fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Åldersbestämning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170613:

UNHCR 17-06-07:

UNCHR on the law proposal "Age Assessment Earlier in the Asylum Procedure" till sidans topp

Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for Northern Europe on the draft law proposal "Age Assessment Earlier in the Asylum Procedure" ("Åldersbedömning tidigare i asylprocessen") Ds 2016:37

/Utdrag:/

Conclusions and Recommendations

35.UNHCR welcomes the proposal to undertake age assessments early in the asylum procedure, if the minority of a proclaimed UASC is in serious doubt. UNHCR also welcomes that the age assessment is adopted through an independent, temporary decision, which is possible to appeal. UNHCR also takes note of, and welcomes, the fact that a proclaimed UASC will be represented by a legal representative throughout the process.

36. Although UNHCR thus finds that large parts of the Proposal are to be welcomed, UNHCR would nonetheless wish to provide a number of recommendations to the Government.

UNHCR recommends that:

I. Age assessments are undertaken only following a holistic assessment of if the age assessment would be in the best interests of the child in line with Article 3 of the CRC.

(...)

VII. It should be emphasized in the preparatory works that in case doubt about an individual asylum-seekers age remains after an age assessment, the asylum-seeker should be given the benefit of the doubt and be considered to have the age proclaimed. 36

VIII. An appeal of an age assessment decision should have suspensive effect, and the proclaimed child shall be considered a child until the appeal has been finally decided. At a minimum, UNHCR considers that an appeal should have the effect that the consequences of the age assessment decision are suspended until the appeal has been finally decided.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-05-02:

Tillfällig åldersbedömning införs 1 maj till sidans topp

Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Åldersbedömningen kan överklagas separat. Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari i år. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är placerade i boenden avsedda för barn.

Den tillfälliga åldersbedömningen ska genomföras om den asylsökandes identitet inte är tveklöst klarlagd*, och där det samtidigt inte är helt uppenbart att personen är vuxen eller barn. Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter att asylansökan lämnats in.

Ändringarna i utlänningslagen om tidigarelagd åldersbedömning gäller de ensamkommande asylsökande barn som fått sin asylansökan registrerad från och med 1 februari i år.

Medicinsk åldersbedömning ska erbjudas

I de fall Migrationsverket bedömer att en tillfällig åldersbedömning ska göras, ska verket också erbjuda den asylsökande en medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket ansvarar för den medicinska åldersbedömningen. Den är ett komplement till övrig eventuell bevisning om den asylsökandes identitet. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig.

Det är den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder, som en del av identiteten. I de ärenden där ingen medicinsk åldersbedömning kommer in till Migrationsverket ska myndigheten fatta ett tillfälligt beslut om ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet. Beslutet gäller direkt, även om det överklagas.

Tillfälligt beslut om ålder kan överklagas

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

Riksdagen 17-03-30:

Proposition: Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det är av stor vikt att åldersbedömningar i brottmålsprocessen kan göras på ett rättvisande och rättssäkert sätt. Regeringen föreslår därför ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning får göras för att utreda den misstänktes ålder. Förslaget innebär att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott som kan leda till fängelse. En förutsättning ska vara att den misstänktes ålder har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt. Det kan t.ex. handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig eller att åldern annars kan förväntas ha betydelse för valet av påföljd eller straffmätningen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Linda Snecker m.fl. (V) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Riksdagen 17-04-05:

Beslut: Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017. Riksdagen sa nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Socialförsäkringsutskottets betänkande med förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagsdebatten och omröstningar (Extern länk)

Webb-TV från debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Justitiedepartementet 17-02-23:

Proposition: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen till sidans topp

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som görs i dag.

- Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Syftet med förslaget är att undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för barn och se till att de ensamkommande barnen får del av de resurser som har avsatts för dem. I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

+ Migrationsverket, så snart som möjligt efter asylansökan, ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.

+ Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen.

+ Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Hämta propositionen (Extern länk)

Motion 2016/17:3639 av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion 2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Motion 2016/17:3641 av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

Motion 2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) (Extern länk)

Motion 2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Justitiedepartementet 17-02-02:

Lagrådsremisser: Åldersbedömning och förlängt tillstånd på grund av studier till sidans topp

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

(...)

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått.

/Efter att lagrådet granskat förslagen återkommer regeringen med propositioner till riksdagen./

Hämta lagrådsremissen om åldersbedömning (Extern länk)

Hämta lagrådsremissen om förlängt uppehållstillstånd på grund av studier (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Justitiedepartementet 16-12-23:

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen till sidans topp

(utkast till lagrådsremiss)

Det är av stor vikt att det kan göras rättvisande och rättssäkra åldersbedömningar i brottmålsprocessen. I utkastet till lagrådsremiss lämnas därför förslag på ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning för att utreda den misstänktes ålder får göras.

Det föreslås att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. En förutsättning ska vara att den misstänktes ålder har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt. Det kan till exempel handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig eller om att åldern annars kan förväntas ha betydelse för påföljdsvalet eller straffmätningen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-23: Riksåklagaren kräver ny lag för att åldersbestämma brottslingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

FARR 16-11-25:

Yttrande om åldersbedömning tidigare i asylprocessen till sidans topp

"Vi bör helt enkelt ödmjukt utgå från att det idag inte existerar någon metod att bevisa en ålder."

Den slutsatsen drar FARR i sitt remissvar om nya regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. FARR inleder remissvaret med en vidräkning med alla rättsosäkra metoder som använts de senaste tio åren. FARR välkomnar att det ska bli möjligt att överklaga åldersbedömningar men kräver att rätten till utredning och överklagande ska gälla alla åldrar som ändras, utan undantag för "uppenbart" vuxna. Enligt FARR lämnar uppenbarhetsbedömningarna utrymme för godtycke och förutfattade meningar. FARR vill att den uppgivna åldern ska gälla om det fortfarande råder osäkerhet efter utredning precis som det står i EU-direktiv. Resonemanget "du är vuxen tills du bevisat motsatsen" får inte användas!

Läs remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Justitiedepartementet 16-09-23:

Förslag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen till sidans topp

Justitiedepartementet remitterar i dag departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Promemorian innehåller förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

- Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I promemorian föreslås bland annat att:

+ Migrationsverket ska så snart som möjligt efter asylansökan göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder, om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.

+ Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut om att han eller hon ska anses ha fyllt 18 år.

+ Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

+ Migrationsverket ska informera den sökande om att konsekvensen av att ett nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning, kan bli att han eller hon bedöms ha fyllt 18 år.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017

Hämta departementspromemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.