fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Tvångsåtgärder före och efter utvisningsbeslut

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171208:

Justitiedepartementet 17-11-30:

Effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar till sidans topp

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har tagit emot Återvändandeutredningens betänkande. Utredningen lämnar lagförslag som ska möjliggöra ett mer effektivt arbete med återvändande och föreslår åtgärder som ska minska missbruket av resehandlingar.

- Rättssäkerhet och ordning och reda i asylsystemet är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten. Jag ser därför fram emot att sätta mig in i utredningens förslag, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Särskild utredare har varit före detta chefsrådmannen Richard Ljungqvist. Utredningen konstaterar att det är viktigt att kunna klarlägga identiteten på utlänningar som vistas i Sverige för att kunna upprätthålla säkerheten i landet, skydda utsatta grupper och värna asylrätten. Det är också viktigt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige kan förmås att återvända och att personer inte kan resa till eller från Sverige under falsk identitet.

Utredningen föreslår att när personer i samband med en inre utlänningskontroll inte kan styrka sin identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige ska

+ Migrationsverket och Polismyndigheten i identifieringssyfte få fotografera och ta fingeravtryck på personen, fingeravtryck på barn dock bara få tas om det behövs och om barnet har fyllt sex år, och

+ Polismyndigheten och Kustbevakningen ska få eftersöka personens pass och andra identitetshandlingar och ta hand om den här typen av handlingar till dess att personen får tillstånd att vistas i Sverige eller lämnar landet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta utredningen "Klarlagd identitet" (Extern länk)

Polisen 17-11-30: Större möjligheter att fastställa identitet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Riksdagen 17-09-27:

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs till sidans topp

Nu förtydligas Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder när de genomför ett beslut om avvisning eller utvisning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tidigare har det funnit oklarheter om vilka befogenheter polisen har när de omhändertar utlänningar som ska utvisas eller avvisas. Nu tydliggörs det att polisen har rätt att omhänderta en person om det är nödvändigt för att kunna genomföra en utvisning eller avvisning. I vissa fall ska Säkerhetspolisen kunna ta hand om en utlännings pass eller identitetshandlingar.

Dessutom får Polismyndigheten samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar när det finns ett beslut om avvisning som får genomföras även om det har överklagats. Det ska bara kunna ske i undantagsfall.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2017.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-09-07: Svar på skriftlig fråga av Lars Beckman (M) om verkställighet av utvisningar apropå sittdemonstrationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Riksdagen 17-05-18:

Proposition: Tydligare befogenheter för polisen när beslut om utvisning verkställs till sidans topp

I propositionen lämnas förslag på förtydligande i lag av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. För att ett sådant beslut ska kunna verkställas får en utlänning, om det behövs, omhändertas under högst 24 timmar, och om det finns särskilda skäl under ytterligare 24 timmar. Efter ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om förvar ska de åtgärder få vidtas som behövs för att utlänningen ska kunna få nödvändiga resehandlingar för utresan och för att hans eller hennes identitet ska kunna klarläggas.

Det föreslås också att Polismyndigheten alltid ska vara verkställande myndighet vid ny verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och handläggande myndighet när det gäller förvar i dessa situationer, samt att myndigheten ska kunna återlämna ett ärende om verkställighet till Migrationsverket om det visar sig att det finns förutsättningar för ett frivilligt återvändande.

Vidare föreslås att samma förutsättningar ska gälla för att ta ett barn i förvar för att genomföra en avvisning som kan verkställas omedelbart, oavsett om det är Polismyndigheten eller Migrationsverket som har fattat beslutet om avvisning.

Slutligen föreslås en regel som säger att en placering av transporttekniska skäl - en placering i en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller en polisarrest i syfte att en transport ska kunna genomföras - ska vara så kort som möjligt. Den får aldrig pågå längre tid än tre dygn och precis som tidigare gäller att barn inte får vara föremål för en sådan placering.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Justitiedepartementet 17-04-27:

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs till sidans topp

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som förtydligar vilka tvångsåtgärder polisen får vidta när avvisnings- och utvisningsbeslut ska verkställas.

Justitieombudsmannen har ifrågasatt om det finns ett tydligt lagstöd för polisen att använda tvångsåtgärder när avvisnings- och utvisningsbeslut verkställs. Regeringen föreslår därför att reglerna förtydligas så att det framgår vilka tvångsåtgärder som polisen får använda.

Ytterligare förslag som lämnas i lagrådsremissen är att:

+ Polismyndigheten alltid ska vara verkställande myndighet vid ny verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och att de ska kunna återlämna ett ärende om verkställighet till Migrationsverket om det visar sig att det finns förutsättningar för ett frivilligt återvändande.

+ Polismyndigheten ska ha samma förutsättningar som Migrationsverket att ta ett barn i förvar när det är sannolikt att en avvisning kan verkställas omedelbart eller när det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett sådant beslut.

+ För andra än barn ska den tid som en förvarstagen får placeras i en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller en polisarrest av så kallade transporttekniska skäl förlängas. En sådan placering ska kunna pågå upp till tre dygn.

+ Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att ta hand om en utlännings pass enligt lagen om särskild utlänningskontroll, till exempel vid befarade terroristbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Regeringen 17-01-24 / Riksdagen 17-02-08:

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. till sidans topp

I en proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen lämnas förslag till att införa en handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

- Det är viktigt att vi har ett effektivt och rättssäkert system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden. De som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför lämna dessa, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att Migrationsverket kommer att kunna begära hjälp från Polismyndigheten, så kallad handräckning, för att få den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. att lämna sin plats vid anläggningsboendet.

En handräckning ska endast få begäras om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld eller tvång behövs eller det annars finns synnerliga skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Läs mer (Extern länk)

Följdmotion av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Följdmotion av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Justitiedepartementet 16-12-27:

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs till sidans topp

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag på förtydligande i lag av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning.

För att ett sådant beslut ska kunna verkställas får en utlänning, om det behövs, omhändertas under högst 24 timmar, och om det finns särskilda skäl under ytterligare 24 timmar. Efter ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om förvar ska de åtgärder få vidtas som behövs för att utlänningen ska kunna få nödvändiga resehandlingar för utresan och för att hans eller hennes identitet ska kunna klarläggas.

Det föreslås också att Polismyndigheten alltid ska vara verkställande myndighet vid ny verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och handläggande myndighet såvitt avser förvar i dessa situationer, samt att myndigheten ska kunna återlämna ett ärende om verkställighet till Migrationsverket om det visar sig att det finns förutsättningar för ett frivilligt återvändande.

Slutligen föreslås att samma förutsättningar ska gälla för att ta ett barn i förvar för att genomföra en avvisning med omedelbar verkställighet, oavsett om det är Polismyndigheten eller Migrationsverket som har fattat beslutet om avvisning.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Justitiedepartementet 16-09-22:

Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande till sidans topp

Regeringen presenterade idag ett antal åtgärder för ett rättssäkert och bättre fungerande återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan.

- Vi måste kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten. Det är avgörande att den som efter prövning av sina asylskäl fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut återvänder så snabbt som möjligt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Polisen behöver bättre verktyg för att fastställa identitet på personer som vistas i Sverige. Polisen behöver även ett tydligare stöd för att bättre kunna verkställa återvändande, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Följande är de nio nya åtgärder regeringen idag presenterat:

1. Utökade möjligheter att genomföra riskbaserade arbetsplatsinspektioner

2. Möjlighet att ta fingeravtryck vid inre utlänningskontroll

3. Utvidga möjligheten att omhänderta pass eller id-handlingar

4. Migrationsverket ska underrätta Polismyndigheten vid kontakt med en person som har ett verkställbart beslut

5. Polismyndigheten ges möjlighet att återlämna verkställighetsärenden till Migrationsverket då frivilligt återvändande är möjligt

6. Polismyndigheten blir verkställande myndighet även vid en förnyad verkställighet

7. Ökade möjligheter att placera förvarstagna utanför särskilda förvarslokaler

8. Myndigheternas avvisningsbeslut ska, när det gäller förvar av barn, behandlas på samma sätt oavsett vilken myndighet som fattat beslut

9. Förtydligande av lagstiftningen angående ansvarig myndighet

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.