fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Arbetskraftsinvandring

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180819:

Justitiedepartementet 18-08-13:

Utredning om mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd till sidans topp

/under en samlad artikel om "Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning":/

Regeringen har ... under andra halvåret 2017 låtit utreda möjligheten att, under vissa omständigheter, avstå från att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete även om Migrationsverket påtalat brister i villkoren.

Mot bakgrund av avgöranden i Migrationsöverdomstolen under 2017 (MIG 2017:24 och MIG 2017:25) av vilka det framgår att det ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor och därefter rådande praxis, anser regeringen att det finns skäl att avvakta med att lägga fram de förslag till lagändringar som utredaren överlämnade i december 2017 (Ds 2017:64). Regeringen kommer dock att följa utvecklingen noga och vid behov vidta åtgärder.

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Extern länk)

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:24 (på Migrationsverkets webbplats) (Extern länk)

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:25 (på Migrationsverkets webbplats) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Migrationsverket 17-12-01:

Lagändring 1 december gällande återkallelse av arbetstillstånd till sidans topp

Den 1 december träder en lagändring i kraft som rör återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd.

Lagändringen innebär att Migrationsverket kan avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren själv rättat till brister i anställningsvillkoren, som annars skulle leda till att tillståndet återkallas.

Ett villkor är att arbetsgivaren själv ska ha rättat till bristen, det vill säga varit aktiv och agerat innan Migrationsverket upptäckt och påpekat bristen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Riksdagen 17-11-15:

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när brister avhjälpts till sidans topp

Regeringen har föreslagit ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa ja till detta förslag, som börjar gälla den 1 december 2017.

Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kan träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2018 och som stärker proportionaliteten och säkerställer att en arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren utan uppsåt begått mindre eller obetydliga fel. Därmed delvis bifall till vissa motioner. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till förarbeten, betänkandet med reservationer, debatt och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Justitiedepartementet 17-06-22:

Rättelse av misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i arbetsvillkoren utreds till sidans topp

Regeringen har gett hovrättsrådet och Svea hovrätts vice ordförande Bertil Ahnborg i uppdrag att utreda frågan om möjligheten till rättelse av mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i villkoren.

Utredaren ska lämna förslag som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte utvisas när arbetsgivare har begått oavsiktliga mindre fel gällande villkoren för arbetstillstånd, även om felet upptäcks efter att tillståndstiden har löpt ut eller om Migrationsverket uppmärksammar felet.

Inom ramen för uppdraget ingår också att utreda vad som kan anses utgöra mindre eller obetydliga fel. Utredaren ska även lämna förslag som innebär att det finns en möjlighet att inte återkalla arbetstillstånd för arbetstagare om en tidigare arbetsgivare begått oavsiktliga mindre fel. Slutligen ska utredaren också överväga förslag om sanktioner mot arbetsgivare och/eller kompensation till arbetstagare som drabbas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Regeringen fattade idag även beslut om en proposition avseende möjligheten att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister i arbetsvillkoren.

Regeringen anser emellertid att arbetsgivare ibland blir medvetna om att villkoren inte varit uppfyllda först efter erinran från Migrationsverket. I andra fall kan det vara en tidigare arbetsgivare som begått mindre misstag. Propositionen är därför bara första steget för att komma tillrätta med problemen, och regeringen går alltså nu även vidare för att utreda en möjlighet att rätta mindre, icke uppsåtliga, misstag efter det att Migrationsverket påpekat brister i villkoren.

Pressmeddelandet med länk till pm om uppdraget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Justitiedepartementet 17-05- 24:

Lagrådsremiss: Migrationsverket får möjlighet ändra beslut om indraget arbetstillstånd till sidans topp

Att återkalla ett uppehållstillstånd för arbete på grund av mindre brister i arbetsvillkoren kan ge orimliga konsekvenser i det enskilda fallet, vilket drabbar både individer och legitimiteten för regelverket som sådant.

Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss med förslag som gör det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat arbetstillstånd om arbetsgivaren självmant har avhjälpt bristerna som annars skulle lett till återkallelse.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

Riksdagen 17-04-06:

Regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring till sidans topp

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring (RiR 2016:32).

Riksrevisionen har sett ett behov av att granska hur systemet för arbetskraftsinvandring tagits i bruk i och med reformen 2008 och om reformens syften uppfylls i tillfredställande grad.

Riksrevisionens samlade slutsats är att det bör vara möjligt både att minska tiden för handläggning av arbetstillstånd och att förbättra kontrollen av villkoren. Regeringen delar Riksrevisionens övergripande bedömning. Regeringen har vidtagit åtskilliga åtgärder som direkt svarar på Riksrevisionens rekommendation, både vad gäller mer effektiva kontroller och kortare handläggningstider. Regeringen har bland annat tillsatt en utredning för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Regeringen har även i 2017 års regleringsbrev gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur handläggning av både nya ärenden och förlängningsärenden inom arbetstillstånd kan förkortas betydligt samt ett uppdrag om att ta fram en strategi för en mer ändamålsenlig tillgänglighet och service till sökande och intressenter, t.ex. företag. Inom Regeringskansliet bereds också för närvarande ett förslag att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos bland andra Skatteverket.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

Motion av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Justitiedepartementet 16-12-15:

Stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Utredaren Ingrid Utne föreslår i betänkandet bland annat straffansvar för arbetsgivare.

Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställnings?villkoren.

Betänkandet innehåller också förslag om direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket, en möjlighet för regeringen att meddela ytterligare föreskrifter om efterkontroller och ett uppdrag till Migrationsverket att ta fram ett system för effektivare prövning av ärenden om arbetstillstånd.

- Det är bra att vi nu har fått konkreta förslag till åtgärder som syftar till att förbättra skyddet för arbetskrafts?invandrare. Sverige behöver ett system som kan möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som arbetstagare skyddas mot utnyttjande, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Hämta utredningen (Extern länk)

Breakit 16-12-15: Konkreta förslag - så ska Sverige undvika fler fall som Tayyab Shabab (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.