fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Förvaltningslagen och förvaltningsdomstolarna

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190721:

Justitiedepartementet 19-07-05:

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål till sidans topp

Möjligheten för de förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar att överlämna migrationsmål och andra mål till övriga förvaltningsrätter utökades den 1 januari 2017.

Även den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol får lämna över andra mål än migrationsmål. Möjligheterna att lämna över andra mål än migrationsmål är tillfälliga och gäller till och med utgången av december 2019. I promemorian föreslås att dessa möjligheter ska förlängas till och med utgången av december 2020. Förslaget syftar till att ge domstolarna förbättrade förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå genom att den samlade kapaciteten hos de allmänna förvaltningsdomstolarna utnyttjas.

Hämta departementspromemorian (Extern länk)

Hämta remissvar på promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Justitiedepartementet 18-07-12:

Proposition: Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

+ Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.

+ Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.

+ Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.

+ Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk

Hämta propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Migrationsverket 18-06-29:

Ny förvaltningslag 1 juli 2018 till sidans topp

En ny förvaltningslag som gäller alla kommuner, landsting och statliga verk träder i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen är tänkt att stärka den enskildes ställning vid kontakt med myndigheter genom enklare och modernare regler, ökad rättssäkerhet samt snabbare ärendehantering.

Den nya förvaltningslagen innehåller även krav på myndigheternas agerande vid långsam handläggning och myndigheterna har fått ett utökat ansvar att lämna information om långa handläggningstider.

Enligt den nya förvaltningslagen kan en person i vissa fall, skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en sådan begäran ska sex månader ha gått från det att personens ärende påbörjades. Migrationsverket ska då, inom 4 veckor, antingen avgöra det ärende som begäran avser eller avslå begäran i ett överklagbart beslut.

Blanketten som ska användas för att begära om att avgöra ett ärende finns på svenska (blankettnummer: 270011) och på engelska (blankettnummer: 271011).

Den nya förvaltningslagen innebär i övrigt följande:

+ Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.

+ Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.

+ Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.

+ En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks.

+ Motiveringarna av besluten ska förbättras.

+ Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som

+ får överklagas.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Justitiedepartementet 18-06-15:

Lagrådsremiss: Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna till sidans topp

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

+ Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.

+ Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.

+ Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.

+ Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Riksdagen 17-09-21:

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag till sidans topp

Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om

+ möjligheten att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats

+ rätten till tolkning och översättning

+ jäv

+ hur ett ärende inleds och vad som gäller om myndigheternas utredningsansvar

+ möjligheter att få information om handläggningen av sitt ärende

+ hur myndigheter ska motivera sina beslut

+ när en myndighet får ändra ett beslut

+ vilka beslut som får överklagas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

/Asylnytts kommentar: Utlänningslagen är en speciallag som går före Förvaltningslagen. Ändringarna i Förvaltningslagen får genomslag i utlänningsärenden på områden som inte regleras i Utlänningslagen./

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

Riksdagen 16-11-23:

Domstolar får hjälpas åt när migrationsmålen blir fler till sidans topp

Antalet migrationsmål i domstolarna väntas öka kraftigt de närmaste åren. För att migrationsdomstolarna ska kunna hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå i migrationsmål sa riksdagen ja till ett förslag från regeringen om en tillfällig lösning under tre år. Det innebär att en migrationsdomstol ska kunna lämna över migrationsmål, och även andra mål, till andra förvaltningsdomstolar. Även den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol ska få lämna över andra mål än migrationsmål till andra kammarrätter. Ett mål kan bara lämnas över till en domstol som redan har hand om samma typ av mål. Ytterligare en förutsättning för att mål ska få lämnas över är att det inte medför någon avsevärd olägenhet för någon part.

De tillfälliga bestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Därefter ska möjligheterna att lämna över mål bara gälla migrationsmål som under samma förutsättningar som ovan ska få lämnas över mellan de olika migrationsdomstolarna.

Datum för beslutet: 23 november 2016

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Se betänkandet, protokoll från debatten och omröstningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Justitiedepartementet 16-10-18:

Förvaltningsdomstolarna får hjälpas åt när migrationsmålen ökar kraftigt till sidans topp

Regeringen har i dag, 18 oktober, överlämnat propositionen "Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål" till riksdagen. Syftet är att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla nere handläggningstiderna i migrationsmål.

Förslaget går ut på att migrationsdomstolarna får ökade möjligheter att lämna över mål till andra förvaltningsdomstolar. Efter förra årets stora mottagande där 163 000 personer sökte asyl i Sverige har arbetsbördan ökat dramatiskt.

- Migrationsdomstolarna står inför stora utmaningar framöver och det är viktigt att handläggningstiderna inte blir allt för långa i migrationsmål, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Antalet asylsökande ökade kraftigt under år 2015 och antalet mål till migrationsdomstolarna har under årets första sju månader ökat med 27 procent jämfört med samma period förra året. Under år 2017 förväntas migrationsdomstolarna ta emot över 25 000 asylmål jämfört med knappt 7 500 mål under år 2015. Regeringen föreslår därför en tillfällig reglering som gör det möjligt för migrationsdomstolarna att under tre år få lämna över migrationsmål och andra mål, till exempel socialförsäkringsmål, till andra förvaltningsdomstolar som handlägger dessa mål. En förutsättning för att mål ska få lämnas över är att det inte medför någon avsevärd olägenhet för någon part.

- Förra året sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Det gör att migrationsdomstolarna aldrig tidigare har haft en så stor arbetsbörda framför sig. Det är därför positivt att vi i större utsträckning kan utnyttja förvaltningsdomstolarnas samlade resurser, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, från 1 januari 2020 begränsas möjligheten att lämna över mål till att enbart gälla migrationsmål mellan migrationsdomstolar.

Hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotion 2016/17:3520 av Roger Haddad m.fl. (L) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Justitiedepartementet 16-09-22:

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål till sidans topp

Regeringen föreslår att migrationsdomstolarna får utökade möjligheter att överlämna mål. Förslagen syftar till att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå i migrationsmål och övriga mål, även när antalet mål ökar kraftigt.

För att hantera den stora målökning på migrationsområdet som förväntas under de närmaste åren föreslås en tillfällig lösning under tre år. Den innebär att en förvaltningsrätt som är migrationsdomstol ska få lämna över migrationsmål och andra mål till övriga förvaltningsrätter och att den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol ska få lämna över andra mål än migrationsmål till övriga kammarrätter som handlägger sådana mål, om det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Dessa tillfälliga bestämmelser föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 till och med utgången av december 2019.

De utökade möjligheterna att överlämna mål begränsas därefter till att enbart gälla migrationsmål som under motsvarande förutsättningar ska få lämnas över mellan de förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Hämta lagrådsremiss (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.