fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Byggregler

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171110:

Riksdagen 17-10-25:

Riksdagsbeslut: Undantag från plan- och bygglagen om antalet asylsökande ökar till sidans topp

Om antalet asylsökande har varit eller förväntas bli stort, måste det vara möjligt att snabbt kunna ordna boenden för de asylsökande. Om det är nödvändigt ska regeringen i dessa fall kunna ta beslut om undantag från vissa krav och bestämmelser i plan- och bygglagen. Undantagen gäller till exempel kraven på att ta hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse, kraven på bygglov och kraven på marklov. Undantagen ska stå i proportion till de intressen som kraven avser att skydda och främja. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2018.

Samlingssida med betänkandet, protokoll från debatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Riksdagen 17-05-30:

Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen förs in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen. Sådana föreskrifter ska få meddelas för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas. En förutsättning för att regeringen ska få utnyttja bemyndigandet är att tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande. Föreskrifterna ska bl.a. få avse undantag från plan- och bygglagens bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov m.m. och om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Föreskrifterna om undantag ska endast få avse åtgärder för ändring av byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och avse åtgärder som pågår under högst tre år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018

Hämta eller läs propositionen (Extern länk)

Följdmotion av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Näringsdepartementet 16-11-03:

Förenklade regler för flyttbara bostäder till sidans topp

Det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Det föreslås i en promemoria från Näringsdepartementet som remitteras idag. Syftet är att lösa akut bostadsbrist på kort sikt.

Som en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet tagit fram en promemoria med förslag gällande tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader. Regeringen remitterar promemorian idag till 85 remissinstanser med svarstid den 31 december 2016.

- Det byggs mer än vad det gjorts på flera decennier, men trots det finns det akut bostadsbrist i många kommuner. Förslaget möter kommunernas behov av att kunna tillgodose det akuta bostadsbehovet med hjälp av tillfälliga bostäder. Det ska inte ersätta permanent bebyggelse, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

I promemorian föreslås att det i plan- och bygglagen förs in en särskild reglering om tids?begränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostads?ändamål. För?slaget innebär en förenkling i förhållande till de möj?ligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Förenklingen inne?bär att det ska göras en bedömning endast av om byggnaden är flyttbar och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs idag. Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år.

Syftet med förslaget är att ?göra det möjligt att använda flyttbara bostäder som ett komplement till per?manent byggna?tion där bostadsbehovet inte fullt ut kan till?godoses ge?nom ordi?narie plan- och byggprocesser. Förslaget skapar också större möjligheter till en effektiv markanvändning, bland annat. under pågående plan- och byggprocesser.

Det föreslås att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2017. Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål föreslås gälla för en begränsad tid. Bestämmelserna föreslås således upphöra att gälla den 1 juli 2023.

Hämta promemorian (Extern länk)

Affärsvärlden 16-11-03: Nya byggregler ska skapa fler flyktingbostäder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.