fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Mottagande av ensamkommande barn

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171124:

Justitiedepartementet 17-11-09:

Jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna till sidans topp

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som innebär att möjligheterna för en anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Syftet med förslaget är att åstadkomma en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen mellan kommunerna.

- Vi ska ha en jämn fördelning och ett solidariskt ansvartagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktig för såväl barnen som kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I lagrådsremissen föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om

+ kommunerna sinsemellan har ingått en särskild överenskommelse om placering,

+ placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller

+ det finns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänner placeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Hämta remissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161122:

Arbetsmarknadsdepartementet 16-10-27:

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga till sidans topp

Uppdaterad information

Regeringen avser att införa ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som ska träda i kraft den 1 juli 2017. Det nuvarande regelverket gäller fram tills dess att ett nytt regelverk träder i kraft.

Som ett led i att förbereda för det nya ersättningssystemet fattades ett regeringsbeslut den 22 juni 2016 om uppdrag till Migrationsverket att säga upp alla överenskommelser med kommuner om mottagande avseende asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.

I promemorian "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga" föreslås att ersättningen baseras i huvudsak på schabloner och därmed finns det en begränsning för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. Schablonersättningen föreslås i promemorian vara 1 350 kronor per dygn för ensamkommande barn under 18 år som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Schablonersättningen för ensamkommande unga 18-20 år med uppehållstillstånd föreslås i promemorian vara 750 kronor per dygn.

Regeringen har lyssnat på synpunkter från remissinstanserna och avser därför att senarelägga ikraftträdandet till den 1 juli 2017. Regeringen föreslår också i budgetpropositionen för 2017 att 40 miljoner kronor per år avsätts för 2017 och 2018 med syfte att kunna kompensera kommuner för eventuella extraordinära utgifter till följd av det nya ersättningssystemet. Information om senare ikraftträdande och medel för omställningskostnader lämnades vid en presskonferens tisdagen den 30 augusti 2016.

Läs mer och hämta uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.