fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Förutsättningar för avvisning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 160301:

Justitiedepartementet 16-02-26:

Regeringen föreslår ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen till sidans topp

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som föreslår en ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen. Ändringen förtydligar att avvisning får ske av en person som har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna landet.

Enligt EU-rätten upphör rätten för en viseringsfri person att vistas här om han eller hon inte har för avsikt att lämna landet. För att Sverige ska kunna leva upp till EU-rättens krav måste det därför vara möjligt att avvisa sådana personer. Bestämmelsen i utlänningslagen om formella avvisningsgrunder måste därför ändras.

En person som inte behöver ha visering för att resa in och vistas i Sverige kommer efter att rättspraxis har ändrats inte kunna avvisas från Sverige under den viseringsfria perioden. Genom ändringen förtydligas möjligheten att avvisa en viseringsfri person och även personer som har visering men som inte har för avsikt att lämna landet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151222:

FARR 15-12-17:

FARR: Effektivitet får inte gå före rättssäkerhet till sidans topp

Personer som inte behöver visum för att resa till Sverige och befinner sig här lagligt ska ändå kunna avvisas med omedelbar verkställighet om de sökt asyl och fått avslag. Det är innebörden i ett snabbt framtaget lagförslag från justitiedepartementet, med syfte att öka effektiviteten i asylprövningen. FARR anser att det redan förekommer alltför mycket av "snabba avvisningar" och slentrianmässiga återreseförbud. Det nya lagförslaget signalerar att detta accepteras av regeringen. FARR vänder sig i sitt remissvar mot denna utveckling som hotar den individuella rätten till asyl och en rättssäker asylprövning. FARR påpekar också att den som utnyttjar sin rätt att ansöka om asyl inte får försättas i sämre situation på grund av detta.

Läs eller hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151104:

Justitiedepartementet 15-11-04:

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) till sidans topp

I promemorian föreslås en ändring av bestämmelsen om formella avvisningsgrunder.

Ändringen innebär ett förtydligande av att avvisning får ske av en utlänning som har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna landet efter viseringstidens utgång eller efter att den viseringsfria tiden har löpt ut. Ändringen är nödvändig för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt EU-rätten.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

/Asylnytt: Lagändringen föranleds av att Migrationsöverdomstolen slagit fast att en utlänning som inte behöver visum men som sökt asyl inte utan vidare får avvisas från Sverige under de tre månader som personen har rätt att vistas här. Därmed går det inte heller att fatta beslut som kan verkställas omedelbart. Genom att införa ett nytt skäl för avvisning kommer asylsökande som rest in viseringsfritt att kunna avvisas./

Hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.