fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Skydd mot barnäktenskap och hedersrelaterade brott

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190609:

Rådgivningsbyrån 19-06- 04:

Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet till sidans topp

I vårt arbete möter vi asylsökande, framförallt kvinnor och flickor, som tvingats fly sina hemländer för att de riskerar att utsättas för olika former av hedersrelaterat förtryck och våld. Skyddsbehov kan även uppstå på flykt och under vistelsen i Sverige. Vår erfarenhet är att kunskapen om hedersförtryck, våld och dess olika uttryck behöver förbättras, inte enbart hos rättsvårdande och utredande myndigheter, utan även i asylprocessen.

Ett förstärkt straffrättsligt skydd kan vara ett viktigt verktyg för att tydliggöra ett samhälles värderingar och vad som är oacceptabla kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett förstärkt skydd för offer för hedersrelaterat förtryck och våld inom det straffrättsliga området kan likaså bidra till en ökad medvetenhet även inom andra rättsområden.

Rådgivningsbyrån har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta, utifrån ovan nämnda perspektiv, framföra följande.

+ Rådgivningsbyrån välkomnar utredningen och anser att betänkandet belyser såväl värdet av att skydda de personer åtgärderna är avsedda att skydda samt komplexiteten i de föreslagna åtgärderna.

+ Vi ställer oss bakom att en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv införs.

+ Vi delar utredningens uppfattning att bestämmelsen bör utformas på ett könsneutralt sätt, eftersom även kvinnor kan vara gärningspersoner och pojkar/män målsägande.

+ Rådgivningsbyrån föreslår att den alternativa formuleringen där man hänvisar till en föreställning om heder används.

+ Vi är positiva till att ett nytt brott kallat barnäktenskapsbrott införs.

+ Vi ställer oss positiva till förslaget om utreseförbud för barn när risk för äktenskapstvång eller könsstympning i utlandet föreligger, med reservation för att ytterligare förtydligande kring beviskravet bör göras.

(...)

Läs mer och hämta yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Justitiedepartementet 18-08-28:

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap till sidans topp

I propositionen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

Barnäktenskap är en skadlig sedvänja som måste motverkas. Den som

är under 18 år får inte under några omständigheter ingå äktenskap i

Sverige. I många andra länder är det däremot tillåtet med barnäktenskap. Lagförslaget syftar till att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det syftar också till att motverka förekomsten av barnäktenskap här i landet genom att tydligt ange att sådana äktenskap inte accepteras.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Justitiedepartementet 17-12-05:

Utredning: Stärkt skydd mot barnäktenskap till sidans topp

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot ett betänkande med förslag som innebär att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap.

- Vi måste säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det är därför med stort intresse jag tar emot det här betänkandet, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Barnäktenskap är ett globalt problem. Enligt UNICEF har över 700 miljoner kvinnor världen över ingått äktenskap som barn. I Sverige är det inte tillåtet för barn att gifta sig, men det förekommer att barn som kommer hit, till exempel som asylsökande, redan har ingått äktenskap utomlands. Migrationsverket uppskattade år 2016 att 132 barn var gifta, 129 flickor och 3 pojkar. Det bedöms också att det finns ett stort mörkertal rörande fall av barnäktenskap. Barnäktenskap drabbar främst flickor och är ett sätt att kontrollera dem. Att stärka skyddet mot barnäktenskap är därför både en barnrättsfråga och en jämställdhetsfråga.

Utredare Mari Heidenborg föreslår skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige. Förslaget innebär att barn i Sverige, oavsett medborgarskap och hemvist, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har någon anknytning till Sverige, ska inte erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer (Extern länk)

Hämta delbetänkandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.