fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Mottagande av ensamkommande barn

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171124:

Justitiedepartementet 17-11-09:

Jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna till sidans topp

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som innebär att möjligheterna för en anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Syftet med förslaget är att åstadkomma en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen mellan kommunerna.

- Vi ska ha en jämn fördelning och ett solidariskt ansvartagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktig för såväl barnen som kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I lagrådsremissen föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om

+ kommunerna sinsemellan har ingått en särskild överenskommelse om placering,

+ placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller

+ det finns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänner placeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Hämta remissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161122:

Arbetsmarknadsdepartementet 16-10-27:

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga till sidans topp

Uppdaterad information

Regeringen avser att införa ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som ska träda i kraft den 1 juli 2017. Det nuvarande regelverket gäller fram tills dess att ett nytt regelverk träder i kraft.

Som ett led i att förbereda för det nya ersättningssystemet fattades ett regeringsbeslut den 22 juni 2016 om uppdrag till Migrationsverket att säga upp alla överenskommelser med kommuner om mottagande avseende asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.

I promemorian "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga" föreslås att ersättningen baseras i huvudsak på schabloner och därmed finns det en begränsning för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. Schablonersättningen föreslås i promemorian vara 1 350 kronor per dygn för ensamkommande barn under 18 år som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Schablonersättningen för ensamkommande unga 18-20 år med uppehållstillstånd föreslås i promemorian vara 750 kronor per dygn.

Regeringen har lyssnat på synpunkter från remissinstanserna och avser därför att senarelägga ikraftträdandet till den 1 juli 2017. Regeringen föreslår också i budgetpropositionen för 2017 att 40 miljoner kronor per år avsätts för 2017 och 2018 med syfte att kunna kompensera kommuner för eventuella extraordinära utgifter till följd av det nya ersättningssystemet. Information om senare ikraftträdande och medel för omställningskostnader lämnades vid en presskonferens tisdagen den 30 augusti 2016.

Läs mer och hämta uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160130:

Justitiedepartementet 16-01-29:

Ny modell ska fördela ensamkommande barn och unga rättvist mellan kommuner till sidans topp

Ensamkommande barn fördelas inte rättvist mellan kommunerna, mottagandet är oförutsägbart och förutsättningarna att planera kan förbättras. Regeringen ger därför Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny anvisningsmodell för ensamkommande barn och unga. Modellen ska vara i kraft den 1 april 2016.

Att anvisa ensamkommande barn är Migrationsverket uppgift och ansvar. Hur anvisningen går till är inte reglerat i lag eller förordning och den nuvarande modellen är både komplicerad och oförutsägbar. Det bidrar till att kommunerna får svårt att uppskatta hur många barn som förväntas komma, och vissa kommuner har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar.

Regeringen vill att den nya anvisningsmodellen ska bygga på en fastställd andel som baseras på kommunens storlek, förutsättningar och tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Det skapar bättre förutsättningar än dagens modell som i stället bygger på en kombination av fördelningstal på länsnivå, frivilliga överenskommelser med kommunerna samt en lagstadgad möjlighet för Migrationsverket att anvisa fler barn än vad kommunerna tecknat överenskommelser om.

- Den nya modellen skapar en jämnare och mer förutsägbar fördelning mellan kommunernas mottagande av ensamkommande barn, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Regeringen prioriterar denna fråga och begär därför att en ny fungerande modell ska vara i kraft redan den 1 april i år, fortsätter Morgan Johansson.

Ett enkelt, tydligt och rättvist system för anvisning av ensamkommande barn ger kommunerna bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, vilket i sin tur gagnar barnets bästa. Det kan även bidra till en ökad acceptans för mottagandet av ensamkommande barn i kommunerna.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Kommunalråd i Söderhamn i Aftonbladet 16-01-26: Vi kan inte ta ansvar för alla flyktingbarn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151222:

Riksdagen 15-12-15:

Riksdagsbeslut: Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga till sidans topp

Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB). Nu införs stödboende som en ny placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt boende. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Läs eller hämta betänkandet (Extern länk)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

Förslag och omröstningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151122:

Regeringen 15-11-05:

Regeringens proposition: Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny placeringsform i socialtjänstlagen (2001:453) för barn och unga i åldern 16-20 år - stödboende. Socialnämnden ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. För att placera barn i åldern 16-17 år i stödboende ska det krävas särskilda skäl. Varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden. Ett stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden.

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt få bedriva stödboenden. En kommun eller ett landsting som driver verksamhet med stödboende och en kommun som genom avtal har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet ska anmäla denna verksamhet till IVO.

Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barn och unga som placeras i ett stödboende, på motsvarande sätt som gäller barn och unga som placeras i familjehem och hem för vård eller boende.

Regeringen gör bedömningen att stödboenden för barn och unga bör omfattas av regelbunden tillsyn av IVO.

(...)

Prop. 2015/16:43 Socialstyrelsen ska i samråd med IVO följa upp och utvärdera den nya placeringsformen stödboende.

I propositionen behandlar regeringen även frekvenstillsynen av vissa verksamheter för barn och unga.

I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla familjehemsvården genom ett tydliggörande av Socialstyrelsens ansvar för att stödja och utveckla familjehemsvården.

Regeringen föreslår att riksdagen beslutar om förkortad motionstid till åtta dagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Hämta eller läs propositionen (Extern länk)

Motion av Emma Henriksson m.fl. (KD) med anledning av propositionen (Extern länk)

Motion av Johanna Jönsson (C) med anledning av propositionen (Extern länk)

Motion av Christina Örnebjär m.fl. (FP) med anledning av propositionen (Extern länk)

Motion av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151112:

Socialdepartementet 15-11-05:

Stödboende kan införas som ny placeringsform januari 2016 till sidans topp

Regeringen föreslår i en proposition att en ny placeringsform, stödboende, införs för barn och unga i åldern 16-20 år. Placeringsformen passar flickor och pojkar som behöver ett självständigt boende med individanpassat stöd och ensamkommande barn är en av målgrupperna. I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla familjehemsvården. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

- Antalet ensamkommande barn i behov av skydd och stöd som kommer till Sverige ökar. Med den nya placeringsformen, stödboende, kan kommunerna lättare hitta en placering som passar individen och flexibiliteten i mottagandet ökar. Det är också viktigt att vi har en väl fungerande familjehemsvård och därför föreslår regeringen att ett utvecklingsarbete påbörjas, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stödboende blir ett komplement till de befintliga placeringsformerna HVB- och familjehem. Placeringsformen vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år med bristande familjestöd och som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd utan särskilt vård- eller behandlingsbehov. I ett stödboende kan barn och unga, under trygga former, träna på att bo i ett eget boende och bli förberedda inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barn och unga som placeras i ett stödboende, på motsvarande sätt som gäller barn och unga som placeras i familjehem och hem för vård eller boende.

Årlig tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg

För att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ yrkesmässigt ska få driva ett stödboende krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En kommun eller ett landsting som driver verksamhet med stödboende, eller en kommun som genom avtal har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet, ska anmäla denna verksamhet till IVO.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150720:

Socialdepartementet 15-06-26:

Översyn av tvångsvårdslagstiftningen för barn och unga till sidans topp

/Utredningen innehåller avsnitt som berör ensamkommande asylsökande barn/

I dag har barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér mottagit betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård, förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Syftet med översynsarbetet som ligger till grund för förslagen har varit att stärka barns rätt och rättssäkerheten i samband med tvångsvård för barn och unga.

I betänkandet föreslås att nuvarande LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska upphöra och ersättas av en ny lag. Den nya lagen ska innehålla tydliga bestämmelser om kvalitetskrav i vården och om barns grundläggande rättigheter i samband med tvångsvård.

Tvångsvården ska vara trygg och säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. Den ska ges med omtanke, bygga på respekt och helhetssyn. Ett barn som vårdas utanför det egna hemmet ska ha rätt till samhörighet med anhöriga och närstående, exempelvis syskon, och kontakt med hemmiljön. Han eller hon ska ges möjlighet till en fritid som är anpassad efter ålder och intresse.

- Det är hög tid att tvångsvården för barn och unga reformeras, säger Håkan Ceder, särskild utredare. Lagen ska vara det yttersta skyddsnätet för barn i mycket utsatta situationer. Beslut om tvångsvård är bland det mest ingripande som kan ske i en familj, så kraven på rättssäkerhet måste vara höga.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.