fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Införande av EU:s gränskodex

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171110:

Riksdagen 17-10-19:

Proposition: Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar till sidans topp

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). Förslaget innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll, på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare, ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet i enlighet med kodexen om Schengengränserna.

Dessutom lämnar regeringen förslag till vissa justeringar av bestämmelser i utlänningslagen och passlagen som hänvisar till en tidigare version av kodexen om Schengengränserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotion av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (Extern länk)

Följdmotion av Tomas Tobé m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Justitiedepartementet 17-06-27:

Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar till sidans topp

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

Förslaget innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll, på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare, ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet i enlighet med kodexen om Schengengränserna.

Dessutom lämnar regeringen förslag till vissa justeringar av bestämmelser i utlänningslagen och passlagen som hänvisar till en tidigare version av kodexen om Schengengränserna.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Justitiedepartementet 17-05-02:

Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar (utkast till lagrådsremiss) till sidans topp

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

Förslaget innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet i enlighet med kodexen om Schengengränserna.

Dessutom lämnas förslag till vissa justeringar i utlänningslagen och passlagen med anledning av att en ny kodex om Schengengränserna antogs 2016.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Hämta utkastet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150221:

Riksdagen 15-02-18:

EU:s gränskodex genomförs i Sverige (SfU7) till sidans topp

EU:s förordning om en så kallad gemenskapskodex om gränspassage för personer gäller direkt i Sverige. Därför har regeringen föreslagit att den svenska utlänningslagen ändras i enlighet med EU-förordningen. Utlänningslagen kompletteras också med en skyldighet att lämna fingeravtryck i vissa situationer. Vidare har regeringen förslag som gäller så kallad uppskjuten invandringsprövning och om överklagande om polisen beslutar om avvisning.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 15 april 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut:

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Betänkandet, debatten, omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150130:

Regeringen 14-12-11:

Regeringens proposition om EU:s gränskodex till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (gränskodexen) är direkt tillämplig i Sverige. I propositionen lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som motiveras av gränskodexen. Ändringarna består i att vissa bestämmelser om gränspassage i utlänningslagen upphävs och att andra kompletteras med hänvisningar till kodexen. Vidare föreslås att utlänningslagen kompletteras med en bestämmelse om skyldighet att lämna fingeravtryck i situationer som följer av gränskodexen.

Propositionen innehåller också förslag på några andra ändringar av utlänningslagen. Dessa ändringar rör bl.a. bestämmelserna om s.k. upp- skjuten invandringsprövning vid beviljande av uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 15 april 2015.

Hämta propositionen (Extern länk)

Motion från Sverigedemokraterna med anledning av propositionen (Extern länk)

Se även:

Lagrådsremiss om polisens tillgång till EU:S viseringsdatabas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.