fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Förvaltningslagen och förvaltningsdomstolarna

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181018:

Justitiedepartementet 18-07-12:

Proposition: Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

+ Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.

+ Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.

+ Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.

+ Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk

Hämta propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Migrationsverket 18-06-29:

Ny förvaltningslag 1 juli 2018 till sidans topp

En ny förvaltningslag som gäller alla kommuner, landsting och statliga verk träder i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen är tänkt att stärka den enskildes ställning vid kontakt med myndigheter genom enklare och modernare regler, ökad rättssäkerhet samt snabbare ärendehantering.

Den nya förvaltningslagen innehåller även krav på myndigheternas agerande vid långsam handläggning och myndigheterna har fått ett utökat ansvar att lämna information om långa handläggningstider.

Enligt den nya förvaltningslagen kan en person i vissa fall, skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en sådan begäran ska sex månader ha gått från det att personens ärende påbörjades. Migrationsverket ska då, inom 4 veckor, antingen avgöra det ärende som begäran avser eller avslå begäran i ett överklagbart beslut.

Blanketten som ska användas för att begära om att avgöra ett ärende finns på svenska (blankettnummer: 270011) och på engelska (blankettnummer: 271011).

Den nya förvaltningslagen innebär i övrigt följande:

+ Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.

+ Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.

+ Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.

+ En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks.

+ Motiveringarna av besluten ska förbättras.

+ Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som

+ får överklagas.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Justitiedepartementet 18-06-15:

Lagrådsremiss: Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna till sidans topp

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

+ Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.

+ Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.

+ Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.

+ Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.