fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Inhemsk statistik och prognoser

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200521:

Migrationsverket 20-05-04:

Prognosen för flera ärendeslag justeras nedåt på grund av pandemin till sidans topp

Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, såsom asyl återvändande och arbetstillstånd.

- Samtidigt är osäkerheten nu betydande. Allt hänger på hur långvariga pandemins effekter blir, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Pandemins effekter avspeglar sig nu på flera sätt när det gäller Migrationsverkets verksamhet. Globalt försämrade möjligheter att resa, inreseförbud till EU inklusive Sverige och försämrade möjligheter att besöka svenska ambassader påverkar framför allt antalet nya asyl-, viserings- och arbetstillståndsärenden.

"Ett förenklat antagande"

Eftersom det i nuläget inte går att veta hur långvarig pandemin och restriktionerna blir har Migrationsverket behövt göra ett antagande om detta i prognosen, för att kunna göra framåtsyftande bedömningar och beräkningar gällande verksamheten. Antagandet utgår ifrån att reserestriktionerna runtom i världen börjar lättas under sommaren.

- Det är ingen bedömning, utan ett förenklat antagande för att i prognosarbetet kunna hantera en osäker och föränderlig situation. Det här antagandet kan komma att behöva justeras, vilket vi i så fall återkommer till i vår juliprognos. Vi följer utvecklingen och vidtar åtgärder löpande för att säkra vår verksamhet och bidra till minskad smittspridning, säger Henrik Holmer.

Färre asylsökande

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

Migrationsverket 20-02-10:

Ny prognos: Stabilt utgångsläge för Migrationsverket 2020 till sidans topp

Migrationsverket utgångsläge för 2020 är stabilt. Det skriver myndigheten i sin första prognos i år.

- Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år, säger verkets planeringschef Henrik Holmer.

Samtidigt visar prognosen att antalet asylsökande kan öka något under 2020. Bifallsandelarna väntas dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd är i princip oförändrad.

Migrationsverket ska lämna fyra prognoser till regeringen i år, och februariprognosen är den första. I den konstaterar verket att utgångsläget för 2020 är stabilt, då myndigheten under 2019 levererade ett resultat i nivå med vad som förväntats i tidigare prognoser.

- Migrationsverket avgjorde fler förstagångsärenden inom asyl under 2019, vilket bidragit till att det var något färre inskrivna i mottagningen vid årsskiftet 2019/2020 jämfört med föregående prognos i oktober 2019, säger Henrik Holmer.

Prognosen pekar på att det totala antalet öppna ärenden väntas minska väsentligt från 2021 och framåt. Det innebär att myndigheten så småningom beräknas nå ett läge där författningsstyrda handläggningstider kan bibehållas över tid inom samtliga ärendeslag.

Fler asylsökande till Europa kan påverka Sverige

När det gäller antalet asylsökande konstaterar Migrationsverket att omvärldsutvecklingen talar för att antalet asylsökande i Europa kommer att öka i år jämfört med 2019, vilket i sin tur kan påverka Sverige.

- Det är sannolikt att den senaste tidens ökade migrantrörelser längs den östra Medelhavsrutten till Grekland, samt från Latinamerika till Europa kommer att fortsätta i år, säger Henrik Holmer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Migrationsverket 20-01- 09:

Så många ärenden har Migrationsverket tagit emot och avgjort under 2019 till sidans topp

2019 tog Migrationsverket emot 21 958 nya asylansökningar. De fem vanligaste ursprungsländerna för nya asylsökande var Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien.

Några fakta om 2019:

+ Under året som gått har verket avgjort 24 569 nya asylärenden, varav 6 540 fick bifall, vilket ger en total bifallsandel på knappt 27 procent. Den genomsnittliga handläggningstiden för nya asylärenden var 288 dagar.

+ 902 av alla nya asylansökningar registrerades som ensamkommande asylsökande barn.

+ Förutom nya asylansökningar tog verket i fjol också emot 36 610 förlängningsansökningar i asylärenden. 19 951 förläningsärenden avgjordes varav 18 835 fick bifall och 332 fick avslag.

+ Under 2019 inkom 140 867 nya tillståndsärenden och 59 427 ärenden som rörde förlängningar i tillståndsärenden. Arbete och anknytning utgjorde de två största ärendekategorierna* med 59 308 respektive 44 568 nya ansökningar. Bifallsandelen för nya arbetstillstånd var 80 procent och i anknytningsärenden 56 procent. I förlängningsärenden är bifallsandelen högre.

+ 91 498 inkomna medborgarskapsärenden registrerades 2019. Verket avgjorde 76 232 ärenden varav 64 944 fick bifall.

+ Totalt avgjorde myndigheten förra året cirka 340 000 ärenden.

+ De övriga är studerande-, besöks- och EES-ärenden.

Läs mer (Extern länk)

Expressen 20-01-08: Tuffa budskapet till Stefan Löfven om migrationen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-01- 11: Fler asylsökande från Latinamerika under 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo 20-01-24:

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2019 till sidans topp

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2019? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2019.

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor betydelse. Kriget i Syrien resulterade i att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2015, då knappt 163 000 personer sökte asyl i Sverige. Sedan 2016 har invandringen minskat till följd av att färre personer från Syrien har kommit till Sverige.

2019 fick 119 577 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var familjeanknytning den vanligaste typen av uppehållstillstånd som utfärdats, följt av uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och därefter asyl. Detta går att jämföra med 2016 då asylskäl var det vanligaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.

Hur många kom hit som anhöriginvandrare?

2019 fick 57 233 personer uppehållstillstånd för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för anhöriga till personer som är svenska medborgare, anhöriga till personer som har fått asyl, anhöriga till personer som arbetar här, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd, anhöriga till EU/EES-medborgare som är varaktigt bosatta i Sverige, anhöriga till gäststudenter och adoption. Knappt 13 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. Bland dessa 57 233 personer fick 15 129 personer, motsvarande 26 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige. Totalt inkom 44 569 ansökningar om anhöriginvandring under 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-01-17:

Stadig ökning av anmälningar om människohandel till sidans topp

Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människohandel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019.

- Vi blir bättre och bättre på att upptäcka misstänkt människohandel, säger Migrationsverkets centrala samordnare för människohandel, Lisa Hultin Knutas.

Migrationsverkets insatser för att upptäcka misstänkt människohandel har lett till att myndighetens medarbetare kunnat rapportera allt fler fall av misstänkt människohandel till polisen. Det bekräftar trenden sedan flera år tillbaka att antalet rapporter om misstänkt människohandel ökar.

- Att systematiskt utnyttja människor som befinner sig i en utsatt situation är ett allvarligt brott. Därför är det en viktig del i Migrationsverkets arbete att upptäcka de som utnyttjas, säger Lisa Hultin Knutas.

Det går dock inte att säga om ökningen även betyder att människohandeln i Sverige ökar i omfattning.

- Vi kan bara konstatera att vi har blivit bättre på det här området och att våra insatser leder till att vi upptäcker fler misstänkta fall, säger Lisa Hultin Knutas.

Kompetensen har ökat stadigt i takt med att stora utbildningsinsatser genomförts. Under 2019 har även specifika insatser gett resultat. Migrationsverkets förvar i Märsta har till exempel satsat extra på att utbilda sina medarbetare om människohandel, vilket lett till att personalen där har rapporterat fler ärenden.

Unga kvinnor utsätts ofta

För att upptäcka misstänkt människohandel finns flera indikationer som Migrationsverkets medarbetare är extra uppmärksamma på i kontakter med sökande. Det kan röra sig om människor som arbetar i Sverige men uppger att de inte har ett bankkort eller att de byter adress ofta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 20-01-17: Fler barn än väntat offer för människohandel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Migrationsverket 19-10-25:

Oförändrad prognos för antalet asylsökande - trots skärpt omvärldsläge till sidans topp

Prognosen för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger tillsvidare fast. Bedömningen förutsätter att EU-Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos.

- Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

I oktoberprognosen ligger tidigare antaganden tillsvidare fast när det gäller det väntande antalet asylsökande i år och de kommande åren. Det betyder att prognosintervallet är kvar på mellan 16 000 till 28 000 asylsökande per år med ett planeringsantagande på cirka 21 000 per år.

Prognosen betonar att verkets antaganden är framtagna med utgångspunkt i att innehållet i det gemensamma uttalandet från EU och Turkiet om flyktingar och migranter fortsätter att upprätthållas. Om det skulle sättas ur spel, och om antalet flyktingar och migranter som söker sig från Turkiet till Europa avsevärt ökar, så kan bedömningarna behöva ses över.

- Utvecklingen med de internationella och regionala aktörerna i Syrien är svårbedömd och utgör därför en betydande osäkerhetsfaktor. Vi följer förstås utvecklingen noggrant, säger Henrik Holmer.

Stabil utveckling av avgjorda ärenden i år

När det gäller Migrationsverkets prövningsverksamhet konstateras att antalet avgjorda ärenden i stor utsträckning motsvarar de prognosbedömningar som gjordes i början av året.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta prognosen (Extern länk)

SvT Nyheter 19-10-25: Orolig omvärld tros inte öka antalet flyktingar (Extern länk)

TT / Svenska Dagbladet 19-10-25: Syrien och Turkiet avgör flykt till Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Migrationsverket 19-07-29:

Fortsatt stabilt - men långsiktiga förutsättningar framåt efterfrågas till sidans topp

Trots de senaste årens neddragningar i både budget och personal har myndighetens utvecklings- och effektivitetsarbete börjat ge resultat. Samtidigt vidtar myndigheten åtgärder för att stärka prövningsverksamheten och öka effektiviteten, visar Migrationsverkets juliprognos.

Juliprognosen är den fjärde av totalt fem prognoser som verket lämnar till regeringen varje år. Antalet asylsökande väntas vara fortsatt stabilt med 21 000 sökanden i år, visar prognosen. För nästa år justeras antagandet ned till samma nivå som för 2019.

- De senaste två årens neddragningar i budget och personal har tvingat oss till att effektivisera och utveckla vårt arbetssätt. Nu kan vi börja se resultatet av det arbetet. De kommande åren kommer antalet avgjorda ärenden att vara högre jämfört med tidigare prognoser, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik

Effektiviseringsarbetet fortsätter även framåt. Bland annat ska huvudkontorets omfattning minska i relation till kärnverksamheten. Men den fortsatta resan mot att bli en ännu mer effektiv myndighet behöver långsiktigt rimliga förutsättningar från regering och riksdag, fortsätter han.

- Bland annat ser vi att det i dagsläget saknas en långsiktig inriktning för förvarsverksamheten. Det är inte effektivt att ha den kortsiktiga planering som vi nu har inom förvarsverksamheten.

Förvaret underfinansierat

Om de aviserade anslagsnivåerna för 2020 kvarstår innebär det att förvaret blir underfinansierat med flera hundra miljoner kronor. Vilka konsekvenser det kan komma att få för förvaret i praktiken är dock för tidigt att säga, enligt Mikael Ribbenvik. En neddragning av förvarsverksamheten skulle dock innebära stora avvecklingskostnader som verket inte har fått finansiering för.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-07-29:

Många ansöker om medborgarskap just nu till sidans topp

Allt fler vill bli svenska medborgare. Det har lett till att väntetiden för att få medborgarskap just nu är lång. Migrationsverket har under året lagt extra resurser till medborgarskapsprövningen för att fler ärenden ska kunna avgöras på kortare tid.

Flera medier rapporterar om Migrationsverkets långa handläggningstider för personer som vill bli svenska medborgare. Just nu är den förväntade längsta väntetiden 30 månader - men en majoritet av ärendena avgörs långt snabbare än så. Enligt Migrationsverkets siffror är den genomsnittliga handläggningstiden just nu 293 dagar. Tiden räknas från att ansökan kommer in till Migrationsverket fram tills att beslut fattas i ärendet.

- Det är inte heller en acceptabel handläggningstid. Vårt mål är att samtliga sökanden ska få besked inom sex månader, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör.

Varför tar handläggningen så lång tid?

Varje ärende prövas individuellt. Det betyder att handläggningstiden för varje enskilt ärende ser olika ut och tar olika lång tid. En vanlig orsak till att handläggningen drar ut på tiden är att ansökan som skickas in inte är komplett.

Migrationsverket har under året tillsatt mer resurser till medborgarskapsprövningen för att korta handläggningstiderna så gott det går. Under nästkommande år tillsätts ytterligare resurser.

- Vi arbetar också med att få fram olika digitala lösningar för att handläggningen ska kunna ske smidigare, säger Fredrik Bengtsson.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Information om hur ansökan ska gå till (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Migrationsverket 19-05-02:

Tillskott till domstolarna minskar Migrationsverkets kostnader, enligt ny prognos till sidans topp

Det höjda anslaget till Domstolsverket gör att Migrationsverkets kostnader för asylmottagning beräknas minska med en miljard kronor fram till 2022. Det skriver Migrationsverket i sin majprognos.

Majprognosen är Migrationsverkets tredje av totalt fem prognoser till regeringen i år. I den bedömer Migrationsverket att statens totala kostnader för migration och nyanländas etablering fortsätter att minska från cirka 26 miljarder kronor i år till cirka 15 miljarder kronor 2022.

- Till största del är minskningen en följd av färre asylsökande de senaste åren. Det leder till minskade boendekostnader men framför allt minskande ersättningar till kommunerna för asylsökande och kommunmottagna nyanlända, säger planeringschef Henrik Holmer.

Direkta följder för Migrationsverket

Efter Migrationsverkets förra prognos i februari har regeringen i vårändringsbudgeten bland annat höjt anslaget till Domstolsverket med 200 miljoner kronor i år. Det får direkta återverkningar för Migrationsverkets verksamhet, eftersom migrationsdomstolarna då kan avgöra fler migrationsärenden. Det leder i sin tur till att antalet asylsökande i verkets mottagningssystem kan minska snabbare än tidigare beräknat, vilket leder till lägre kostnader.

- Vi är glada att regeringen hörsammat oss på denna punkt och att även Migrationsverket föreslås få ett mindre tillskott i år. Kostnaderna för asylmottagningen beräknas minska med cirka en miljard kronor fram till 2022 på grund av de extra resurserna till Domstolsverket, säger Henrik Holmer.

Ärendebalanser ökar under åren som kommer

(...)

Läs mer och hämta prognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

Migrationsinfo 19-02-13:

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2018 till sidans topp

Hur många sökte asyl 2018? Hur många fick arbetstillstånd och vilka viktiga lagar och överenskommelser klubbades igenom under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2018.

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor betydelse. Kriget i Syrien resulterade i att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2015, då cirka 163 000 personer sökte asyl i Sverige, dubbelt så många som under 2014. Invandringen 2017 och 2018 var lägre än föregående år, detta efter fem år av ökat antal invandringar till Sverige.

Att invandringen har minskat förklaras av minskningen av de syrienföddas invandring. Antalet invandrare födda i Syrien som folkbokför sig i Sverige minskade kraftigt under 2017 efter flera års ökning, men var precis som under de tre senaste åren den enskilt största gruppen invandrade. 15 procent av de som invandrade 2017 var födda i Syrien. Invandrare födda i Syrien var fortsatt den största gruppen under det första halvåret 2018, men hade minskat med 34 procent jämfört med samma period året innan.

Hur många människor fick uppehållstillstånd?

2018 fick 132 696 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var familjeanknytning den vanligaste typen av uppehållstillstånd som utfärdats, följt av uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och därefter asyl. Detta går att jämföra med 2016 då asylskäl var det vanligaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.

Hur många kom hit som anhöriginvandrare?

(...)

Läs hela artikeln, se diagram och läs fördjupningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-02-15:

Ny prognos visar på minskad osäkerhet kring antalet asylsökande till sidans topp

Den politiska överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga lagen leder till minskad osäkerhet kring antalet asylsökande. Det skriver Migrationsverket i sin februariprognos.

- Utöver det har vi samtidigt en positiv utveckling för handläggningstiderna. Nu är det viktigt, inte minst för de sökande, att vi framöver har resurser att hålla i den utvecklingen, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Jämfört med prognosen i november anpassas februariprognosen till att den tillfälliga lagen förlängs, med vissa justeringar. Det innebär att antalet asylsökande väntas vara fortsatt stabilt. Detta hänger samman med att tidsbegränsade uppehållstillstånd även i fortsättningen ska vara huvudregel i Sverige. 2018 sökte 21 500 personer asyl i Sverige.

- I prognosen räknar vi nu med cirka 21 000 asylsökande 2019 och 22 000 nästa år, säger Henrik Holmer.

I novemberprognosen var motsvarande siffror 26 000 för 2019 respektive 33 000 för 2020.

Den politiska överenskommelsen betyder också att personer som är alternativt skyddsbehövande ska ges samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Migrationsverket bedömer att det medför fler anknytningsärenden jämfört med om den tillfälliga lagen skulle ha förlängts i sin nuvarande form, men färre anknytningsärenden jämfört med prognosen i november.

- Migrationsverket har i tidigare prognoser räknat med att den tillfälliga lagen inte skulle förlängas. Det skulle ha lett till en ökning av anknytningsärenden kopplade till fler grupper än alternativt skyddsbehövande, säger Henrik Holmer.

Kortare handläggningstider

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta prognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

Migrationsverket 19-01-14:

384 rapporterade fall av människohandel 2018 till sidans topp

Under förra året upptäckte Migrationsverket 384 fall av misstänkt människohandel.

- Människohandel är ett grymt utnyttjande av utsatta människor. Varje gång vi upptäcker ett misstänkt fall ökar chansen att en drabbad person kan få upprättelse, säger Lisa Hultin Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.

Den långsiktiga trenden är att Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. I fjol blev det dock en marginell minskning, från 444 upptäcka fall 2017 till 384 i fjol.

Lisa Hultin Knutas poängterar att kompetensen på myndigheten att upptäcka misstänkta fall av människohandel ökat stadigt de senaste åren.

- Vi har kunnat genomföra stora kompetensutvecklande insatser, som vi med säkerhet sett har lett till att vi upptäckt fler misstänkta fall sett över tid. Den utvecklingen har varit glädjande, säger hon.

Flera förklaringsmöjligheter

Exakt vad nedgången 2018 beror på är enligt henne inte möjligt att fastställa. Det finns många tänkbara förklaringar.

- Det kan vara att ärendesammansättningen i fjol ändrades, när det gäller från vilka länder de sökande kommer. En annan tänkbar förklaring är att Migrationsverkets omställning i fjol ledde till att färre medarbetare kunde utbildas i frågor om människohandel, eller lägga lika mycket tid på att leta efter indikationer, säger hon.

Ytterligare en förklaring är att det i fjol upptäcktes betydligt färre fall där den utsatta personen är medborgare i Afghanistan. Det har sin förklaring i att antalet utredningar av afghanska asylärenden minskat kraftigt under 2018.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-01-15:

Över 5 000 har hittills fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen till sidans topp

11 745 ungdomar ansökte i fjol om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått bifall. Det står klart sedan Migrationsverket blev klar med prövningen till årsskiftet.

Av de närmare 12 000 ansökningarna har Migrationsverket skickat ungefär hälften till landets fyra migrationsdomstolar för prövning. Hos domstolarna återstår fortfarande prövning i drygt 3 500 gymnasieärenden.

De ansökningar som hanteras av domstolarna rör ungdomar som överklagat Migrationsverkets asylbeslut och väntar på att få sin sak prövad där. Domstolarna prövar nu både asylskälen och ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för dessa ungdomar.

- Den slutliga statistiken över hur många som fått bifall respektive avslag kommer att dröja. Domstolarna har många andra ärenden att avgöra, så det är förståeligt att de inte har kunnat pröva ansökningar i samma takt som vi, säger Johanna Lindblad Ó Duinnín, expert vid Migrationsverket.

Den som har fått sin ansökan prövad av Migrationsverket har fått sitt beslut, med undantag för cirka 400 personer vars ärenden exempelvis kräver andra myndigheters besked innan de kan avgöras.

Det var mellan den 1 juli och 30 september 2018 som det var möjligt att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier trots att man fått avslag på sin asylansökan. Några av kraven var att man ansökt om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare och fått vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.

De ungdomar som har fått bifall på sin ansökan har fått ett 13 månader långt uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning om de uppfyller villkoren och studerar på gymnasial nivå.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-01-17:

Förenklad prognos lämnad till regeringen till sidans topp

Migrationsverkets bedömningar om verksamheten är oförändrade jämfört med prognosen från slutet av november 2018. Det visar den förenklade prognos som nu skickats till regeringen. När det gäller förvaltningsanslaget justeras prognosen utifrån det nu beslutade anslaget för 2019

Årets första prognos är förenklad. Det betyder att den inte innehåller framåtsyftande bedömningar om antalet asylsökande, och att bedömningarna kring myndighetens utgifter och verksamhet är mindre omfattande.

I stort sett kvarstår verksamhetsanalyserna från novemberprognosen. Osäkerheten kring vilken utlänningslag som kommer att gälla från mitten av 2019 kvarstår. Liksom i den förra huvudprognosen utgår den nuvarande från gällande lagstiftning där den tillfälliga lagen upphör i sommar. Förra prognosen innehöll även beräkningar utifrån en förlängning av den tillfälliga lagen i sin nuvarande form.

- Eftersom statsministeromröstningen sker på fredag den 18 januari har den förenklade prognosen inte kunnat ta hänsyn till den sakpolitiska överenskommelse som nyligen förhandlats fram mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, säger presschef Per Ek.

4,6 miljarder kronor

Övergångsregeringen har fastställt Migrationsverkets anslagsnivåer för 2019 utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Förvaltningsanslaget har förstärkts med drygt 100 miljoner kronor jämfört med utgångspunkten i novemberprognosen till totalt 4,6 miljarder kronor i tillgängliga medel, inklusive anslagskredit och anslagssparande.

Enligt Moderaterna och Kristdemokraterna avsåg förstärkningen på 100 miljoner kronor av förvaltningsanslaget gå till en satsning på fler förvarsplatser. Myndighetens regleringsbrev innehåller i dagsläget dock inget sådant uppdrag.

(...)

Läs mer och hämta prognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Migrationsverket 19-01- 02:

Migrationsverket nådde målen för 2018 till sidans topp

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.

När det gäller antal fattade beslut har 2018 på många sätt avlöpt som Migrationsverket planerade för under året. I alla ärendekategorier utom en har köerna och väntetiderna minskat.

- Vi har under året kortat köerna när det gäller arbetstillstånd, asyl, studerande- och anknytningsärenden, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Samtidigt som köerna minskat för arbetstillståndsärendena är antalet förstagångsansökningar fler än tidigare. Ansökningarna har ökat från 38 400 under 2017 till 49 100 under 2018.

- Det visar att Sverige fortsatt har stark dragningskraft på arbetskraft från utlandet, säger Mikael Ribbenvik.

För medborgarskapsärenden visar årets siffror att verket precis nått upp till prognosmålen för avgjorda ärenden. Men antalet nya ärenden är ännu fler, 90 000 ärenden inkom under 2018.

- Under 2019 kommer medborgarskapsprövningen därför att få resursförstärkning för att ytterligare öka kapaciteten, säger Mikael Ribbenvik.

Minskad budget

Han understryker att 2018 varit en utmaning för myndigheten och dess medarbetare. Verksamhetsbudgeten minskade med 800 miljoner kronor 2018 jämfört med 2017, vilket motsvarar 11 procent av budgeten. Antalet medarbetare har under året minskat med 2000 från cirka 8000 till drygt 6000. Omställningen mot en mindre verksamhet inleddes 2017 och fortsätter 2019, bland annat genom att Migrationsverket planerar att lämna fem orter.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Migrationsverket 18-11- 23:

En osäker framtid siktas i prognosen till sidans topp

En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos.

- En prognos är inte en budget, men nu visar den vad som händer om vi inte får mer pengar, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Som en direkt följd av den pågående regeringsbildningen är det inte klart hur mycket medel Migrationsverket tilldelas nästa år. Novemberprognosen utgår därför från beräkningar som bygger på den budgetproposition (2017/2018:1) som riksdagen beslutade om förra hösten. Det innebär en betydande minskning av myndighetens anslag.

- Men vi för nu en bra och konstruktiv dialog med Justitiedepartementet som vi uppfattar visar god förståelse för vårt behov av en lägre besparingstakt, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

Under 2018 har Migrationsverket genomfört omfattande neddragningar. De direkta konsekvenserna har bland annat varit en lägre bemanning och produktivitet, vilket i sin tur försvårat myndighetens möjligheter att nå målen.

- I tider av stora besparingar skapar osäkerheten i sig negativa konsekvenser på myndighetens möjligheter att uppnå våra mål. Det handlar om att folk slutar, vi tappar viktig kompetens och blir mindre effektiva, säger Henrik Holmer.

Negativa utvecklingen kan tillta

Vid alltför kraftiga besparingar bedömer Migrationsverket att den negativa utvecklingen tilltar. Med oönskad personalomsättning riskerar myndighetens förmåga att uppnå målen att försämras. Avsedda besparingar leder istället till en mindre effektiv verksamhet med längre handläggningstider, större mottagningssystem och minskat återvändande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / SvD 18-11-23: Fler asylsökande när skärpta lagen går ut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Migrationsverket 18-10-25:

Förändrad redovisning av statistik på Migrationsverkets webbplats till sidans topp

Migrationsverket har förändrat hur aktuell statistik redovisas på webbplatsen. Nu redovisas samtliga ärendeslag på ett mer samlat och mer enhetligt sätt. Uppdateringen sker i de flesta fallen månadsvis.

Förutom ärendeslagen asyl, arbete, anknytning, studier och medborgarskap redovisas även kommunanvisningar/bosättning. Dessutom finns en sida som översiktligt visar antal beviljade uppehållstillstånd för varje ärendeslag.

- Vi har sett ett behov av att utveckla statistiksidorna till att bättre spegla hela vår verksamhet. Det gör vi genom att nu tydligare synliggöra alla ärendeslag. Vi har även passat på att uppdatera strukturen och utseendet så att det blir lättare att hitta den statistik man är intresserad av. Vi kommer kontinuerligt att fortsätta utveckla statistiksidorna, säger Matilda Lundvall, enhetschef för digital kommunikation.

Den tidigare veckovisa detaljerade redovisade statistiken av antalet nyinkomna asylärenden har tagits bort. Orsaken är att antalet asylansökningar varit på förhållandevis jämn nivå sedan våren 2016.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Migrationsverket 18-07-29:

Oförändrad prognos över asylsökande - minsta balanserna på fem år siktas till sidans topp

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år.

- Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektören Mikael Ribbenvik.

Antalet asylsökande till Sverige antas enligt prognosen ligga kvar på cirka 23 000 för 2018 och 29 000 för 2019. Prognosens planeringsantagande utgår ifrån att gränskontroller och andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar under året, samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.

Den stabila prognosen över antalet nya asylsökande innebär att kan fortsätta på den utstakade vägen mot en effektiv organisation.

- Vi ser att det mesta pekar åt rätt håll när det gäller balanser, handläggnings?tider och mottagning. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklingen mot en bättre organisation med ändamålsenlig styrning som ger medarbetarna goda förutsättningar att ge sökande sina ärenden prövande snabbt och rättssäkert, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Planeringsantagandet för 2019 och framåt utgår ifrån att riksdagens beslut om den tillfälliga lagen upphör i mitten av nästa år. Därför bedömer Migrationsverket att något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018.

(...)

Artikeln med länkar till prognosen och till information om handläggningstid (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-29: Kortare handläggningstider på Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Migrationsverket 18-07-05:

Fler söker arbetstillstånd i Sverige till sidans topp

Fler medborgare utanför EU söker arbetstillstånd i Sverige. Under årets första sex månader kom det in drygt 4 300 fler ansökningar jämfört med samma period förra året - en ökning med nära 50 procent.

Till och med den sista juni i år har runt 15 000 personer sökt arbetstillstånd i Sverige för första gången, vilket kan jämföras med 10 700 ansökningar under samma period förra året.

Bärplockare är den grupp som ökat mest. Förra året ansökte 3 100 bärplockare om arbetstillstånd. I år är motsvarande siffra 5 000. Men även andra grupper ökar, dels ansökningar till certifierade företag, dels till arbetsgivare med särskilda utredningskrav.

- Vi ser att ansökningarna ökar inom både hög- och lågkvalificerade yrken, säger Migrationsverkets omvärldsanalytiker Helena Carlestam.

Migrationsverkets omvärldsenhet har analyserat bakgrunden till att fler medborgare utanför EU söker sig till Sverige för att arbeta.

- Ökningen beror till stor del på att det finns en stark efterfrågan på arbetskraft i Sverige. Det är också något som Arbetsförmedlingen konstaterat i sin senaste prognos, säger Helena Carlestam.

Trots den senaste tidens mediedebatt om Sveriges anseende som attraktivt arbetsland pekar inte statistiken på att färre arbetstagare söker sig hit, enligt Helena Carlestam.

- Utvecklingen ser ut att hålla i sig. Bedömningen är att antalet arbetstillstånd inom flertalet yrkeskategorier kommer fortsätta att öka, säger Helena Carlestam.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

Migrationsverket 18-01-01:

Migrationsverket har nått målen för 2017 till sidans topp

Migrationsverket har nått målen för handläggningen av ärenden 2017. Det visar den preliminära årsstatistiken.

- Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Det har gått två år sedan Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år. Nu är det dags att göra bokslut för Migrationsverkets arbete sedan dess. Det visar att myndigheten har fattat beslut i 200 000 asylärenden under två år.

I den prognos som Migrationsverket lämnade till regeringen i oktober angav verket att målet för årets asylprövning var totalt 80 000 beslut. Det målet har asylprövningen i princip klarat, se faktarutan i slutet av artikeln. Av dem som fick beslut i sina asylärenden beviljades 56 procent bifall.

- Att vi har avgjort så pass många asylärenden är viktigt eftersom det innebär att många sökande som väntat länge har fått besked i sina ärenden, säger Mikael Ribbenvik.

Många ensamkommande barn har fått beslut

Myndigheten siktade på att ge 17 000 sökande som registrerades som ensamkommande barn när de sökte asyl 2015 eller 2016 beslut i sina ärenden före nyår. Dessa ärenden har varit prioriterade och Migrationsverket lyckades ge drygt 18 000 sökande i den kategorin beslut under 2017.

- Nu återstår 2 600 öppna ärenden från ensamkommande under 18 år. Att vi inte avgjort dem beror i de flesta fall antingen på att vi väntat på medicinska åldersbedömningar från Rättsmedicinalverket eller att de sökande presenterat nya asylskäl efter åldersbedömningen, säger Mikael Ribbenvik.

Trendbrott för tillståndsärenden

(...)

Hela artikeln med ärendestatistik (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-07: Färre sökte asyl i Sverige 2017 (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-07: Färre sökte asyl i Norden förra året (Extern länk)

Migrationsverket 18-01-11: Fler georgier söker asyl i Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-11: Fördubbling av asylsökande från Georgien (Extern länk)

Migrationsverket 18-01-16: Fortsatt ökat antal fall av människohandel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-12-21:

Migrationsverkets regleringsbrev för 2018 till sidans topp

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Migrationsverket för budgetåret 2018. Migrationsverket ska under 2018 prioritera mål för effektivare handläggningsprocesser. Handläggningstiderna för asylansökningar och för ansökningar om uppehållstillstånd för anknytning, studier och arbete ska kortas.

- Migrationsverket står inför en omställningsprocess under år 2018. Samtidigt ska handläggningen av asyl- och uppehållstillståndsansökningar effektiviseras så att vistelsetiderna i mottagningssystemet blir så korta som möjligt. Något jag har stor förhoppning om att myndigheten kommer att lyckas med, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I regleringsbrevet för Migrationsverket för 2018 ligger fokus på behovet av fortsatt effektivisering och omställning. Det är en central fråga för regeringen att myndighetens arbete med att skapa effektivare arbetssätt och framtida upp- och nedgångar inom ärendeflöden intensifieras.

Utöver att handläggningen ska effektiviseras ska den också bli mer kostnadseffektiv. Det här sker bland annat genom införandet av ändamålsenliga processer och digitaliserat och automatiserat handläggningsstöd. Regeringen understryker också vikten av ett fördjupat barnrättsperspektiv och att Migrationsverket ska föra en nära dialog med kommunerna när det gäller planering inför anvisning och mottagande av nyanlända för bosättning. Migrationsverket uppdras även att under 2018 öka antalet förvarsplatser.

Läs regleringsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-01-17:

Förenklad prognos: Små skillnader från oktoberprognosen till sidans topp

Migrationsverket gör mindre justeringar av prognosen jämfört med den bedömning som gjordes i oktober. Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag.

I den senaste prognosen som kom i oktober 2017 bedömde Migrationsverket att myndigheten skulle avgöra totalt cirka 80 000 asylärenden under 2017. Nu står det klart att Migrationsverket fattat beslut i 78 900 asylärenden, vilket innebär att skillnaden blev marginell (1 procent). Det är även marginella skillnader när det gäller hur många ärenden som väntar på beslut i början av 2018 samt för antalet beslut i tillstånds- och medborgarskapsärenden.

- Det är bra att så många har fått sitt beslut. Vi vet att många har väntat länge på besked. Att avgöra de återstående ärendena så snabbt som möjligt i början av 2018 är högsta prioritet inom asylprövningen, säger Per Ek, presschef på Migrationsverket.

När det gäller ensamkommande barn var målet att alla som sökte 2015 och 2016 skulle få beslut under 2017. De flesta, drygt 18 000, har fått beslut. Idag väntar cirka 2 500 minderåriga, fortfarande på beslut. Att Migrationsverket inte avgjort dem beror i många fall på att vi väntar på medicinska åldersbedömningar eller att de sökande presenterat nya asylskäl efter åldersbedömningen. Utöver gruppen minderåriga väntar ungefär 1300 personer, som kom innan 2017 och som fyllt 18 år eller bedömts vara vuxna, på beslut.

En stor och snabb omställning

Det har gått drygt två år sedan Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år. Sedan dess har Migrationsverket fattat beslut i cirka 200 000 asylärenden. Under 2017 har mottagningssystemet minskat från cirka 123 000 inskrivna vid årets början till 76 600 vid årets slut.

(...)

Läs mer och hämta prognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Migrationsverket 17-11-20:

Trendbrott: Sedan i mars minskar de öppna anknytningsärendena till sidans topp

I mars hade Migrationsverket rekordmånga öppna anknytningsärenden - cirka 74 000. Nu har den siffran minskat med 15 000.

- Det är oerhört positivt att vi har lyckats bryta trenden och att vi nu avgör fler ärenden än som kommer in. Det betyder att vi kan ge besked till många sökande och referenspersoner som tyvärr ofta har fått vänta länge på beslut, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Det finns flera orsaker till att antalet öppna anknytningsärenden har minskat, det handlar både om förstagångsansökningar och förlängningar. En är att det i år är 244 fler årsarbetare som arbetar med anknytningsärenden än 2016. En annan är att antalet nya ansökningar minskar stadigt med ungefär 1 200 i månaden jämfört med 2016. Dessutom har ett antal åtgärder vidtagits för att effektivisera rutiner både för handläggning och administration.

Migrationsverkets prioritering under året har varit att avgöra nya, kompletta ärenden och samtidigt lägga tid och kraft på att avarbeta äldre och mer resurskrävande ärenden.

- Det finns ingen anledning att nya beslutsklara ärenden ska bli liggande, säger Janne Wallin.

Högst nio månaders handläggningstid

Enligt utlänningsförordningen ska alla sökande få beslut i sina ärenden inom nio månader. Migrationsverket räknar med att nå det målet när det gäller anknytningsärenden senast den 1 juli 2018. I dagsläget återstår fortfarande 22 500* ärenden som är mer än ett år gamla och som i regel kräver en mer omfattande utredning.

- Nu satsar vi mycket kraft på att även avgöra dessa ärenden, säger Janne Wallin.

Hittills i år har Migrationsverket fattat beslut i 72 000 anknytningsärenden. En dryg tredjedel av dem var nya kompletta ansökningar och resten inkom till verket före 1 januari 2017.

Artikeln med diagram (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

#vistårinteut 17-08-17:

Den andra bilden av 83% till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har lyssnat på P1 Morgons intervjuer med migrationsminister Hélene Fritzon och Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Vi vill med detta pressmeddelande förklara hur vi ser på sentensen "att 83% av alla ensamkommande barn får stanna i Sverige".

Ibland serveras en annan bild

Hélene Fritzon nämner att det ibland blir "liksom en annan bild" när det gäller hur många ensamkommande som får avslag och att "bara hittills i år så har 83% av de afghanska barn som kom som ensamkommande fått ett skyddsbehov fastställt i ett beslut som innebär att man får stanna i Sverige".

Det är inte särskilt konstigt att 83% av alla ensamkommande barn får stanna i Sverige eftersom vi enligt lag inte får utvisa ensamkommande barn utan ordnat mottagande. De 17% av ensamkommande barn som blir utvisade, anses ha ett ordnat mottagande. Om det stämmer vet vi inte men siffran 83% ska inte framhållas som något hedervärt. Om vi skulle utvisa barn utan ordnat mottagande vore det ett lagbrott.

Vilka räknas med och inte i siffran 83%?

Vad som däremot är konstigt är hur Migrationsverket räknar ut siffran 83% eftersom den innehåller barn som

+ får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fram tills att de fyller 18 och därefter utvisas, eller

+ får ett utvisningsbeslut som inte får verkställas förrän barnet fyllt 18 år, så kallad uppskjuten verkställighet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Migrationsverket 17-07-26:

Prognos: Fortsatt stabil utveckling av antalet asylsökande till Sverige till sidans topp

Antalet asylsökande som når Sverige fortsätter på en stabil nivå. Hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl, vilket är något lägre än tidigare antaganden. Samtidigt fortsätter arbetet med att avgöra gamla asylärenden in på nästa år.

Sedan våren 2016 har antalet asylsökande som når Sverige legat på ungefär samma nivå. Under 2016 sökte 29 000 personer asyl i Sverige, och hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl. Det är färre än tidigare beräknat, både totalt och för ensamkommande barn. Denna utveckling beräknas hålla i sig under året, och Migrationsverket planerar nu för cirka 28 000 asylsökande i år.

- Trots att många människor från främst Afrika tar sig till Italien just nu, ser inte Migrationsverket en utveckling där dessa grupper tar sig till Sverige. En restriktiv hållning, med gränskontroller och andra åtgärder i Europa, gör också att en stor ökning av asylsökande till Sverige inte är trolig, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Avskaffandet av id-kontroller har inte haft någon betydande effekt på migrationen till Sverige, och ingen större ökning av asylsökande har skett under sommaren. Migrationsverket bedömer att överenskommelsen mellan Turkiet och EU håller, och att det är en viktig faktor för den framtida utvecklingen. I händelse av att avtalet faller, finns i den här prognosen ett beredskapsscenario på 38 000 asylsökande till Sverige.

Migrationsverket anpassar verksamheten

(...)

Pressmeddelandet i sin helhet med länk till prognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170712:

Migrationsverket 17-07-03:

Fortsatt lågt antal som sökte asyl i Sverige det senaste halvåret till sidans topp

Det är ett fortsatt lågt inflöde av asylsökande till Sverige med omkring 220-350 nysökande i veckan under 2017. Det lägre antalet nysökande har varit relativt stabilt sedan mars 2016 då överenskommelsen mellan EU och Turkiet slöts.

- Det är en av flera orsaker till att färre asylsökande kommer till Sverige. Gränskontrollerna på västra Balkan, i Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige och tillfälliga lagen spelar också stor roll, säger Cecilia Tuvesson, på omvärldsenheten.

Georgien och Ukraina viseringsfria

Id-kontrollerna avskaffades den 4 maj i år och både Georgien och Ukraina har blivit viseringsfria länder mot EU - men ingen av dessa händelser har lett till fler asylsökande i Sverige.

- Vi trodde att vi kanske skulle få se en ökning av framför allt ensamkommande barn då id-kontrollerna upphörde, men så har inte skett. Dessutom ska man komma ihåg att både id-kontrollerna kan återinföras och viseringsfriheten dras tillbaka om antalet asylsökande skulle öka kraftigt.

Från Libyen till Italien

Fortfarande kommer många människor via den centrala medelhavsrutten från Libyen till Italien. De flesta som anländer till Italien kommer från Västafrika - men även från Bangladesh och Pakistan.

- Migranter från dessa länder söker sig normalt inte till Sverige för att söka asyl. Därför påverkar utvecklingen på rutten Migrationsverket ganska lite än så länge, säger Cecilia Tuvesson.

Migrationspolitiken är restriktiv i stora delar av Europa. Men gränskontrollerna i Österrike, Tyskland, Danmark, Norge och Sverige kommer enligt förslag från EU-kommissionen att fasas ut i november. Dock kommer gränskontrollerna på västra Balkan att finnas kvar.

Läs mer (Extern länk)

TT / Dagens Nyheter 17-07-03: Få asylsökande trots avskaffade kontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Migrationsverket 17-05-05:

Migrationsverket ändrar inte aprilprognosen till sidans topp

I och med att id-kontrollerna försvinner ökar sannolikheten för fler asylsökande. Men det scenario som Migrationsverket planerar utifrån står ändå fast och prognosen för antalet asylsökande som kommer till Sverige under 2017 revideras inte i nuläget.

Tisdagen 2 maj meddelade regeringen att de inte förlänger de kontroller av identitetshandlingar för resenärer i kollektivtrafiken från Danmark som gällt sedan början av januari 2016.

I Migrationsverkets prognos till regeringskansliet 26 april bedömde myndigheten att mellan 22 000 och 45 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2017. Planeringsantagandet* är 34 700 personer inklusive omplacering av 3 700 asylsökande från Italien och Grekland.

I prognosen gjorde Migrationsverket även bedömningen att det skulle kunna ske en viss ökning av antalet asylsökande under sommaren och hösten 2017. Den bedömningen står fast. I och med regeringens beslut ökar dessutom sannolikheten för fler asylsökande under denna period.

? I och med att det är en prognos pratar vi om att sannolikheten ökar eller minskar för olika scenarior. Dessa scenarior påverkas i sin tur av ett stort antal faktorer, som till exempel överenskommelsen mellan EU och Turkiet, den tillfälliga lagen i Sverige och migrationspolitiken i resten av Europa, säger Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

? Det vi ser nu är att sannolikheten för det lägre scenariot har minskat och vi kan få se en utveckling i närheten av prognosens planeringsantagande. Sannolikheten för en stor ökning, som skulle ge en utveckling närmare det högre scenariot, bedöms som liten.

Liten förändring i gruppen ensamkommande barn

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-04-26:

Prognos: "Fortsatt fokus på att fatta beslut" till sidans topp

Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

- Vårt fokus fortsätter att ligga på att fatta beslut i alla typer av ärenden. Många som sökte asyl 2015 och 2016 har fått beslut i sina ärenden, och målet är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här året, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket planerar avgöra cirka 95 000 asylärenden i år, enligt den prognos som lämnas till Regeringskansliet idag. Det är drygt 10 000 färre ärenden jämfört med föregående prognos.

- Vi har idag en större andel öppna asylärenden som är mer komplicerade än tidigare. Dessa ärenden har i praktiken visat sig ta längre tid att avgöra än planerat. Samtidigt befinner sig myndigheten i en omställning som innebär att vi drar ner och styr om våra resurser för det uppdrag vi har idag och de närmaste åren, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.

Målet att i princip alla som sökte asyl 2015 och 2016 och som ännu inte fått beslut i sina ärenden ska få det i år står fast.

Avvecklingen av boendeplatser fortsätter

I takt med att allt fler asylärenden avgörs minskar antalet inskrivna i mottagningssystemet och därmed även behovet av asylboenden. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla tillfälligt upphandlade boendeplatser runtom i landet.

Det är först och främst tillfälligt upphandlade boenden som avvecklas, därefter kommer de boenden som upphandlats i ramavtalen. Hittills i år har omkring 12 500 platser avvecklats.

Ökat antal ankomster till Italien

(...)

Meddelandet med länk till aprilprognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Sveriges Domstolar 17-04-06:

Migrationsdomstolarna rustar för målrekord till sidans topp

Konsekvenserna av den stora ökningen av antalet asylsökande under slutet av 2015, blev påtagliga för Sveriges Domstolar under förra året då antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna ökade mycket kraftigt. Migrationsverkets prognoser pekade i slutet av året mot en fördubbling av antalet inkommande mål till migrationsdomstolarna 2017.

Antalet inkomna asylmål vid migrationsdomstolarna är för årets första månader dock än så länge lägre till antalet än prognostiserat. Den senaste prognosen från Migrationsverket (februari) pekade på 29 300 inkomna asylmål 2017. Till och med mars har 3 861 asylmål kommit in till domstolarna.

Sedan det konstaterats att domstolarna skulle påverkas kraftigt genom en massiv ökning av asylmål har migrationsdomstolarna tillsammans med Domstolsverket arbetat intensivt för att på olika sätt förbereda för att ha en så god beredskap som möjligt. Det har bland annat handlat om att öka bemanningen, flytta mål mellan domstolar, säkerställa kompetens genom utbildningar i migrationsrätt, lösa utökat lokalbehov samt att kontinuerligt och i nära samarbete med Migrationsverket följa prognoserna när det gäller måltillströmning.

- Migrationsdomstolarna har lagt ned ett stort arbete på att rusta för den ökade måltillströmningen, men det kommer trots detta att bli en ansträngd situation framöver, säger Johan Axelsson projektledare vid Domstolsverket.

Regeringsuppdrag

Effektivare handläggning och samordning av prognoser

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Migrationsverket 17-02-23:

Årsredovisningen för 2016 klar till sidans topp

2016 var ett år som fortsatt präglades av att så många sökte asyl i Sverige året före.

I årsredovisningens förord lyfter vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik fram de insatser som gjorts för att hantera effekterna av 2015 då när närmare 163 000 sökte asyl i Sverige.

- Under året som gått har vårt fokus legat på att hålla nere väntetiderna genom att ge besked åt så många som möjligt och samtidigt ge stöd åt alla som befin?ner sig i olika skeden av processen. Det har varit en stor och utmanande uppgift och jag är väldigt glad över de goda resultat som vi har uppnått, säger han.

Rekordstort mottagningssystem

Han framhåller att Migrationsverket inte bara har fattat fler asylbeslut än någonsin tidigare utan också förvaltat ett mottagningssystem som i början av året befolkades av över 180 000 människor.- Jag är stolt över Migrationsverkets medarbetare som varje dag med empati och engagemang har gjort sitt bästa för att göra deras vistelse så bra som möjligt.

Kraftsamlat på flera sätt

Verkets medarbetare har också kraftsamlat för att möta andra behov som har skapats av flyktingsituationen, konstaterar Mikael Ribbenvik.

- Jag tänker till exempel på uppgiften att ersätta kommunerna för de kostnader de har för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Vi har målmedvetet prioriterat arbetet med utbetalningarna och att korta handläggningstiderna.

Färre asylsökande och avveckling av boenden

Genom politiska åtgärder har antalet som söker asyl i Sverige gått ner kraftigt och landade på 29 000 under året, vilket inneburit minskat behov avv boendeplatser. Vid årets slut hade det sammanlagda boendebeståndet minskat med drygt 26 000 platser.

Nya rättsliga förutsättningar

(...)

Läs mer och hämta årsredovisningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Migrationsverket 17-02-07:

Prognos: Stora utmaningar för Migrationsverket väntar under 2017 till sidans topp

Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.

- I takt med att vår mottagningsverksamhet minskar kan vi fokusera mer på att pröva ärenden så att fler får sina beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som veckovis söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är att framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 25 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Planeringsantagandet* är 34 700 personer, vilket är 2 000 färre jämfört med förra prognosen i oktober 2016. Prognosen för 2018 är 25 000-65 000 asylsökande med ett planeringsantagande på 35 000 personer, vilket är 5 000 färre jämfört med förra prognosen.

Enligt prognosen är planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018, vilket inte innebär någon skillnad jämfört med förra prognosen.

Mer fokus på prövning

Med färre asylsökande till Sverige kommer behovet av en omfattande mottagningsverksamhet att minska. Fokus kommer istället att riktas mot att fatta så många beslut som möjligt i alla kategorier: till exempel asyl, anknytning och arbetsmarknad.

(...)

Läs mer och hämta verksamhets- och utgiftsprognosen (Extern länk)

SvT Nyheter 17-02-07: Färre asylsökande än väntat till Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Migrationsverket 17-01-01:

Högsta antalet asylbeslut hittills till sidans topp

2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Det stora antalet asylsökande 2015 gjorde att myndigheten fick ökade resurser samt att resurser flyttades inom myndigheten. Syftet var att så många människor som möjligt skulle få ett beslut i sitt asylärende, utan att ge avkall på rättssäkerheten.

Detta ledde till att Migrationsverket under året kunde fatta totalt 111 979 beslut i asylärenden. Det är fler än myndigheten hittills fattat under ett år. Det är också dubbelt så många asylbeslut som i fjol.

- Vi har höjt vår förmåga, och det är mycket glädjande att vi kunnat ge så många människor ett beslut i deras asylärenden. Men fortfarande väntar fler än 70 000 asylsökande på beslut. Vår målsättning är att de som nu väntat länge ska ha fått sina beslut senast under sommaren 2017, säger vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ingen ökning av asylsökande under hösten

Tidigare år har antalet asylsökande varierat under året, med en tydlig ökning under hösten. 2016 har denna variation samt ökning under hösten uteblivit. Istället har mellan 400 och 600 sökt asyl per vecka och totalt blev det 28 939 personer som sökte asyl i Sverige under året som gått, vilket är den lägsta siffran sedan 2009.

Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen, och förklarar även den i år uteblivna variationen av asylsökande under året.

(...)

Hela artikeln med statistik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

SCB 16-09-07:

Finland och Irak de två vanligaste födelseländerna bland utrikes födda till sidans topp

Invandringen till Sverige har under en längre tid varit större än utvandringen och det har medfört att gruppen utrikes födda i landet har ökat. Under 2015 växte gruppen med 72 713 personer, och vid årsskiftet var antalet utrikes födda knappt 1,7 miljoner personer. Det vanligaste födelselandet bland kvinnorna var Finland och bland männen Irak.

Flest är födda i Europa

Gruppen utrikes födda består av personer som kommit till Sverige av olika anledningar och under en lång tid. Det kan vara flyktingar, studenter, arbetskraftsinvandrare, adopterade eller personer som vill förenas med anhöriga.

De kommer från olika delar av världen, men nästan hälften är födda i ett annat europeiskt land. Europa följs av Asien och Afrika, med 34 respektive 11 procent av de utrikes födda.

Det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i befolkningen 2015 var Finland, som stod för 9 procent. Därefter kom Irak och Syrien med 8 respektive 6 procent. Bland kvinnorna var det vanligaste födelselandet Finland men för männen var det Irak. Drygt 200 födelseländer finns representerade i Sverige, men hela 60 procent av de utrikes födda kvinnorna respektive männen härstammar från något av de femton vanligaste födelseländerna för sitt kön.

Totalt var gruppen utrikes födda jämnt fördelad mellan könen. Men för vissa enskilda länder var situationen en annan. Om man tittar på könsfördelningen för de 15 vanligaste länderna stod Thailand för den största andelsmässiga skillnaden. Bland personer födda i Thailand var närmare åtta av tio kvinnor. Bland personer födda i Afghanistan var sex av tio män.

(...)

Hela artikeln med diagram (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.