fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Pass och uppehållskort

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 160422:

Justitiedepartementet 16-04-15:

Nya regler ska minska missbruket av svenska pass till sidans topp

I dag, 15 april, träder en ny lag i kraft för att minska missbruket av svenska pass och minska risken för att giltiga pass hamnar i fel händer.

- Stulna pass kan spåras till grov organiserad brottslighet, terrorkrigsresor och människosmuggling. Därför är det en viktig regelförändring som nu träder ikraft säger inrikesminister Anders Ygeman.

Svenska pass och nationella id-kort betraktas som några av världens säkraste dokument. Med ett svenskt pass reser du visumfritt till en stor del av världens länder. De svenska passen har ett högt anseende genom hur det är utformade och tillverkade och därför eftertraktade för bedragare vars mål är att använda dem i olagliga syften. Missbruket av pass innebär bland annat en stor säkerhetsrisk i och med att personer kan resa anonymt och kringgå reseförbud genom att använda andra pass än sina egna.

- Allt för många pass är försvunna, stulna eller borttappade trots att de är giltiga. Pass kan orsaka den drabbade stor skada om det kommer i fel händer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Lagen innehåller bland annat dessa förändringar:

+ Svenska medborgare ska som huvudregel kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

+ Det vanliga passet ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren.

+ Giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160315:

Riksdagen 16-03-02:

Begränsningar i passlagen införs till sidans topp

För att minska missbruket av svenska pass ska begränsningar i passlagen införas från och med april. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Begränsningarna innebär bland annat att svenska medborgare som mest ska kunna få tre pass under en femårsperiod. I dag finns det inte några sådana begränsningar. Förändringen innebär också att giltighetstiden för barnpass förkortas och att ett pass återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas.

Riksdagen tycker dock att samma begränsningar borde gälla för andra resehandlingar som utfärdas i Sverige. Det handlar då om främlingspass som Migrationsverket ger till de flyktingar som inte kan få pass från sitt hemland. Det handlar också om resedokument som Migrationsverket utfärdar till statslösa.

I ett tillkännagivande uppmanas därför regeringen att återkomma med ett förslag om begränsningar för även dessa resehandlingar.

Regeringen uppmanas samtidigt att se över regelverket kring uppehållstillståndskort. Riksdagen anser att en översyn bör göras för att motverka missbruk även här.

Socialförsäkringsutskottets betänkande (Extern länk)

Protokoll från riksdagsdebatten (Extern länk)

Omröstningar och beslut (Extern länk)

Regeringens pressmeddelande 16-03-03: Lagändringar för att motverka missbruk av svenska pass (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160119:

Regeringen 16-01-07:

Regeringens proposition: Åtgärder mot missbruk av svenska pass till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.

Det missbruk som består i att äkta pass används av andra än de egentliga passinnehavarna innebär bland annat en stor säkerhetsrisk i och med att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan resa anonymt och kringgå reseförbud genom att använda andra pass än sina egna. För att komma till rätta med situationen verkar Sverige inom EU för att det ska införas en obligatorisk kontroll av så kallade biometriska uppgifter i pass vid Schengenområdets yttre gränser.

I propositionen föreslår regeringen också ändringar i passlagen för att minska tillgången till svenska pass som kan missbrukas. Ändringarna innebär att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod, att ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren och att giltighetstiden för vanligt pass till barn ska sänkas till tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2016.

Läs eller hämta propositionen i sin helhet (Extern länk)

Följdmotion av Roger Haddad m.fl. (L) (Extern länk)

Följdmotion av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

Följdmotion av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151230:

FARR 15-12-30:

Lagförslag om missbruk av pass till sidans topp

I september skrev vi här om utredningen om hur missbruk av svenska pass ska minskas. FARR var mycket kritiska i sitt remissvar och föreslog att utredningen inte skulle användas. Nu har utredningen mynnat ut i ett lagförslag.

- Det är häpnadsväckande aningslöst att det inte ens i kapitlet om förslagens konsekvenser står något om att fler skulle dö i Medelhavet eller stoppas av militär vid östra Europas gränser om utredningens förslag genomfördes utan alternativ för flyktingarna, sade FARR:s ordförande Sanna Vestin.

Fokuset i utredning låg nämligen enbart på att göra det svårare att missbruka svenska pass genom begränsningar och starkare kontroller. Samtidigt tvingas många flyktingar idag använda stulna pass för att ta sig in i EU och Sverige, eftersom det inte finns några andra alternativ. Detta perspektiv fanns dock inte alls med i utredningen, trots att utredaren verkade ha förstått att de stulna passen används av flyktingar. Med andra ord lade den enda svenska utredning som rörde flyktingars resvägar enbart fram förslag som skulle det göra svårare för flyktingar att resa. Och detta utan att ens ta med perspektivet rörande hur detta förslag skulle komma att påverka det antal som mister livet vid Europas gränser.

FARR krävde i sitt svar att det istället skulle utredas hur flyktingar skulle kunna ta sig in legalt i Sverige, både för att rädda liv men också för att faktiskt åtgärda problemet med passmissbruk och inte bara straffa privatpersoner genom begränsningar kring pass. Men nu har utredningen mynnat ut i ett lagförslag där få saker har ändrats. I lagrådsremissen Åtgärder mot missbruk av svenska pass föreslår regeringen bland annat att biometriska uppgifter ska kontrolleras vid Schengens gränser och att svenska medborgare endast ska kunna kräva ut tre pass på fem år. Förhoppningarna med dessa åtgärder är att färre pass ska missbrukas. Men det finns fortfarande inget sätt för flyktingar att ta sig in på lagliga vägar i Sverige. /AF/

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151222:

Regeringen 15-12-10:

Regeringen föreslår åtgärder mot missbruk av pass till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om ändringar i passlagen som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.

Det missbruk som består i att äkta pass används av andra än de egentliga passinnehavarna är ett allvarligt problem som bland annat innebär att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan dölja sina resor. Handeln med svenska pass underlättar också smuggling av personer.

Förslaget innebär att svenska medborgare inte längre ska kunna få ut ett obegränsat antal pass efter förlustanmälningar. Som huvudregel ska högst tre vanliga pass kunna beviljas under en femårsperiod. För att minska den risk för missbruk som följer av att en person kan inneha flera pass samtidigt, ska även ett vanligt pass som regel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren. För små barn som väsentligen förändrar utseende under uppväxtåren ska giltighetstiden för vanligt pass sänkas från fem år till tre år.

- Det är ytterst angeläget att motverka den olagliga användningen av svenska pass. Genom de nya reglerna kommer möjligheterna att missbruka svenska pass att minska, säger inrikesminister Anders Ygeman.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Läs mer och hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150921:

FARR !5-09-03:

"Häpnadsväckande aningslös" utredning om pass till sidans topp

Utredningsförslagen borde läggas åt sidan och regeringen borde istället lägga fram förslag om hur asylsökande ska kunna resa lagligt. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i ett remissvar till justitiedepartementets utredning om hur missbruket av svenska pass ska minskas.

- Just nu utspelar sig oräkneliga tragedier kring EU-ländernas gränser. Människor som tvingats på flykt misshandlas och ställs på gatan i EU:s gränsländer. De drivs att vandra vidare från den ena gränsen till den andra och behandlas som kriminella. Både barn och vuxna dukar under på vägen i mardrömslika situationer. Samtidigt är det enda lagförslag om asylsökandes resvägar som läggs till riksdagen ett som skulle leda till att ännu fler flyktingar tvingas ta de farligaste vägarna, säger Sanna Vestin, ordförande i FARR.

- Sverige kräver i internationella sammanhang att asylsökande ska kunna resa lagligt. Men svensk lag är likadan som andra EU-länders, den förbjuder asylsökande att resa in på något lagligt sätt, påpekar Sanna Vestin. - Alla som når Sverige för att söka asyl har tvingats resa med smugglarna, låna eller köpa ett pass, eller kanske ett arrangerat arbetstillstånd.

Utredningsförslaget som rör hur det ska bli stopp på missbruket av svenska pass kom i våras och remisstiden gick ut 1 september.

I sitt remissvar påpekar FARR att utredaren har förstått att de pass som försvinner används av asylsökande och att missbruket beror på att asylsökande inte har lagliga alternativ. Ändå föreslås enbart att det ska bli svårare att få ut pass och skärpta kontroller av passen vid gränserna.

- Det är häpnadsväckande aningslöst att det inte ens i kapitlet om förslagens konsekvenser står något om att fler skulle dö i Medelhavet eller stoppas av militär vid östra europas gränser om utredningens förslag genomfördes utan alternativ för flyktingarna, säger Sanna Vestin.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

FARR:s remissvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150520:

Riksdagen 15-05-19:

Interpellationsdebatt: Illegala pass och resehandlingar till sidans topp

Interpellation 2014/15:550 av Beatrice Ask (M)

Den illegala användningen av svenska pass är ett problem som har uppmärksammats av polisen, EU:s gränsbyrå Frontex och svenska utlandsmyndigheter. Närmare 60 000 borttappade pass anmäldes 2013. Det kan inte uteslutas att en del av dessa används för att underlätta för extremister att resa ut och in i landet. Det kan inte heller uteslutas att en del av passen används för att ge kriminella falska identiteter.

Alliansregeringen tillsatte en utredning som särskilt ska se över om reglerna vad gäller utfärdande av pass bidrar till att svenska pass blivit vanliga att utnyttja illegalt. Utredningen lämnade över sina rekommendationer till regeringen i mars 2015. Utredningen konstaterar bland annat att det är mycket få personer som döms för inblandning i passmissbruk. En orsak torde vara bevishanteringen, men passmissbruk synes inte heller vara en prioriterad fråga för polisen. Det finns inte heller några rutiner för att hantera ärenden där frågan uppmärksammas.

Polisens nationella operativa avdelning, NOA, uppger dessutom att åklagarkammare på flera orter väljer att inte driva ärenden mot passhandeln och/eller smuggling av svenska resehandlingar.

Det är viktigt med olika åtgärder för att stävja missbruk av svenska pass och resehandlingar, men det är bekymmersamt ifall polis och åklagare inte prioriterar eller har kapaciteten att utreda dessa brott.

En del åtgärder föreslås i den ovannämnda utredningen och ligger nu för beredning i Regeringskansliet. Utöver detta är det självfallet viktigt att såväl polis som åklagare har de verktyg som behövs för att kunna utreda och lagföra dem som missbrukar svenska pass, vare sig det sker i kriminella eller andra syften.

Mot bakgrund av detta vill jag därför fråga statsrådet följande:

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Anders Ygeman (en bit ned på sidan) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150305:

Justitiedepartementet 15-03-02:

Missbruk av svenska pass till sidans topp

Chefen för avdelningen för särskilda utredningar vid Polismyndigheten Ebba Sverne Arvill har utrett omfattningen av missbruket av svenska pass samt lämnat förslag på åtgärder för att motverka detta missbruk. Hon har i dag överlämnat sin promemoria till inrikesminister Anders Ygeman.

Antalet fall av upptäckta missbruk av svenska pass är relativt litet, cirka 950 per år. Det finns starka indikationer på att det faktiska missbruket är högre. Den vanligaste formen av missbruk är att ett pass används av en annan person än passets egentlige innehavare, så kallad look alike-användning.

Utredaren föreslår att Sverige inom EU bör verka för att kontroll av biometrisk information i pass införs vid de yttre gränserna till hela Schengenområdet. I avvaktan på gemensamma regler för Schengenområdet bör en obligatorisk kontroll av fingeravtryck införas vid inresa till Sverige från tredje land. Kontrollen bör omfatta såväl svenska medborgares pass som utländska medborgares pass. På sikt bör det övervägas om en sådan kontroll ska ske även vid utresa.

Utredaren föreslår vidare att svenska medborgare som huvudregel endast ska ha rätt till tre vanliga pass under en femårsperiod. Därefter ska endast provisoriskt pass för särskild resa få utfärdas. Dessutom föreslås bland annat att giltighetstiden för pass till barn under sex år ska begränsas till två år och att giltighetstiden för pass till barn mellan sex och tolv år ska begränsas till tre år, samt att ett giltigt pass i normalfallet ska återkallas för en person som får ett provisoriskt pass utfärdat åt sig.

Förslaget om kontroll av biometerisk information i pass föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Hämta utredningen (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 15-03-02: Hårdare regler kring pass (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.