fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Föräldrapenning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170613:

Riksdagen 17-05-31:

Begränsad föräldrapenning för invandrare med barn över ett år till sidans topp

Föräldrar som invandrar till Sverige med sina barn får begränsad föräldrapenning. Regeringen vill att penningen ska anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att föräldrarna har rätt till 200 dagar om barnet blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår. Om barnet blir bosatt i Sverige efter det andra levnadsåret har föräldrarna rätt till 100 dagar. Även vid flerbarnsfödsel ska föräldrapenningen begränsas. Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare: föräldrapenning i 480 dagar. Föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn kan i dag få tillgång till lika många dagar med föräldrapenning som om barnet vore nyfött. Syftet med lagändringen är att få bort den överkompensationen och att underlätta familjernas etablering i samhället.

Riksdagen säger ja till lagförslaget och att lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Riksdagen 17-03-20:

Proposition: Begränsningar i föräldrapenningen för familjer som får uppehållstillstånd till sidans topp

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

I propositionen föreslås att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt här i landet under det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Vid flerbarnsfödsel ska det kunna lämnas ytterligare 76 dagar för varje barn utöver det första. Om bosättning i stället sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare 38 dagar för varje barn utöver det första.

De nuvarande tidsgränserna i socialförsäkringsbalken om föräldrapenning bör tillämpas även för den förälder som får föräldrapenning enligt den föreslagna begränsningsregeln. Nuvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken om fördelning av dagar mellan föräldrarna, avstående av föräldrapenning, ersättningsnivåer och beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivå bör tillämpas även vad avser föräldrapenning som lämnas enligt den föreslagna begränsningsregeln.

Om föräldrapenning lämnas enligt den föreslagna begränsningsregeln och den ena eller båda föräldrarna har fått en motsvarande föräldrapenningförmån enligt utländsk lagstiftning, ska den tid som den utländska förmånen har lämnats för räknas av. Effekterna av den föreslagna begränsningsregeln bör följas upp.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med vissa övergångsbestämmelser.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD) (Extern länk)

Motion av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Motion av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Riksdagen 17-03-20:

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt här i landet under det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Vid flerbarnsfödsel ska det kunna lämnas ytterligare 76 dagar för varje barn utöver det första. Om bosättning i stället sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare 38 dagar för varje barn utöver det första. De nuvarande tidsgränserna i socialförsäkringsbalken om föräldrapenning bör tillämpas även för den förälder som får föräldrapenning enligt den föreslagna begränsningsregeln. Nuvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken om fördelning av dagar mellan föräldrarna, avstående av föräldrapenning, ersättningsnivåer och beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivå bör tillämpas även vad avser föräldrapenning som lämnas enligt den föreslagna begränsningsregeln. Om föräldrapenning lämnas enligt den föreslagna begränsningsregeln och den ena eller båda föräldrarna har fått en motsvarande föräldrapenningförmån enligt utländsk lagstiftning, ska den tid som den utländska förmånen har lämnats för räknas av. Effekterna av den föreslagna begränsningsregeln bör följas upp. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med vissa övergångsbestämmelser.

Propositionen (Extern länk)

Motion av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Motion av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160509:

Riksdagen 16-04-20:

Svar på skriftlig fråga: Begränsad rätt till föräldrapenning till sidans topp

Fråga 2015/16:1074 av Boriana Åberg (M)

I oktober förra året träffades en blocköverskridande migrationsöverenskommelse. Enligt den ska nyanlända som har barn och kommer till Sverige ha begränsad rätt till föräldrapenning för barn över två år. Men S vill nu skjuta upp beslutet genom att invänta den generella utredningen om föräldraförsäkringen som kommer att slutredovisas senast den 31 oktober 2017. Det är olyckligt eftersom vårt socialförsäkringssystem kräver ett snabbt beslut för att anpassas till den situation som råder. Att snabbutreda en fråga för att kunna fatta ett korrekt beslut är ingen omöjlighet, vilket kriminaliseringen av terrorresor är ett bra exempel på. Det bör göras även i detta fall.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Avser statsrådet att snabbutreda frågan om begränsad rätt till föräldrapenning eller kommer regeringen att invänta utredningen som ska vara klar i oktober 2017?

Svar av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Regeringen har tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i den migrationspolitiska överenskommelsen kommit överens om att det för föräldrar som kommer till Sverige endast ska vara möjligt att ta ut ett fåtal dagar med föräldrapenning efter barnets tvåårsdag.

I överenskommelsen framgick även att den närmare utformningen av förslaget skulle utredas och detta görs nu i den nyligen tillsatta föräldraförsäkringsutredningen (S2016:02). I direktiven till utredningen framgår att den nu aktuella frågan ska redovisas i ett delbetänkande redan den 31 oktober 2016. Eftersom denna tidpunkt infaller ett år innan det datum då frågeställaren uppfattat att utredningen ska redovisa i frågan förutsätter jag att vi är överens om att någon ytterligare snabbutredning knappast kan anses nödvändig.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151222:

Regeringen 15-12-10:

Regeringsförslag: Begränsning av föräldrapenning till sidans topp

Begränsning för föräldrar som kommer till Sverige med barn så att det endast är möjligt att ta ut ett fåtal föräldrapenningdagar efter barnets tvåårsdag.

Den närmare utformningen av förslaget ska utredas.

Föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som är försäkrad i Sverige med maximalt 480 dagar. Om barnet är fött före den 1 januari 2014 kan dagarna tas ut fram till barnet är åtta år. Om barnet är fött från och med den 1 januari 2014 gäller andra regler. Då kan maximalt 96 av de 480 dagarna sparas till tid efter barnets fyraårsdag och användas längst fram till dess barnet fyller tolv år. För föräldrar som blir försäkrade i Sverige efter det att barnet är fyra år kan föräldrapenning utges med maximalt 96 dagar.

Se även:

Regeringen 15-12-10: Utvidgning av RUT-avdraget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.