fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Papperslösa/oönskade grupper internationellt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180528:

Migrationsverket 18-05-23:

Iran/ Lifosrapport: Irans rekrytering av afghaner till kriget i Syrien till sidans topp

Denna rapport syftar till att belysa Irans rekrytering av afghaner i Iran till kriget i Syrien. Den behandlar ämnen så som rekryteringsmetoder och träning i Iran; stationeringsorter och roll i konflikten; liksom eventuella risker vid ett återvändande till Afghanistan. Iran har länge hållit en låg profil avseende sin inblandning i Syrien, och man har inte varit helt öppen med det engagemang man faktisk har haft i landet, exempelvis gällande rekryteringen av afghaner. Tillgången på tillförlitlig information om detaljer kring fenomenet är därmed i viss mån begränsad, i vart fall i engelskspråkig media. Det finns dock en hel del fotografier och videoklipp i olika sociala medier föreställande afghaner som strider i Syrien eller som har tillfångatagits av rebellgrupper i landet. Det saknas vidare, enligt Lifos kännedom, detaljerad rapportering om kända fall av afghanska krigare som återvänt till Afghanistan efter tjänstgöring i Syrien. Föreliggande rapport bör läsas i ljuset av dessa begränsningar, och skall inte ses som en uttömmande redogörelse av fenomenet.

Vidare så avgränsas rapporten till att fokusera på den rekrytering av afghaner till Syrienkonflikten som sker i Iran. Det har enligt vissa uppgifter också skett rekrytering på afghansk mark, men informationen om detta är mycket begränsad, varför denna avgränsning görs. Rapporten tar inte heller upp den rekrytering som skett i Syrien av afghaner som befann sig i landet redan 2011 när konflikten bröt ut eller de som eventuellt rekryterats i andra länder.

Version 1.1 av denna rapport har uppdaterats utifrån Afghanistans reviderade strafflag (Penal Code 2017) samt något i de avsnitt som rör islamiska staten.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.