fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Bistånd och boende efter utvisningsbeslut

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 161208:

Justitiedepartementet 16-12-01:

Ett effektivt system för att frigöra platser på anläggningsboenden till sidans topp

Migrationsverket föreslås nu få möjlighet att be Polismyndigheten om hjälp för att förmå personer som inte får bo kvar i anläggningsboenden att flytta. På detta sätt kan systemet att frigöra platser för asylsökande bli mer effektivt. I dag, torsdagen den 1 december, överlämnar regeringen förslaget till Lagrådet.

- Det är viktigt att vi har ett effektivt system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden. De som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför förmås att lämna dessa, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att Migrationsverket kommer att kunna begära hjälp från Polismyndigheten, så kallad handräckning, för att få den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi att lämna sin plats vid anläggningsboendet. Den lag som då blir aktuell för ändring är lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

Justitiedepartementet 16-08-19:

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. till sidans topp

(utkast till lagrådsremiss)

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

En begäran om handräckning ska få göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Hämta utkastet till lagrådsremiss (Extern länk)

Remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160509:

Riksdagen 16-04-27:

Riksdagen röstade ja till ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar till sidans topp

Antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015 var rekordhögt och det finns ett behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför har regeringen föreslagit att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu ska rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. Eftersom behovet av resurser är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför gjordes också en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016. De ändrade reglerna för bistånd börjar gälla den 1 juni 2016.

Datum för beslutet: 27 april 2016

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Sammanfattande sida med länkar till finansutskottets betänkande, riksdagsdebatten och beslutet med omröstningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-05-09:

Rättsligt ställningstagande om förlängning av tidsfrist för frivillig avresa till sidans topp

Från den 1 juni ska allt bistånd till vuxna utan barn upphöra då ett slutligt beslut om utvisning vinner laga kraft - eller då en tidsfrist för frivillig avresa löpt ut. Därmed har det blivit allt viktigare vilka som kan få en längre tidsfrist än normaltiden om två veckor vid avvisning och fyra veckor vid utvisning. Detta är också viktigt för den som vill undvika ett återreseförbud eller förbereda tillvaron i hemlandet - fast just detta räknas inte som skäl för förlängning. Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om skäl för att förlänga tidsfristen. Tre typer av skäl nämns: Att personen håller på att få fram resehandlingar, att personen bott länge i Sverige från ansökan till slutligt utvisningsbeslut och hänsyn till skolbarn (dvs att ett barn ska få gå ut skolan). För förlängning på grund av resehandlingarna krävs att personen aktivt verkar för att få fram dem. För båda de andra skälen, vistelsetiden och skolgången, krävs dessutom att sökande/föräldrarna varit aktiva för att få fram resehandlingar.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-05-02:

Pressträff med anledning av regeringens arbete med återvändande till sidans topp

Måndagen den 2 maj presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman regeringens arbete med återvändande för de som fått avslag på eller dragit tillbaka sin asylansökan. Presentationen skedde vid en webbutsänd pressträff.

Se webb-tv från presskonferensen (Extern länk)

Hämta presentation av åtgärderna (Extern länk till pdf-fil)

TT / Göteborgs-Posten 16-05-02: Fler utvisningshotade ska låsas in (Extern länk)

Aftonbladet 16-05-02: Efter asylavslag - så ska människor fås att resa hem (Extern länk)

Södermanlands Nyheter 16-05-07: Hårdare asylregler kan skicka hem dem - eller deras klasskompisar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-05-05:

Hårdare tag efter utvisningsbeslut till sidans topp

Riksdagen har beslutat att de som fått slutligt avslag på asylansökan inte ska få bo kvar i Migrationsverkets boende eller få dagbidrag. Lagen gäller vuxna utan barn. Redan innan lagändringen antogs gick Migrationsverket ut med information som skrämmer upp många asylsökande. Regeringen presenterade lagändringarna vid en presskonferens tillsammans med flera åtgärder för att öka antalet utvisningar. Bland annat ska antalet förvarsplatser utökas och polisen ska samarbeta med Migrationsverket om att fastställa asylsökandes identitet.

- Det här är en del i signalpolitiken som ska minska antalet asylsökande i Sverige, tror FARR:s ordförande Sanna Vestin. De som drabbas är några av de mest utsatta.

Indragningen av dagbidrag riktar sig inte mot dem som håller sig undan - de har inga ekonomiska bidrag och finns förstås inte på Migrationsverkets boenden. Även de som bodde kvar men inte ansågs samarbeta kunde redan tidigare bli av med ersättningen. De som drabbas nu är personer som håller kontakt med myndigheterna och väntar på en lösning. FARR skrev i sitt remissvar om lagen att det skulle öka antalet hemlösa i Sverige och ytterligare förvärra situationen för de asylsökande som hamnat i rättsligt limbo på grund av utvisningsbeslut som inte går att verkställa.

Enligt vad FARR erfar har åtskilliga personer fått brev med uppmaning om att lämna boendet trots att de har uppehållstillstånd eller har ett utvisningsbeslut som är inställt för en ny prövning. Brevet har dessutom gått ut utan att mottagarna fått något formellt beslut som kan överklagas. Tomas Fridh påpekar att enligt Justitieombudsmannen måste formella beslut om upphörande av bistånd fattas och att dessa beslut måste vara överklagningsbara.

Fakta om de nya reglerna för boende och bidrag

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.