fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Införande av EU:s minimivillkor för asylprövning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 161015:

Justitiedepartementet 16-10-06:

Nu genomförs EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv till sidans topp

/Asylnytt: observera att detta handlar om det gällande direktivet, inte den nya förordningen som EU-kommissionen föreslagit./

Regeringen har i dag, torsdagen den 6 oktober, beslutat om en proposition med de sista lagändringar som behövs för att genomföra EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv.

Syftet med direktivet är att se till att alla medlemsstater i EU behandlar asylansökningar på liknande sätt. Direktivet ska se till att beslut om skydd fattas snabbare, är mer rättvisa och håller högre kvalitet.

Den svenska lagstiftningen ligger redan till stora delar på den nivå som direktivet kräver. Men på vissa områden måste svensk lag kompletteras för att Sverige fullt ut ska leva upp till direktivets krav:

+ Om Migrationsverket har fattat beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och beslutet överklagas ska migrationsdomstolen pröva om verkställigheten ska avbrytas tills vidare. Beslutet om avvisning får då inte verkställas innan prövningen har gjorts. Samma sak ska gälla om ett beslut att inte bevilja ny prövning överklagas och frågan om ny prövning inte har avgjorts tidigare. I dag avbryts verkställigheten inte om beslutet överklagas.

+ Den asylsökande har rätt att få ett offentligt biträde om Migrationsverket beslutar att inte bevilja en ny prövning efter att ett beslut har överklagats. Detta gäller om den som överklagar befinner sig i Sverige och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. I dag finns inte någon sådan rätt till offentligt biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151019:

FARR 15-10-15:

Nya bevis ska leda till ny prövning! till sidans topp

FARR har lämnat ett remissvar till regeringens skrivelse om hur EU:s ändrade asylprocedurdirektiv ska införas i svensk lag. FARR välkomnar att nya bevis som kommit fram efter att någon fått avslag ska kunna leda till en ny prövning och vill se en tydlig lagändring på den punkten. Däremot håller FARR inte med om att Sverige redan uppfyller direktivets krav på garantier för särskilt sårbara grupper. Till exempel finns stora brister när det gäller utredning av tortyrskadade. FARR vill också se en lagändring i enlighet med direktivet, så att ensamkommande barn inte ska definieras som vuxna om det finns en möjlighet att barnet är under 18 år. FARR välkomnar att det införs tidsgränser för hur lång tid en asylutredning får ta, men anser att om tidsgränserna överskrids borde det leda till att uppehållstillstånd beviljas.

Läs remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150814:

FARR 15-08-06:

Viktiga lagändringar föreslås till sidans topp

I och med att EU:s direktiv för asylprocedurer har ändrats, behöver också svensk lag justeras. En skrivelse om detta har tagits fram av justitiedepartementet och är nu på remiss. Där finns flera förslag till lagändringar som skulle kunna få stor betydelse för asylsökande i framtiden - om regeringen får majoritet för förslagen i riksdagen.

Ett viktigt förslag är att begäran om verkställighetshinder och ny prövning skulle leda till att utvisningen stoppas tills en domstol har tagit ställning. Avvisning med omedelbar verkställighet ska också kunna skjutas upp tills en domstol har avgjort om ärendet faktiskt ska behandlas med snabbprocedur.

Andra förslag är att det ska skrivas in i lagen att ensamkommande barn alltid har rätt till offentligt biträde och aldrig ska intervjuas utan att biträdet eller god man är med. Tidsfrister för handläggning ska enligt skrivelsen föras in i förordning.

Flera av förslagen är positiva ur FARR:s synpunkt. Det är välkommet till exempel att proceduren för verkställighetshinder förändras så att utvisningar alltid kan stoppas när någon riskerar förföljelse eller andra orimliga situationer. Men det är inte säkert att förslagen blir verklighet. Asylprocedurdirektivet är svårläst även för jurister och ger utrymme för olika tolkningar, så det kan mycket väl hända att partierna har olika uppfattningar.

Efter remissbehandlingen ska en proposition med de slutliga lagförslagen tas fram av regeringen och förhandlas med andra partier för att kunna få majoritet. Regeringens proposition ska granskas av lagrådet och därefter av socialförsäkringsutskottet innan det antas av riksdagen.

FARR hoppas att de organisationer som företräder flyktingar gör sitt till genom att svara på remissen, föreslå förbättringar och understödja de förslag som skulle stärka asylsökandes rättssäkerhet.

Hämta departementsskrivelsen (Extern länk)

"Vad vill FARR" om asylproceduren (Extern länk)

"Vad vill FARR" om verkställighetshinder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150724:

Justitiedepartementet 15-07-10:

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet till sidans topp

Ds 2015:37

I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet.

Vidare föreslås att behörig migrationsdomstol ska pröva om ett beslut om omedelbar verkställighet ska kvarstå, om ett sådant överklagas. Under denna prövning får verkställighet inte ske. Vid överklagande av ett beslut att neka ny prövning i fall där nya omständigheter inte har varit föremål för tidigare prövning ska behörig migrationsdomstol pröva frågan om inhibition och under denna prövning får verkställighet inte ske. När det gäller ensamkommande barn ska ett beslut om omedelbar verkställighet inte få verkställas förrän tidigast en vecka efter det att barnet fick del av beslutet. Detsamma gäller när ett ensamkommande barn nekas ny prövning.

Det förslås också att det ska anges i lag att ensamkommande barn alltid ska ha rätt till ett offentligt biträde i asylärenden och ärenden om ny prövning, att muntlig handläggning med ett ensamkommande asylsökande barn inte får ske utan att barnets gode man eller offentliga biträde närvarar och att ensamkommande barn omedelbart efter förordnandet ska informeras om vem som har förordnats som god man.

Vidare föreslås att det på förordningsnivå ska införas bestämmelser om bl.a. tidsfrister för handläggning av asylansökningar.

Hämta departementsskrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.