fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Barnkonventionen och svensk lag

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191120:

Utrikesdepartementet 19-11-14:

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter till sidans topp

Denna vägledning avser att utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Det som är i fokus för vägledningen är att redogöra för de folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Syftet med vägledningen är att ge kunskap om de folkrättsliga tolkningsmedel och källor som kan vara relevanta vid tolkning av barnkonventionen samt relevanta rättskällor som kan fungera som hjälpmedel vid tolkning av konventionen. Den omfattar även övrigt stöd och vägledning från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) och andra konventionskommittéer som, trots att de inte är juridiskt bindande, kan utgöra ett viktigt stöd och ge viss vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen ska också göra det möjligt att på ett enkelt sätt hitta relevanta källor och övrig vägledning som finns tillgänglig.

Ladda ned dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Arbetsmarknadsdepartementet 19-09-13:

Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredning till sidans topp

Förlängd tid för uppdraget

Uppdraget skulle redovisas senast den 15 november 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2020.

Hämta tilläggsdirektivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Rådgivningsbyrån 18-06-11:

Rådgivningsbyrån uppmanar till att rösta för att barnkonventionen blir svensk lag! till sidans topp

De slutsatser och de brister när det gäller genomslaget för barns rättigheter enligt barnkonventionen som redovisats genom kartläggningen av Barnrättighetsutredningen (Barnrättighetsutredningens betänkande (SOU 2016:19) är någonting som även Rådgivningsbyrån under en längre tid har uppmärksammat och framhållit i vår verksamhet. Beträffande barn i migrationsprocessen är bristerna tydligast i fråga om principen om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka sina åsikter. Det framkommer även att barns egna asylskäl i liten utsträckning prövas eller ens redovisas i beslut om uppehållstillstånd. För barn i familj är det tydligt att föräldrarnas asylskäl överskuggar barnens.

Trots att principen om fördragskonform tolkning ska användas i Sverige, det vill säga att nationella regler ska tolkas i ljuset av aktuell konvention så att de stämmer överens, konstaterar såväl Barnrättighetsutredningen, som tidigare genomförda utredningar, att svenska domstolar sällan tillämpar principen i praktiken. Vi har också lyft att lagstiftning, som exempelvis lagen om tillfälliga begränsningar att beviljas uppehållstillstånd, helt saknar barnkonsekvensanalys och enligt vår mening står i strid mot barnkonventionen.

Regeringen har nu beslutat att göra barnkonventionen till svensk lag. Propositionen (Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter) har överlämnats till riksdagen där röstning kommer att ske nu den 13 juni.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Migrationsverket 16-10-12:

Tydligare vägledning krävs om barnkonventionen ska bli lag till sidans topp

Migrationsverket välkomnar utredningen om att stärka barns rättigheter. Men för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till lag krävs att lagstiftaren tydligare klargör hur lagen ska användas i migrationsprocessen. Det framgår av det remissyttrande som nu skickats till regeringen.

- Det räcker inte med att lyfta in artiklarna i barnkonventionen i svensk lag. Lagen behöver vara mycket tydligare för att kunna tillämpas i exempelvis asylärenden, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

Syftet med utredningen Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) är att ge barn en juridiskt starkare ställning, även i migrationsprocessen.

- Det ställer vi oss oreserverat positiva till. Men just därför understryker vi vikten av att få en lagstiftning som ger oss vägledning i hur barns rättigheter ska bedömas i migrationsprocessen, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket anser att utredningen förenklar de intressekonflikter som kan uppkomma vid tillämpningen av konventionen och andra intressen i lagstiftningen, till exempel intresset av att upprätthålla reglerad invandring.

- För att vi ska kunna tillämpa bestämmelserna på ett rättssäkert sätt är det inte rimligt att det ska ligga på enskilda handläggare att tolka och tillämpa reglerna i konventionen, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket efterlyser ytterligare vägledning om hur konventionen ska tillämpas i förhållande till bestämmelserna i utlänningslagstiftningen och annan nationell och internationell lagstiftning. Exempel på sådana är

+ lagkommentarer om den specifika handläggningen och innebörden av utlänningsärenden

+ förklaringar i respektive lagars förarbeten om hur barnkonventionens artiklar ska tolkas.

(...)

Artikeln med länk till remissyttrandet (Extern länk)

UNHCR 16-10-14: Uttalande om förslaget om barnkonventionen som svensk lag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Kammarrätten i Stockholm 16-09-23:

Remissvar: Kammarrätten anser inte att barnkonventionen ska bli svensk lag till sidans topp

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.