hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

ELENA / Statewatch 18-06-20:

Belgian Council rules that Dublin transfers to Greece require a case by case analysis till sidans topp

On 8 June 2018, the Belgian Council for Alien Law Litigation (CALLL) ruled on case no. 205104, which concerned an appeal against a Dublin transfer from Belgium to Greece of an applicant from Palestine. The applicant arrived and lodged an asylum application in Belgium in October 2017. Since he was in possession of a valid visa delivered by Greece, Belgium sent a "take charge" request to Greece on the application of the Dublin III Regulation. The applicant appealed against this decision before the CALL based on, inter alia, the alleged existence of systematic deficiencies in the asylum and reception systems in Greece.

The CALL recognised that there are still deficiencies in the asylum procedure and reception conditions in Greece. However, it found that there are no longer systematic deficiencies that would prevent all Dublin transfers to Greece. With reference to the December 2016 Recommendation of the European Commission on the resumption of transfers to Greece, the CALL found that Dublin transfers to Greece can be carried out subject to a case by case analysis. It also pointed to that Recommendation in that "vulnerable asylum applicants, including unaccompanied minors, should not be transferred to Greece".

In the case in question, the CALL noted that the applicant had no particular vulnerability and that the Greek authorities had provided their Belgian counterparts with individualised guarantees with regard to the applicant's access to the asylum procedure in Greece and his reception in an official and open reception centre.

Läs mer (Extern länk)

ELENA Weekly Legal Update 15 June 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Asylnytt 18-06-15:

EU-domstolen: Överföring enligt Dublinförordningen får inte ske utan accept till sidans topp

En irakier sökte asyl i Tyskland, men reste vidare till Frankrike. Där blev han gripen. Franska myndigheter sände en begäran om återtagande till Tyskland, men beslutade samma dag om överföring dit. Mannen överklagade till en fransk domstol som nu har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om de har rätt att genomföra överföringen utan att invänta accept från Tyskland. Svaret är att det inte är tillåtet varken enligt Dublinförordningens ordalydelse eller syfte. EU-domstolen påpekar att möjligheten att överklaga med effekt skulle begränsas. Beslutet skulle dessutom bara grundas på Frankrikes information och personen skulle riskera att överföras utan att den mottagande staten accepterat återtagande.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Läs eller hämta domen på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Europadomstolen: HIV-smittad mor med nyfödd dotter får överföras till Italien till sidans topp

Ett par med ett barn som flytt över Medelhavet räddades av den italienska kustbevakningen och kom till Italien. De tog sig vidare till Schweiz där de sökte asyl. Strax efter detta föddes parets andra barn. I samband med förlossningen diagnosticerades modern med HIV. Spädbarnet behandlas i förebyggande syfte. Italien accepterade att ta tillbaka familjen enligt Dublinförordningen. Italien garanterade att familjen skulle få boende i det statliga systemet och senare även att familjemedlemmarnas medicinska behov skulle uppfyllas. Inför Europadomstolen ifrågasatte familjen detta och åberopade en rapport från Schweiziska och Danska Flyktingrådet enligt vilken flera familjer inte fått det mottagande i Italien som utlovats. Europadomstolen stoppade överföringen tillfällligt men har nu kommit fram till att det inte finns någon anledning att anta att mottagandet i Italien generellt skulle vara otillräckligt. Domstolen påpekar också att den behandling som behövs inte är komplicerad och att Italien har bekräftat att familjens särskilda behov kommer att tillgodoses. Ansökan avvisas som uppenbart ogrundad.

Application no. 67981/16, H and others against Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Asylnytt 18-05-28:

FN:s kommitté mot tortyr godkänner överföring av asylsökande till Bulgarien till sidans topp

En it-tekniker från Afghanistan som var på flykt från en konflikt med taliban i Afghanistan hamnade i Bulgarien. Han fängslades i nio månader och hävdar att han blev slagen regelbundet, de sanitära förhållandena var dåliga och han fick för lite mat. När han gått med på att söka asyl släpptes han och placerades på en öppen flyktingförläggning. Han lämnade landet utan att invänta asylproceduren. Efter att ha passerat flera länder sökte han asyl i Schweiz, som beslutade att överföra honom till Bulgarien enligt Dublinförordningen. Mannen hävdar att han riskerar tortyr och att sändas tillbaka till Afghanistan och hänvisar till olika rapporter om bristerna i Bulgariens asylsystem och UNHCR:s varning att sårbara personer inte bör skickas dit. Mannen lider av PTSD. Schweiz har invänt att mannen inte sagt att han utsatts för tortyr, att fängslandet berodde på att mannen vägrade söka asyl och att inget tydde på att hans asylärende inte skulle behandlas korrekt. Eventuella klagomål borde tas upp med Bulgarien. Även FN-bedömer att mannen inte har visat att överföringen skulle bryta mot tortyrkonventionen.

Hämta eller läs communication No. 721/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Asylnytt 17-10-00:

Dublinöverföring som inte verkställts preskriberas automatiskt enligt EU-domstolen till sidans topp

EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande angående vad som händer när en beslutad överföring enligt Dublinförordningen inte har genomförts efter sex månader, i ett fall där den asylsökande inte har ansvar för dröjsmålet. Frågan gällde en man som varit i Bulgarien men sökt asyl i Österrike. Han fick beslut om överföring till Bulgarien men bland annat på grund av mannens hälsotillstånd hade överföringen inte verkställts efter sex månader. Någon inhibition hade inte medgivits, men domstolen i Österrike ansåg ändå att tidsfristen börjat löpa på nytt efter att målet återupptagits. Mannen överklagade. Den österrikiska domstolen bad EU-domstolen avgöra om en asylsökande kan överklaga frågan om tidsfristen. Dessutom ville de veta om ansvaret för att pröva asylansökan automatiskt övergår på landet där asylansökan som begärt överföringen eller om det krävs att den ansvariga staten först frånsäger sig ansvaret. EU-domstolens svar är att ansvaret efter sex månader automatiskt övergår på den stat som begärt överföringen och att den asylsökande har rätt att hävda det.

Förhandsavgörandet har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen C-201/16 i sin helhet på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Asylnytt 17-10-01:

EU-domstolen: Kriteriet illegal inresa kan överklagas av den enskilde till sidans topp

I Asylnytt 17-07-28 refererades två domar från EU-domstolen som innebar att Kroatien måste ta tillbaka asylsökande som hjälptes genom landet vidare till Slovenien reslektive Österrike. Dessa domar har nu publicerats av Migrationsverket med referat.

Domen rörande Österrike är mer utförlig gällande denna fråga.

Den andra domen mot Slovenien innehöll även frågan om den enskilde hade rätt att överklaga tillämpningen av ansvarskriterierna när det gäller illegal inresa, och hur tidsfristen för överföring ska beräknas vid en sådan överklagan - även om saken lämnas till EU-domstolen för förhandsavgörande. Svaren på dessa frågor blev att den enskilde har rätt att överklaga och att tidsfristen för verkställighet kommer att flyttas fram till sex månader efter att en eventuell inhibition har hävts, även om inhibitionen omfattar tiden för EU-domstolens handläggning.

Referat av mål C-646/16 (Jafari) (Extern länk)

Referat av Mål C-490/16 (A. S. mot Republika Slovenija) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

AIDA 17-08-29:

Hungary: Dublin transfers suspended by Germany till sidans topp

The German Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) has suspended transfers to Hungary under the Dublin Regulation until further notice, on account of systematic detention, push backs and the lack of integration perspectives in the country.

Transfers had already been de facto halted since April 2017, as the BAMF was required to obtain individual guarantees from the Hungarian authorities to ensure that asylum seekers transferred to the country would benefit from treatment in accordance with the Common European Asylum System (CEAS) standards. This policy shift came about following a UNHCR statement urging Member States to refrain from transfers to Hungary.

Germany has issued 1,915 requests to Hungary and implemented 30 transfers so far this year, while Austria has transferred 79 people.

Notisen med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Asylnytt 17-07-28:

EU-domstolen: Ett gränsland som släpper igenom asylsökande blir ändå ansvarigt till sidans topp

Under 2016 förekom det att Kroatien släppte in personer utan visum över gränsen från Serbien, för att sedan hjälpa dem att ta sig vidare till andra EU-länder. Några personer som på det sättet kom att söka asyl i Slovenien respektive Österrike fick beslut från dessa länder att återvända till Kroatien i enlighet med Dublinförordningens regel om illegal inresa till området. Personerna överklagade och hävdade att deras inresa inte var illegal eftersom Kroatien släppt igenom dem. Domstolarna i Slovenien och Österrike bad EU-domstolen om förhandsavgörande. EU-domstolen slår nu fast att Kroatiens agerande att frångå de normala inresereglerna, även om det sker i en massflyktsituation, ska inte betraktas som visering. Inresan ska bedömas som illegal vid tillämpning av Dublinförordningen. Därför är Kroatien ansvarig för personernas asylansökningar.

C-490/16 A.S. v Slovenian Republic, C-646/16 Khadija Jafari and Zainab Jafari

Pressmeddelande på engelska pdf

Domen på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

EU-domstolen: Rätt att överklaga om Dublinfråga ställs efter längre tid än 3 månader till sidans topp

EU-domstolen har tagit upp ett ärende om en eritrean som sökte asyl i Tyskland i september 2015. Han fick då intyg om registreringen. Det tyska migrationsverket fick handlingarna senast 14 januari och mannen hördes för en formell asylansökan den 22 juli 2016. Först efter detta sände Tyskland en förfrågan till Italien om övertagande. Italien svarade inte, vilket Tyskland tolkade som en tyst accept. Mannen fick beslut om överföring till Italien. Han överklagade eftersom frågan till Italien borde ha ställts inom tre månader efter hans första ansökan. Den tyska domstolen har bett EU-domstolen om förhandsavgörande. EU-domstolen säger att den asylsökande kan hävda tremånadersregeln även om det tillfrågade landet accepterat. Vidare säger EU-domstolen att tremånadersfristen ska räknas från det datum då den ansvariga myndigheten fått kännedom om innehållet i ett offentligt utfärdat dokument som verifierar personens önskan att söka asyl. Någon personlig intervju behöver inte ha hållits.

C-670/16 Tsegezab Mengesteab v Bundesrepublik Deutschland

Förhandsavgörandet har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

FARR 17-06-04:

Överföringar till Ungern verkställs inte till sidans topp

Migrationsverket har beslutat att överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen inte ska verkställas. Anledningen är att Ungern har gått över till att placera alla asylsökande i containerförvar utmed gränsen. UNHCR har uppmanat alla EU-länder att stoppa överföringar till Ungern. Tyskland införde omgående ett stopp. I Sverige beslutade Migrationsverket den 28 april att fortsätta fatta beslut om överföring till Ungern, men att besluten inte ska verkställas tills vidare.

Asylsökande som varit placerade i öppna boenden i Ungern grips nu och sätts i gränslägren. När planerna på containerförvar blev kända i mars, reagerade många internationella organisationer, som UNHCR, Amnesty International och Europarådet. UNHCR kom den 10 april med sin uppmaning till EU-länderna att ställa in alla överföringar till Ungern.

Till saken hör att Ungerns asylsystem redan är ifrågasatt genom att Ungern betraktar Serbien som ett säkert land. Ett stort antal asylansökningar avvisas direkt vid gränsen (fler än 19.000 bara under andra halvåret 2016), däribland många från Afghanistan, Irak och Syrien. De som släpps in får i de flesta fall ändå inte sin asylansökan prövad i sak eftersom de anses kunna återvända till Serbien. Trots denna policy tar det tid att behandla ansökningarna och förvarstagandet kan dra ut på tiden.

I slutet av mars fälldes Ungern i Europadomstolen för behandlingen av två män från Bangladesh som hållits kvar i ett av lägren vid gränsen och därefter utvisats till Serbien. Europadomstolen konstaterade att Ungerns behandling brutit mot Europakonventionen på flera sätt, både genom förvarstagandet utan tillräckliga skäl och genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land. Själva förhållandena i lägret prickades inte.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

EU-domstolens advokat anser att Dublin inte alltid kan tillämpas under massflykt till sidans topp

Domstolar i Slovenien och Österrike har bett EU-domstolen om förhandsavgörande i varsitt ärende om vilket land som enligt Dublinförordningen ska vara ansvarigt att pröva en asylansökan. Målen gäller asylsökande från Syrien och Afghanistan som släppts in i Kroatien och slussats vidare till Slovenien respektive Österrike. Där har de sökt asyl. De har fått beslut om överföring till Kroatien. Motiveringen var Dublinförordningens regel om att det land där den asylsökande rest in i området illegalt ska vara ansvarigt. Men de asylsökande har överklagat med hänvisning till att de inte passerat någon gräns illegalt. EU-domstolens generaladvokat konstaterar att situationen inte förutsetts när Dublinförordningen skrevs. Inresan var inte laglig, eftersom visum saknades. Å andra sidan tilläts de sökande passera gränserna. Generaladvokaten pekar på risken att gränsländer som Kroatien inte skulle kunna hantera situationen. Slutsatsen blir att ansvaret borde ligga hos Slovenien respektive Österrike, enligt artikel 3(2) i Dublinförordningen. Nästa steg är att frågan tas upp i EU-domstolen.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Förslaget i sin helhet på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

EU-advokat: Rätt att överklaga om Dublinförordningens tidsgränser överskrids till sidans topp

En man från Eritrea som tagit sig till Italien och vidare till Tyskland, sökte asyl i Tyskland. Hans ansökan kvitterades den 14 september 2015 men en formell asylansökan gjordes först den 22 juli 2016. Den 19 augusti 2016 kollade Tyskland databasen Eurodac och fann att mannen lämnat fingeravtryck i Italien. En förfrågan sändes till Italien och senare fick mannen beslut om överföring dit. Han överklagade eftersom frågan till Italien borde ha sänts inom tre månader efter hans första ansökan. En tysk domstol har nu bett EU-domstolen om förhandsavgörande. En fråga är om den sökande har rätt att överklaga tillämpningen av tidsfristen. En annan är från vilket datum tidsfristen ska räknas. EU-domstolens generaladvokat påpekar att Dublinförordningen inte längre är en mekanism staterna emellan. Därför bör den sökande ha rätt att överklaga hur tidsfristen tillämpats. Generaladvoaktens uppfattning om tidsfristen är att den ska räknas från den formella ansökan, dvs i det här fallet den 22 juli 2016. Frågorna kommer att behandlas av EU-domstolen.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Förslaget i sin helhet på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Human Rights Watch 17-05-23:

Older refugees stranded in Greece till sidans topp

Unnecessary delays and arbitrary barriers are keeping older refugees and asylum seekers stranded in Greece, unable to reunite with family members who have legal status in the European Union, Human Rights Watch said today.

Family reunification often focuses on minors and their parents. But hundreds of older refugees and asylum seekers currently in Greece who have fled war zones and persecution are waiting to learn if they will be allowed to reunite with adult family members who have been granted residency in another EU country. Although EU law provides for family reunification for older people, lack of clarity or explicit provisions governing the process means that they can remain in limbo, far from their family for prolonged periods of time.

"These older people, already victims of conflict and persecution, hoped to find protection in the EU after treacherous journeys to Greece, and to be reunited with their family," said Bethany Brown, researcher on older people's rights at Human Rights Watch. "Now they don't know if they will ever see their relatives again."

Under international human rights law, everyone has a right to family life. For refugees, asylum seekers, and migrants, the possibility of family reunification is an aspect of that right, but barriers, including lack of information and clarity around eligibility for reunification, is causing anguish amongst older people, Human Rights Watch found.

In December 2016, Human Rights Watch interviewed 13 older refugees and asylum seekers in four camps and one refugee squat around Athens. Nearly all said they were seeking to be reunited with family in other parts of Europe. Human Rights Watch found, however, that these people often face seemingly insurmountable legal and practical barriers to reuniting with their families. Almost all had been waiting in Greece for more than eight months. The barriers included: a narrow interpretation of family under national laws, misinformation, and confusion about the process.

(...)

Hela skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

AIDA 17-05-04:

Denmark: Refugee appeals board suspends transfers to Hungary till sidans topp

The Danish Refugee Appeals Board issued a decision yesterday concerning the suspension of transfers to Hungary under the Dublin Regulation in four cases.

The Refugee Appeals Board relied on recent information documenting the risk of arbitrary detention and refoulement to Serbia facing asylum seekers in Hungary following the latest asylum reform entering into force on 28 March 2017, as well as the Ilias and Ahmed v. Hungary ruling of the European Court of Human Rights and UNHCR's call for the suspension of transfers to Hungary.

On that basis, it found that asylum seekers returned to Hungary would be detained in the transit zones contrary to the right to liberty and the requirements of the recast Reception Conditions Directive, and would not have access to an asylum procedure with the necessary protection against refoulement. It concluded that there are systemic deficiencies in the asylum procedure and reception conditions of the Hungarian system, warranting a suspension of the Dublin transfers.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-04-28:

Stopp för Dublinöverföringar till Ungern till sidans topp

Nu stoppar Migrationsverket tills vidare alla överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen. Det beror på Ungerns nya asyllagstiftning och det försämrade mottagandet för asylsökande i landet.

På grund av att asylsökande har svårt att få sina skyddsskäl prövade i Ungern, har Migrationsverket bestämt att tills vidare stoppa alla överföringar av asylsökande dit.

Migrationsverket har sedan tidigare överfört asylsökande till Ungern endast i begränsad omfattning eftersom Ungern inte tagit emot de sökande. I praktiken innebär det nya beslutet att Migrationsverket fortsätter att fatta beslut om överföringar till Ungern, samtidigt som verket beslutar att överföringarna tills vidare inte ska genomföras.

Ny asyllagstiftning i Ungern

Bakgrunden är den nya ungerska asyllagstiftning som trädde i kraft den 28 mars i år. Den innebär bland annat att alla asylsökande i landet kommer att hållas i "transitzoner" vid landets södra gräns mot Serbien under den tid som deras ansökningar behandlas. Endast barn under 14 år är undantagna.

Ungern har också klargjort att landet inte kommer att acceptera några överföringar enligt Dublinförordningen om den sökande inte har visum till Ungern, är asylsökande från västra Balkan eller är ett barn utan vårdnadshavare och överföringen till Ungern bedöms ligga i barnets bästa intresse.

Migrationsverket gör vidare utredning

Migrationsverket kommer nu att närmare utreda i vilken utsträckning asylsökande kan få tillgång till den ungerska asylprocessen samt om asylsystemet och mottagandet har sådana systematiska brister som utgör omänsklig eller förnedrande behandling av de sökande.*

I dag har Migrationsverket cirka 100 ärenden där verket beslutat om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, men där överföringarna inte har genomförts.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Asylnytt 17-03-08:

EU-domstolen: Svår sjukdom eller liknande kan stoppa Dublinöverföring till sidans topp

En kvinna som sökte asyl i Slovenien var höggravid. Det kom fram att Kroatien var ansvarigt land. Men då var kvinnan efter förlossningen ett så dåligt psykiskt tillstånd att det inte gick att flytta henne. Den slovenska domstolen bad EU-domstolen om förhandsavgörande beträffande om det räcker att tillämpa artikel 3.2 i Dublinförordningen (som handlar om systematiska brister i det ansvariga landet) för att uppfylla förbuden mot omänsklig och förnedrande behandling mm i EU:s stadga, Europakonventionen och Genèvekonventionen. En annan fråga var om staten har en skyldighet att använda Dublinförordningens artikel 17.1 för att överta prövningen av ett sådant ärende. I sitt svar säger EU-domstolen att både nationell rätt och EU-rätt ska vägas in när ett land överväger att ta över ansvaret för ett asylärende. EU-domstolen säger också att om det finns en konstaterad risk för omänsklig och förnedrande behandling så ska en överföring inte genomföras, även om det inte finns systematiska brister i det ansvariga landet. Så kan det vara om det finns "risk för en avsevärd och irreversibel försämring av den berörda personens hälsotillstånd". Detta kan leda till att överföringen skjuts upp eller till att medlemsstaten väljer att själv pröva asylansökan.

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

UN Human Rights Committee 16-12-29:

Deportation of family to Bulgaria would violate their rights till sidans topp

Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2608/2015, R.A.A. and Z.M. v. Denmark

Summary

The couple arrived in Bulgaria June 2014. Detained and beaten at arrival. The male author suffers from a serious heart condition. The male applicant faced a racial attack, and was denied access to the police station when he wanted to report the incident. At the asylum center the male applicant collapsed but was only offered painkillers, and was rejected from the local hospital. They were expelled from the asylum center once they were granted protection. They lived on the street for a few days, before they managed to get back to the asylum center, where they lived in hiding with friends.

Reasoning

+ Despite being granted residence permit in Bulgaria, they faced intolerable living conditions there. DK did not take this information adequately into considerations. DK has not explained how, in case of return to Bulgaria, the residence permit will protect them, in particular as regards access to medical treatment for the male applicant, and from hardship and destitution they already experienced, and which would now also affect their baby.

+ The male applicant was victim of a racial attack and was unable to file a complaint with the police.

+ The male applicant was denied medical care for his heart disease.

+ They now have a baby and are considered to be in a particular vulnerable situation. In case of deportation they are at risk of re-traumatization.

+ Lack of proper assurances from the Bulgarian authorities to ensure that the applicants and the baby would be received in compatible conditions.

Hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Swiss Refugee Council 17-02-09:

Dublin returnees caught between law and harsh reality in the search for safety till sidans topp

The Danish Refugee Council and the Swiss Refugee Council have published a joint report regarding the situation of persons with special reception needs transferred to Italy under the Dublin III Regulation. The report focuses on reception conditions and access to the asylum procedure. It shows that persons with special reception needs are at risk of human rights violations due to the arbitrariness of the Italian reception system.

In November 2014, the European Court of Human Rights stated in its judgment Tarakhel v. Switzerland that the return of a family with minor children to Italy under the Dublin III Regulation without individual guarantees would constitute a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to poor reception conditions.

Since then, the Italian authorities have guaranteed the other Member States that families who were transferred to Italy under the Dublin III Regulation would be kept together and accommodated in facilities appropriate to the needs of families with children.

Monitoring project for Dublin returnees

During a fact-finding mission to Italy in the beginning of 2016, the Swiss Refugee Council found that the Italian asylum system still showed various ambiguities regarding the actual procedure and access to accommodation for Dublin returnees.

Together with the Danish Refugee Council, the Swiss Refugee Council therefore initiated a joint monitoring project for Dublin returnees. The project focuses on reception conditions and access to the asylum procedure for families with minor children and persons with special reception needs who are transferred to Italy under the Dublin III Regulation. It will continue throughout 2017.

Conclusions of the report

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

Migrationsöverdomstolen: Barn ska inte överföras med föräldern utan samtycke till sidans topp

En kvinna som redan hade uppehållstillstånd i Italien sökte asyl i Sverige med sina barn. Eftersom Dublinförordningen var överspelad genom att kvinnan redan fått asyl så fick hon istället beslut om avvisning till Italien. Under vistelsetiden i Sverige föddes ännu ett barn, som sökte asyl. Migrationsverket fattade - efter att ha inväntat tyst accept fårn Italien - beslut om att överföra barnet till Italien, detta utan att begära mammans samtycke. Enligt Migrationsverket och senare domstolen ska barn som föds under proceduren betraktas som oskiljaktiga från familjen och få samma beslut. Dessutom ansåg verket att tillämpningen av förordningens kriterier inte kan överklagas. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att det inte stämmer. Tillämpningen får numera överklagas. Artikeln om att barn följer familjen rör barn i en asylsökande familj. I det här fallet hade mamman redan flyktingstatus. I det läget tillämpas artikel 17.2 om sammanföring och båda parters samtycke krävs. Barnets asylskäl ska prövas i Sverige.

Hämta referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Asylnytt 16-10-15:

Europadomstolen tillåter överföring av barnfamilj till Italien efter generell garanti till sidans topp

Europadomstolen har prövat ett Dublinfall som avgjordes i Danmark efter att Italien presenterat sin plan för hur barnfamiljer ska tas emot. För två år sedan stoppade Europadomstolen en överföring av en barnfamilj från Schweiz från Italien (Tarakhel v. Switzerland, no 29217/12). Orsaken var att Italien inte kunde garantera ett värdigt mottagande till alla och att barnfamiljer riskerade att splittras. Därför krävdes en individuell garanti från Italien före överföring. Italien har nu öronmärkt ett antal platser för barnfamiljer och har i cirkulärbrev till Dublinländerna informerat om detta och uppmant länderna att ge förhandsbesked om vilka barnfamiljer som ska överföras. Den aktuella familjen hade fått beslut i Danmark redan 2014 men överföringen hade inhiberats. Efter Italiens generella garanti skulle överföringen verkställas, men familjen hävdar att antalet platser i Italien är otillräckligt och vill ha en individuell garanti. Europadomstolen påpekar att det inte visats att familjen inte skulle kunna få plats och avslutar ärendet som uppenbart ogrundat.

Läs dokumentet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

Asylnytt 16-08-31:

Fler Tarakhelfall stryks från Europadomstolens lista till sidans topp

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har strukit från sin lista ett antal ärenden som gäller barnfamiljer som skulle skickas från Danmark till Italien, enligt Dublinförordningen. De flesta har nu vistats flera år i Danmark men det är inte avgjort i vilket land deras ärende ska prövas. De planerade överföringarna stoppades efter att Europadomstolen stoppat en överföring från Schweiz till Italien eftersom barnfamiljer inte kunde garanteras ett bra mottagande där - det så kallade Tarakhelfallet. Senare började Italien utfärda en generell garanti att barnfamiljer skulle tas emot i vissa anläggningar på ett bra sätt. Danmark undersöker nu om denna garanti räcker. Europadomstolen påpekar att om detta leder till nya överföringsbeslut så har familjerna möjlighet att överklaga och i värsta fall gå vidare till Europadomstolen igen. Därför finns det inte nu anledning att fortsätta deras ärenden, anser domstolen.

Se ett av fallen som exempel, Application no. 53045/14, A.M. and Others v Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.