fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Budgetbehandling och övergripande frågor

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191002:

Finansdepartementet 19-09-18:

Budgetpropositionen för 2020 till sidans topp

I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och brottsligheten och dess orsaker bemötas. Förslagen i propositionen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Utgiftsområde 8 - Migration (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Justitiedepartementet 19-06-19:

Faktablad om svensk migrations- och asylpolitik till sidans topp

Detta faktablad beskriver regeringens aktuella arbete inom svensk migrations- och asylpolitik.

Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter, samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Detta faktablad ersätter ett tidigare faktablad från februari 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Migrationsinfo.se 19-01-24:

Så påverkas migrationen och integrationen av regeringsbildningen till sidans topp

Valet av statsminister och regering möjliggörs av en politisk överenskommelse, det så kallade januariavtalet, mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Hur kommer detta påverka Sveriges migration- och integrationspolitik? Migrationsinfo sammanfattar de reformförslag som rör migration och integration i januariavtalet och regeringsbildningen.

Stefan Löfven (S) valdes fredagen den 18 januari till Sveriges statsminister efter en rekordlång regeringsbildningsprocess och har bildat regering tillsammans med Miljöpartiet. Januariavtalet består av 73 punkter med politiska förslag som de fyra partierna ska genomdriva under mandatperioden. Artikeln fokuserar på de förslag som direkt berör migration och integration, men fler förslag i överenskommelsen kan också påverka integrationsfrågorna som till exempel förslag som avser stimulera egenföretagande eller minska bostadsbristen.

Migration

Fyra av 73 punkter i januariavtalet behandlar Sveriges migrationspolitik. Förslagen innebär i korthet att:

+ Den tillfälliga lagen förlängs i två år medan Sveriges framtida migrationspolitik utreds i en parlamentarisk kommitté.

+ Familjeåterförening. Vid förlängningen av den tillfälliga lagen ska alternativt skyddsbehövande ges samma möjlighet till familjeåterförening som flyktingar. Detta kommer framför allt att påverka de syrier som fått asyl i Sverige och som på grund av den tillfälliga lagens begränsningar inte har fått återförenas med sina familjemedlemmar. De alternativt skyddsbehövande som redan har fått uppehållstillstånd före regeländringen ska undantas från försörjningskravet i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Riksdagen 18-12-20:

Riksdagsbeslut: Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering till sidans topp

Cirka 18 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till utgiftsområdet jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 13,1 miljarder kronor, går till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Drygt 3,7 miljarder kronor går till etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och drygt 391 miljoner går till särskilda jämställdhetsåtgärder. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att anslagen till Jämställdhetsmyndigheten och till Delegationen mot segregation halveras för 2019 jämfört med regeringens förslag för att påbörja en nedläggning av myndigheterna.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om anslag inom utgiftsområde 13 och till propositionen punkt 1. Detta innebär att anslagen inom utgiftsområdet anvisas till en nivå som är ca 500 miljoner kronor lägre än regeringens förslag. Bifall till motioner om ändrat beställningsbemyndigande jämfört med regeringens förslag och delvis bifall till propositionen punkt 2. Delvis bifall till vissa övriga motioner. Avslag på resterande motioner.

Samlingssida: betänkandet med reservation, debatt och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Riksdagen 18-12-17:

Debatt och beslut om budgetpropositionen 2019: Utgiftsområde 8 Migration till sidans topp

Utskottet tillstyrker ett gemensamt förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna om anslag för 2019 inom utgiftsområde 8, som uppgår till ca 12,1 miljarder kronor. Därmed tillstyrker utskottet delvis regeringens förslag till anslag och tillstyrker delvis Moderaternas och Kristdemokraternas anslagsmotioner samt de yrkanden som motsvarar det gemensamma förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

Övriga förslag som behandlas i betänkandet avstyrks.

I betänkandet finns en reservation (SD) och tre särskilda yttranden (S, C, V, L MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet

Meddelandet med länkar till betänkandet och debatten (Extern länk)

Övergångsregeringens budgetproposition (Extern länk)

Moderaternas budgetmotion (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Motion av Fredrik Malm m.fl. (L) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Motion av Hans Eklind m.fl. (KD) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Motion av Johanna Jönsson m.fl. (C) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Motion av Paula Bieler m.fl. (SD) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Riksdagsdebatt och beslut 18-12-12: Statens budget 2019: Rambeslutet, utifrån finansutskottets betänkande och reservationen från (M) och (KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Riksdagen 17-12-08:

Pengar till migration (SfU4) till sidans topp

/Budgetbehandling/

Drygt 15,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet migration. Mest pengar, 8,1 miljarder kronor, går till ersättningar och boendekostnader för asylsökande, vilket är en minskning för den posten med drygt 15 miljarder kronor jämfört med budgeten för 2017. Migrationsverket får drygt 5,3 miljarder kronor. Knappt 960 miljoner går till domstolsprövning i utlänningsmål. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

/Asylnytt: Observera följande utdrag ur betänkandet som rör övervakning av utresor, ett uppdrag som regeringen vill ge till Migrationsverket:/

(...) Medlemsstater ska enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG sörja för ett effektivt övervakningssystem vid tvångsvisa resor och enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1624/EU bistå med övervakare vid återvändandeinsat?ser som sker i Frontex regi. Från och med 2018 ska Migrationsverket utföra dessa övervakningsuppdrag, och därför utökas ändamålet för anslaget.

Samlingssida med betänkandet inklusive reservationer, riksdagsdebatten, omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Regeringen 17-09-20:

Storsatsningar inom Justitiedepartementets områden i regeringens höstbudget till sidans topp

I dag har regeringen lämnat över budgetpropositionen för 2018 till riksdagen. Budgeten innehåller omfattande satsningar på bland annat Polismyndigheten, på övriga delar av rättsväsendet och på civilt försvar. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

(...)

Migration

Regeringens mål är en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. (...) I enlighet med överenskommelse med de borgerliga partierna kommer antalet personer som vidarebosätts i Sverige att öka med 1 600 personer från och med 2018, totalt 5 000 personer per år. För att utöka möjligheten för familjer som har rätt att återförenas avser regeringen också att öka kapaciteten vid vissa utvalda utlandsmyndigheter, så att fler familjeåterföreningsärenden kan hanteras.

(...)

Arbetet med återvändande effektiviseras ytterligare

(...) För att förstärka arbetet med återvändande tillför regeringen 114 miljoner kronor 2018, 199 miljoner kronor 2019 och därefter 76 miljoner kronor årligen. Regeringen ger också polisen möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner för att kontrollera att arbetsgivare inte utnyttjar personer som inte får vistas i Sverige och vidtar åtgärder för att kunna fastställa identiteten på personer som kan antas befinna sig i landet utan uppehållstillstånd. Regeringen avser också att föreslå förbättrade regler för förvar.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-09-21:

Unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år till sidans topp

Regeringen och Vänsterpartiet har tidigare kommunicerat överenskommelsen om ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår nu i höständringsbudgeten att 390 miljoner kronor avsätts 2017 och att 195 miljoner kronor avsätts för ändamålet i budgetpropositionen för 2018.

Den 1 juli i år börjar ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.

Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017.

Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse gör det således möjligt för kommuner att låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.

Läs mer (Extern länk)

Regeringen 17-09-21: Frågor och svar - ensamkommande som fyller 18 år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

FARR 17-05-05:

Aktuella lagändringar till sidans topp

En rad lagändringar som rör asylsökande träder i kraft under denna säsong. Ett par ändringar som rör rätten till inhibition vid ansökan om verkställighetshinder trädde i kraft redan 1 januari 2017. En lagändring som innebär att åldersbedömning ska göras i början av asylproceduren började gälla 1 maj. Detsamma gäller Migrationsverkets möjlighet att tillkalla polis för avhysning från boende. De övriga ändringarna väntas under våren/sommaren 2017.

Lagändringar 1 januari 2017:

Avvisning med omedelbar verkställighet kan skjutas upp

Om du överklagar ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet ska migrationsdomstolen först pröva om verkställigheten ska avbrytas (inhiberas) i väntan på beslut. Under tiden som domstolen prövar frågan om inhibition får avvisningen inte verkställas. Beslut om avvisning med omedelbar verkställighet som gäller ensamkommande barn får inte verkställas förrän tidigast en vecka efter att barnet fick ta del av beslutet.

Utvisning kan skjutas upp i väntan på överklagande om ny prövning

Om du överklagar ett nej till en ny prövning får utvisningsbeslutet inte verkställas förrän en domstol har prövat om verkställigheten ska avbrytas i väntan på beslut. Men detta gäller bara första gången en person begär ny prövning. I denna situation ska offentligt biträde beviljas om den sökande begärt det och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. Om den sökande är ett barn utan vårdnadshavare i Sverige ska barnet alltid få ett offentligt biträde när ett nej till ny prövning överklagas.

Lagändringar 1 maj 2017

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

(...)

Hela artikeln med länkar till information om respektive lag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

Regeringen 17-04-18:

Statens budget 2017 i siffror: utgiftsområde 8, migration till sidans topp

Här finns förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för utgiftsområdet.

Tabell över utgifterna på migrationsområdet (Extern länk)

Utgifter på etableringsområdet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Justitiedepartementet 17-01-26:

Faktablad: Svensk migrations- och asylpolitik till sidans topp

Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter, samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. Detta faktablad beskriver regeringens arbete inom området våren 2017.

Hämta faktablad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Riksdagen 16-12-14:

Budgeten: Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering till sidans topp

/Asylnytt: Denna budgetdel innehåller också ändringarna i reglerna för ersättning till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn mm/

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Sammanlagt går 32,6 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande (21,6 miljarder), etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (6,4 miljarder) och ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (3,6 miljarder).

Beslutet innebär även bland annat utökade medel till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och att pengar avsätts för samordning av verksamheter som syftar till att minska segregationen i samhället.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

Riksdagen 16-12-07:

Budgetbeslut: Pengar till migration till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengar inom utgiftsområdet migration ska fördelas för 2017. Sammanlagt går cirka 33 miljarder till det här området.

Den största delen av pengarna, drygt 23,7 miljarder kronor, går till ersättningar och boendekostnader för asylsökande. För detta avsätts 2,8 miljarder mer jämfört med förra året. Migrationsverket får 5,9 miljarder kronor, vilket är drygt 1,6 miljarder mer än förra året. Drygt 1 miljard går till domstolsprövning i utlänningsmål.

Riksdagen sa också nej till motioner som handlar om bland annat obligatoriska hälsoundersökningar, undervisning i svenska och samhällsorientering under asyltiden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen sa även nej till motioner som rör uttagning av så kallade kvotflyktingar.

Se betänkandet, protokoll från debatten och omröstning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Regeringen 16-09-21:

Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete (Budgetproposition) till sidans topp

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på insatser som syftar till ett rättssäkert och effektivt mottagandesystem, ett förbättrat mottagande i kommunerna och att korta vägarna till arbete för nyanlända. Regeringen höjer bland annat Migrationsverkets anslag, ökar resurserna inom etableringsuppdraget och satsar på vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Ökning av Migrationsverkets förvaltningsanslag

Under 2015 sökte ett mycket stort antal människor asyl i Sverige, och en stor del av dessa har fortfarande inte fått beslut i sitt ärende. Under 2016 bedöms Migrationsverket avgöra omkring dubbelt så många asylärenden som under 2015. Myndigheten har dock inte kunnat utöka prövningskapaciteten i den utsträckning som hade behövts för att möta det stora antalet människor som sökte asyl i Sverige 2015 och bibehålla eller förkorta handläggningstiderna. Det har lett till att den totala vistelsetiden och antalet inskrivna inom mottagandet ökat kraftigt under 2016. I ljuset av de förändrade förutsättningarna föreslår därför regeringen att anslaget ökas med 1 685 mnkr 2017, 1 245 mnkr 2018, 475 mnkr 2019 och 68 mnkr 2020. Även om Migrationsverket nu får ett tillskott av medel innefattar förslaget också ett skärpt krav på Migrationsverket att vidta effektiviseringsåtgärder på motsvarande 200 miljoner kronor årligen från 2017 till 2020.

Ökning av medel för domstolsprövning

(...)

Hela pressmeddelandet med sammanfattningar av viktiga inslag i bugeten (Extern länk)

Hämta eller läs budgetavsnittet (Extern länk)

Se även:

Statens Budget utgiftsområde 13, jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (Extern länk)

Partimotioner rörande budgetområde 8:

Motion av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (Extern länk)

Motion av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Motion av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Partimotioner rörande budgetområde 13:

Motion av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

Motion av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (Extern länk)

SvT Nyheter 16-09-19: Oppositionen kritisk till regeringens migrationsförslag (Extern länk)

Migrationsverket 16-09-20: Budgetproposition med förväntningar på effektivisering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.