fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Polisens tillgång till register mm

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 150511:

Riksdagen 15-05-06:

Brottsbekämpande myndigheter får tillgång till EU:s databas VIS (JuU23) till sidans topp

/Asylnytt har i utgåva 15-03-27 publicerat regeringens proposition och de motioner som riksdagsmän lagt om saken. Nu har riksdagen fattat beslut. Följande är riksdagens sammanfattning./

EU:s gemensamma databas, VIS, har tagits fram för att bland annat förenkla visumhantering och underlätta gränskontroller. I databasen finns personuppgifter, foto och fingeravtryck på den som ansöker om visum. Riksdagen sa ja till regeringens förslag att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter i VIS, om syftet är att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott samt andra grova brott. Möjlighet att göra en sökning i databasen gäller under vissa begränsade förutsättningar. Polismyndigheten är den centrala enhet som ska hantera myndigheternas förfrågan om sökning i VIS.

Lagändringen innebär att Sveriges regler anpassas till gällande EU-rätt. Ändringar görs bland annat i lagen om internationellt polisiärt samarbete.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2015.

Samlingssida för förslag och motioner, utskottets betänkande, debatt, omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150327:

Justitiedepartementet 15-03-10:

Brottsbekämpande myndigheter får tillgång till uppgifter i EU:s viseringsdatabas till sidans topp

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att bekämpa terroristbrott och andra grova brott. VIS är en EU-gemensam databas för viseringar. Genom förslagen genomförs det så kallade VIS-rådsbeslutet.

Genom VIS-rådsbeslutet öppnas en möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att under vissa begränsade förutsättningar få tillgång till uppgifter i VIS. Förslagen innebär att myndigheterna genom en central åtkomstpunkt ska få söka uppgifter i VIS i syfte att förebygga eller utreda vissa allvarliga brott. För att en sökning ska få göras krävs att uppgifter i systemet behövs i ett enskilt fall. Sökningen måste alltså ha en koppling till en viss utredning eller ett visst underrättelseärende. Det måste också finnas förväntningar på att uppgifter i systemet kan driva utredningen eller ärendet framåt. Vid en träff får myndigheten tillgång till uppgifter om bland annat den registrerade och den resa som visering sökts för. Myndigheten får sedan behandla uppgifterna endast för att förebygga eller utreda den brottslighet som uppgifterna hämtades för. Om det blir aktuellt att åtala någon för det brott som låg till grund för sökningen får uppgifterna behandlas även vid lagföringen.

- Med öppna gränser inom EU är informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater av central betydelse för att den gränsöverskridande brottsligheten effektivt ska kunna bekämpas, säger inrikesminister Anders Ygeman. Genom de nya reglerna får myndigheterna ytterligare ett verktyg i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Propositionen (Extern länk)

Riksdagen 15-03-26: Motion (V) om Brottsbekämpande myndigheters tillgång till VIS (Extern länk)

Riksdagen 15-03-26: Motion (FP) om Brottsbekämpande myndigheters tillgång till VIS (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150130:

Justitiedepartementet 15-01-22:

Brottsbekämpande myndigheter får tillgång till EU:s viseringsdatabas till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att bekämpa terroristbrott och andra grova brott. VIS är en EU-gemensam databas för viseringar. Genom förslagen genomförs det så kallade VIS-rådsbeslutet.

Pressmeddelande (Extern länk)

Lagrådsremiss (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.