fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Tillgång till vård

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180926:

Röda Korset 18-09-19:

Ny rapport beskriver de hinder papperslösa möter i vården till sidans topp

Röda Korset bedriver sedan 2006 en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter som faller utanför det offentliga skyddsnätet och som inte kan eller vågar vända sig till det ordinarie sjukvårdssystemet. Vårdförmedlingen kommer varje dag i kontakt med migranter som av olika skäl inte får den vård de behöver. Idag släpper Röda Korset en rapport som beskriver hinder papperslösa personer stöter på när de behöver tillgång till vård, och de humanitära konsekvenser detta för med sig.

"Rapporten är ett nedslag i den verklighet vi möter. En konsekvens av hinder till vård är att man uppsöker vården först när problemet är akut. Patienter kommer till oss med långt framskridna sjukdomstillstånd och får då hänvisas till mer akut sjukvård, vilket ofta leder till större ingrepp och mer lidande", säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset

Dagens lagstiftning är otydlig vilket gör det svårare för papperslösa att få tillgång till vård. Sättet lagen är utformad på ålägger vårdpersonal att bedöma vilken vård som kan eller inte kan anstå. Det leder till att vårdpersonal hamnar i situationer där de kan tvingas välja bort att hjälpa en person enbart utifrån personens rättsliga ställning och inte utifrån en medicinsk bedömning.

Erfarenheter från Röda Korsets vårdförmedling visar också att vårdpersonals bristande tillgång till information och kunskap om lagen står för ungefär hälften av de hinder som papperslösa möter i vården. Papperslösa har ofta svårt att hävda sina rättigheter, dels i brist på stöd i att förstå det svenska systemet, dels i att överkomma språkliga hinder. Detta skapar en problematisk krock med vårdpersonals ofta bristande tillgång till riktlinjer och kunskap om gällande lagstiftning. Dessutom leder rädsla för myndigheter och bristande kunskap om sekretesslagstiftning till att många papperslösa undviker att berätta om sin rättsliga ställning.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Läkare Världen december 2016:

Rapport om brist på tillgång till vård i Europa till sidans topp

Idag släpper Läkare i Världens internationella nätverk, Médecins du Monde, rapporten "Tillgång till vård för personer som lever i utsatthet". Rapporten visar på stora brister i tillgång till vård för människor som lever i utsatthet och bygger på rapportering från över 30 500 patienter i 31 städer i 12 länder under 2015. Oftast är det för gravida och barn som tillgången till vård brister visar rapporten.

Sammantaget är situationen i Europa oroande:

+ 68% av de intervjuade har ingen tillgång till nationella sjukförsäkringar i det land de befinner sig i (inklusive gravida)

+ 54% av barn i dessa utsatta grupper har inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund och 32% har inte vaccinerats mot stelkramp

+ Över 40% av de gravida vi mötte har inte haft tillgång till mödravård innan de besökte Läkare i Världens klinik och nästan 60% vågar inte röra sig fritt i samhället på grund av rädsla för att bli upptäckta av myndigheter.

+ Det är en myt att människors syfte med att migrera är att få vård. Endast 3,1% av dem som inte har medborgarskap i landet där de besökt Läkare i Världen uppger att anledningen till att de migrerat beror på hälsa. Tre fjärdedelar av de som bär på kroniska sjukdomar upptäckte sin sjukdom först när de kom till Europa.

Läkare i Världen har under de senaste åren mött många flyktingar, särskilt barn, som förvaras i anläggningar med mycket bristfällig sanitet, skydd och tillgång till vård. Många av dem vi mötte uppgav att de hade utsatts för våld under sin resa och efter sin ankomst till värdlandet. Detta pekar på att det är viktigt att vårdpersonal, även i mottagarländer som Sverige, får bättre kunskap om att identifiera våld samt hur de bäst erbjuda behandling och dokumentation av skadorna, något som också bekräftas av den färska slutrapporten från Socialstyrelsen om vård till asylsökande och papperslösa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Rosengrenska 16-11-02:

Utökad vård i sex landsting till sidans topp

Sex landsting erbjuder utökad vård till vuxna asylsökande och papperslösa. Det framgår av Socialstyrelsens analys av hur hälso- och sjukvården samt tandvården tillhandahåller vård till asylsökande och nyanlända. De sex landstingen - Västmanland, Västerbotten, Sörmland, Gävleborg, Östergötland och Västernorrland - har valt att göra det på lite olika sätt. Men bakgrunden till besluten har i alla landsting varit etiska och moraliska skäl i kombination med politisk vilja. I underlaget till ett av landstingsbesluten beskrivs att begreppet vård som inte kan anstå leder till att de vårdetiska principerna inte alltid kan följas och att människovärdesprincipen är särskilt svår att följa.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.