fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Status som varaktigt bosatt för skyddsbehövande

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 150520:

Migrationsverket 15-05-19:

Migrationsverket om ansökningar om ställning som varaktigt bosatt till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående handläggning av ansökningar som varaktigt bosatt i Sverige - SR 20/2015

/Utdrag:/

Det rättsliga begreppet "ställning som varaktigt bosatt" infördes genom Europeiska Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Räckvidden av direktivet har därefter vidgats genom ändringsdirektivet 2011/51/EU. Ändringen innebar att även personer som beviljats internationellt skydd kan förvärva ställning som varaktigt bosatta.

(...)

Direktivets huvudsakliga syfte är att tredjelandsmedborgare som varit bosatta i en medlemsstat under en längre tid ska kunna få en särskild rättslig ställning vilken bland annat innebär att de ska likabehandlas med landets egna medborgare vad gäller vissa rättigheter. (...) Vidare har den varaktigt bosatte under vissa förutsättningar rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat.

(...)

Enligt utlänningslagen ska ställning som varaktigt bosatt beviljas om sökanden har vistats i Sverige utan avbrott under minst fem år och under denna tid har haft, och vid tiden för ansökan har permanent uppehållstillstånd (5 a kap. 1 § utlänningslagen). I samma lagrum sägs även att tid då sökanden haft uppehållstillstånd syftande till bosättning ska beaktas vid beräkningen av vistelsetiden.

(...)

Vid beräkningen av vistelsetiden för en flyktingar eller alternativt skyddsbehövande beaktas även tiden mellan den dag då ansökan om asyl eller om ny prövning gavs in och den dag då asyl beviljades (5 a kap. 1 § andra stycket UtlL).

(...)

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.