fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Parlamentarisk utredning om migrationspolitiken

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190620:

Regeringen 19-06-14:

Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken till sidans topp

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken.

Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

Kommittén ska bland annat ta ställning till

+ om skyddsbehövande ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel,

+ om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och då särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas,

+ i vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig om den person som en tredjelandsmedborgare åberopar anknytning till har sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd i Sverige, och

+ om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring, och hur ett sådant krav då bör utformas.

I sitt arbete ska kommittén bland annat göra en internationell utblick som framförallt ska avse andra EU-länders regelverk samt analysera vilka faktorer i Sverige som bidrar till att individer söker asyl i Sverige. Direktiven bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kommittén ska lämna sitt betänkande senast den 15 augusti 2020.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Ladda ner utredningsdirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 19-06-14:

Röda Korset kommenterar utredningsdirektiven till ny migrationslagstiftning till sidans topp

Idag presenterade regeringen direktiven för utredningen om den framtida svenska migrationspolitiken. Svenska Röda Korset ställer sig positiva till en bred utredning för att ta fram en ny human, hållbar och rättssäker migrationslagstiftning.

I januariavtalet mellan S, MP, L och C aviserades en parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Idag presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson direktiven för utredningen av den nya migrationspolitiken som förväntas träda i kraft 2021. Av utredningsdirektiven framgår att samtliga riksdagspartier bjuds in till att delta, och att kommittén i sitt arbete ska inhämta information från relevanta myndigheter och organisationer. Det framgår också att reglerna för familjeåterförening, rätten att söka asyl på humanitära skäl och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd är frågor som utredningen ska ta ställning till, sådant som Svenska Röda Korset har lyft sedan införandet av den tillfälliga lagen.

- Röda Korset har länge lyft frågor om familjeåterförening, rätten att söka asyl på humanitära skäl och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Vår förhoppning är nu att utredningen kommer att bygga på evidens och fakta, och tydligt inkludera lagens humanitära konsekvenser, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

På tisdag den 18:e juni 2019 ska riksdagen besluta om förlängning av den tillfälliga utlänningslagen med ytterligare två år. Svenska Röda Korset efterfrågar i första hand en återgång till den ordinarie utlänningslagen, men ställer sig positiva till en bred utredning för att ta fram en ny human, hållbar och rättssäker migrationslagstiftning.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.