fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Införande av EU:s minimivillkor för asylprövning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190703:

Justitiedepartementet 19-06-20:

Utredning om uppenbart ogrundade ansökningar och säkra ursprungsländer till sidans topp

En utredare får i uppdrag att lämna förslag som innebär att Migrationsverket får utökade möjligheter att bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad. Syftet är att verket ska ha motsvarande möjligheter som innan en EU-domstolsdom från juli 2018 som har begränsat möjligheten. Utredaren ska särskilt överväga behovet av en förteckning över säkra ursprungsländer, med andra ord länder där det generellt inte förekommer förföljelse eller övergrepp.

För att frigöra resurser och korta handläggningstiderna är det viktigt att Migrationsverket har rätt verktyg för att på ett snabbt, effektivt, rättssäkert, humant och långsiktigt hållbart sätt kunna hantera ärenden där det är uppenbart att sökanden saknar skyddsbehov.

I sitt arbete ska utredaren särskilt överväga behovet av en förteckning över länder där det generellt inte förekommer förföljelse eller övergrepp. Utgångspunkten är att Migrationsverket i så fall ska ansvara för att ta fram och ändra en sådan förteckning. Även med en förteckning över säkra ursprungsländer ska en individuell och rättssäker prövning av skyddsbehovet alltid genomföras.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Justitiedepartementet 16-10-06:

Nu genomförs EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv till sidans topp

/Asylnytt: observera att detta handlar om det gällande direktivet, inte den nya förordningen som EU-kommissionen föreslagit./

Regeringen har i dag, torsdagen den 6 oktober, beslutat om en proposition med de sista lagändringar som behövs för att genomföra EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv.

Syftet med direktivet är att se till att alla medlemsstater i EU behandlar asylansökningar på liknande sätt. Direktivet ska se till att beslut om skydd fattas snabbare, är mer rättvisa och håller högre kvalitet.

Den svenska lagstiftningen ligger redan till stora delar på den nivå som direktivet kräver. Men på vissa områden måste svensk lag kompletteras för att Sverige fullt ut ska leva upp till direktivets krav:

+ Om Migrationsverket har fattat beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och beslutet överklagas ska migrationsdomstolen pröva om verkställigheten ska avbrytas tills vidare. Beslutet om avvisning får då inte verkställas innan prövningen har gjorts. Samma sak ska gälla om ett beslut att inte bevilja ny prövning överklagas och frågan om ny prövning inte har avgjorts tidigare. I dag avbryts verkställigheten inte om beslutet överklagas.

+ Den asylsökande har rätt att få ett offentligt biträde om Migrationsverket beslutar att inte bevilja en ny prövning efter att ett beslut har överklagats. Detta gäller om den som överklagar befinner sig i Sverige och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. I dag finns inte någon sådan rätt till offentligt biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.