fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Kvar i Sverige i väntan på verkställighet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190111:

Asylnytt 19-01-00:

Migrationsöverdomstolen bekräftar att LMA-bistånd stoppas trots att tidsfrist förlängs till sidans topp

I juni publicerade Migrationsverket en rättslig kommentar rörande personer vars tidsfrist för frivilligt återvändande förlängs av olika skäl. Situationen är vanlig då någon påtalar verkställighetshinder innan den ursprungliga tidsfristen löpt ut. Tidigare kunde en förlängning av tidsfristen innan den löpt ut även innebära att LMA-biståndet fick behållas. Men enligt Migrationsverkets kommentar stämde detta inte med lagen. Den tidsfrist som är kopplad till LMA-biståndet är enbart den första som börjar löpa när utvisningsbeslutet vinner laga kraft. Biståndet får behållas bara om personen faktiskt beviljats en ny prövning eller om det är "uppenbart oskäligt" att dra in biståndet. Efter att denna nya praxis börjat tillämpas vann några personer i förvaltningsrätten då de överklagade indragningen av biståndet. Men nu har kammarrätten i Göteborg tagit upp fyra fall. Alla hade anfört verkställighetshinder innan tidsfristen löpt ut. Tre av dem hade också sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Kammarrätten slår fast att Migrationsverket gör rätt med sin nya tolkning. En förlängd tidsfrist medför inte i sig att bistånd enligt LMA-lagen får behållas. (Källor infotorg Juridik och kammarrätten i Göteborg)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Asylnytt 18-07-02:

Nya riktlinjer från Migrationsverket: Förlängd tidsfrist medför inte fortsatt dagbidrag till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar som påverkar vuxna personer utan barn vars tidsfrist för frivilligt återvändande förlängs av olika skäl. En sådan förlängning som görs innan den först beslutade tidsfristen löpt ut har förknippats med att personen även får behålla LMA-biståndet under förlängningen. Enligt kommentaren är denna tolkning inte i överensstämmelse med lagen. Den tidsfrist som är kopplad till LMA-biståndet är enbart den som bestäms vid MIgrationsverkets första beslut om avvisning eller utvisning (och som börjar löpa när beslutet vinner laga kraft). Undantag kan förekomma, men bara om det är "uppenbart oskäligt" att dra in biståndet. Enligt den nya rättsliga kommentaren kan den som påtalar verkställighetshinder innan tidsfristen löpt ut få en förlängd tidsfrist, men dagbidrag och eventuellt boende ska ändå dras in. Ensamkommande som fyllt 18 och har slutligt avslag hör till dem som påverkas av detta. Den som beviljats inhibition på grund av en ny prövning eller en ansökan om gymnasiestudier har däremot rätt till bistånd enligt LMA-lagen.

Hämta kommentaren SR 24/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Blankspot 18-05-21:

Blankspot presenterar unik undersökning om ensamkommande till sidans topp

De unga afghanernas framtid i Sverige har hamnat högt på den politiska dagordningen. Men vad vet vi egentligen om dem? Blankspots unika undersökning visar en grupp med utbredda psykiska problem som inte tänker återvända till Afghanistan frivilligt.

Blankspot har sedan december 2016 rapporterat om ensamkommande i Sverige. Vi har även genomfört två reportageresor till Afghanistan och skrivit om många av dem som tvingats tillbaka på plats och runt om i Sverige.

Under våren bestämde vi oss för att ta ett steg till och med en enkät nå så många som möjligt; de som har uppehållstillstånd, de som har fått avslag, de som väntar på beslut och de som är tillbaka i Afghanistan igen.

Vår förhoppning var att svaren skulle ge en bild av situationen för de som befinner sig i olika stadier av asylprocessen, eller har tvingats ut från Sverige.

Undersökningen gjordes i form av ett webbformulär. Länken spreds genom direktkontakt med enskilda individer och i grupper på sociala medier. Alla frågor och svarsalternativ översattes även till dari.

Undersökningen gjordes mellan den 1/12 - 2017 och 28/2 - 2018.

Totalt har 422 personer svarat på enkäten. Deras medelålder är 17,8 år.

En sammanfattning av deras svar visar att:

- Bara en (1) av de 422 uppger sig vara beredd att frivilligt återvända till Afghanistan.

- 54 procent har fått avslag men är fortfarande kvar i Sverige.

- 35 procent svarar uttryckligen att de tänker stanna i Sverige oavsett hur det blir med deras ansökan om asyl.

(...)

Hela artikeln "Så gjorde vi undersökningen om de ensamkommande" (Extern länk)

Uppföljande artiklar:

Nästan alla har funderat på att ta sitt liv (Extern länk)

Otänkbart att återvända (Extern länk)

Gränspolisen: Vi kommer inte kunna utvisa alla (Extern länk)

Ingen myndighet tar ansvar för självmorden (Extern länk)

Krav på politiska åtgärder efter Blankspots undersökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

Polisen 17-04-10:

Därför är det svårt att utvisa personer till sidans topp

Den person som misstänks för terrordådet i Stockholm den 7 april skulle utvisas. Patrik Engström, gränspolischef, svarar på frågor om vad som är svårt med utvisningsärenden.

De största utmaningarna när polisen ska verkställa utvisningar är att personernas identiteter inte alltid är fastställda, att alla länder inte vill ta emot sina medborgare om de inte återvänder frivilligt och att många personer avviker när de fått avslag på asylansökan.

Just nu har polisen cirka 18 000 öppna verkställighetsärenden från Migrationsverket. I två tredjedelar av alla fall där polisen ska verkställa utvisningar har personen avvikit.

Varför kan inte polisen eftersöka fler personer som har avvikit?

- Det är juridik som reglerar hur vi får eftersöka personer. Vi arbetar med inre utlänningskontroller, men där finns det begränsningar i hur polisen får genomföra såna kontroller. Vi får inte kontrollera vem som helst hur som helst, säger Patrik Engström.

I fallet med personen som misstänks för terrorbrottet i Stockholm, varför lyckades inte polisen utvisa honom?

- Personen fanns inte på den adress han hade uppgivit och det fanns ingenting i våra system om att han skulle vara en farlig person.Verkställigheter med tvång till Uzbekistan sker dessutom endast i begränsad omfattning och med stor restriktivitet. Huvudregeln är att endast frivilliga utresor, utan eskort och utan myndighetskontakt kan genomföras, säger Patrik Engström.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.