fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Lagen om utlänningskontroll

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181231:

Justitiedepartementet 18-12-20:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter till sidans topp

Förlängd tid för del av uppdraget.

Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 kommittédirektiv om effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (dir. 2018:89). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget, i den del som avser att föreslå en förlängning av tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, redovisas senast den 28 februari 2019 och uppdraget i övrigt redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden för delredovisningen förlängs och hela uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Justitiedepartementet 18-08-24:

Regeringen ser över regelverk för att öka skyddet mot säkerhetshot till sidans topp

Regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att se över lagen om särskild utlänningskontroll, utlänningslagen och utlänningsförordningen. Översynen ska leda till en ändamålsenlig och effektiv reglering av utlänningsärenden som omfattas av säkerhetsaspekter.

Lagen om särskild utlänningskontroll är ett värdefullt verktyg för att hantera utlänningar som bedöms utgöra säkerhetshot mot Sverige. Potentiella terrorister kan hindras från att komma in i eller att stanna kvar i Sverige. Lagen skapar också utrymme för åtgärder i de fall berörda personer av asylrättsliga skäl inte kan utvisas, till exempel om det finns risk för dödsstraff eller tortyr i det land som personen ska utvisas till.

I vissa avseenden uppfattas lagen om särskild utlänningskontroll som svårtillämpad och lagstiftningen är i behov av en översyn. I en hemställan till regeringen har Säkerhetspolisen efterfrågat att vissa bestämmelser i lagen förtydligas, görs mer ändamålsenliga och att luckor täpps till. Säkerhetspolisen anser bland annat att den nuvarande regleringen för verkställighetsförvar är för snäv och att det leder till att personer som bedömts utgöra kvalificerade säkerhetshot mot Sverige måste försättas på fri fot i avvaktan på verkställighet av utvisningsbeslut.

Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, blir utredare.

Uppdragets del som gäller tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll ska redovisas senast den 28 februari 2019. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningen är ett resultat av överenskommelsen om åtgärder mot terrorism som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom överens om den 7 juni 2017.

Hämta kommittédirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.