fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Bistånd och boende efter utvisningsbeslut

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 161208:

Justitiedepartementet 16-12-01:

Ett effektivt system för att frigöra platser på anläggningsboenden till sidans topp

Migrationsverket föreslås nu få möjlighet att be Polismyndigheten om hjälp för att förmå personer som inte får bo kvar i anläggningsboenden att flytta. På detta sätt kan systemet att frigöra platser för asylsökande bli mer effektivt. I dag, torsdagen den 1 december, överlämnar regeringen förslaget till Lagrådet.

- Det är viktigt att vi har ett effektivt system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden. De som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför förmås att lämna dessa, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att Migrationsverket kommer att kunna begära hjälp från Polismyndigheten, så kallad handräckning, för att få den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi att lämna sin plats vid anläggningsboendet. Den lag som då blir aktuell för ändring är lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

Justitiedepartementet 16-08-19:

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. till sidans topp

(utkast till lagrådsremiss)

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

En begäran om handräckning ska få göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Hämta utkastet till lagrådsremiss (Extern länk)

Remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.