fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Studier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191214:

Migrationsöverdomstolen 19-12-10:

Migrationsöverdomstolen: Doktorand får förlängt tillstånd trots studier utomlands till sidans topp

Dom från Migrationsöverdomstolen

Oproportionerligt att inte förlänga uppehållstillstånd till doktorand som gjort framsteg i studier utomlands.

Framsteg som en doktorand har gjort utomlands i sina studier har beaktats vid prövningen om han ska beviljas förlängt uppehållstillstånd. Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter har det framstått som oproportionerligt att inte bevilja uppehållstillstånd.

Hämta mål nr UM20133-18, MIG 2019:24 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Migrationsverket 18-10-08:

Antalet gäststudenter från Kina fortsätter att öka till sidans topp

Kina fortsätter toppa listan över utomeuropeiska studenter. Sedan 2013 ökar antalet kinesiska studenter år för år. Danyang Wang, 24, och Xinyang Ren, 23, från Peking har precis påbörjat sin utbytestermin i Linköping.

Danyang Wang och Xinyang Ren kom till Sverige för bara några veckor sedan, men har redan hunnit besöka Ikea där de passade på att äta köttbullar med lingonsylt. Sverige har ett gott rykte säger de, och nämner, utöver möbelvaruhuset, också Nobelpriset. De två studenterna läser vid samma universitet i Kina och delar nu bostad i Linköping där de studerar datavetenskap.

- Vårt universitet i Kina har ett utbyte med Linköpings universitet. Det finns även ett utbyte med Finland, men Sverige lockade mer. Jag tycker att Sverige historia är intressant, att det har varit ett stort kungadöme, säger Danyang Wang.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket yyy 18-10-10:

Kortare väntan för att studera i Sverige till sidans topp

Internationella studenter som vill studera i Sverige behöver inte vänta lika länge på beslut som under samma period förra året. De kortare väntetiderna gäller de flesta ansökningskategorierna, exempelvis doktorander och gäststudenter som vill förlänga sitt uppehållstillstånd.

För flera kategorier har väntetiderna minskat markant jämfört med förra året. Bland annat för doktorander som söker tillstånd för första gången, där har snittet minskat från 64 till 42 dagar. När det gäller förlängning av tillstånd för gäststuderande är snittet för 2018 47 dagar, bättre än på flera år. De flesta som ansöker om uppehållstillstånd i ett studerandeärende får beslut i snitt inom 50 dagar från ansökan.

- De som ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd och samtidigt behöver resa utomlands riskerar i vissa fall att inte få sitt beslut innan de ska återvända till Sverige och därmed fastna i ett annat land. Risken för detta har minskat under året eftersom studenterna får beslut snabbare, säger Markus Filipsson, processledare på Migrationsverket.

Det finns flera orsaker till att väntetiderna har minskat. De tillståndsenheter på Migrationsverket som hanterar studerandeärenden fick förra året i uppdrag att till och med maj 2017 avgöra alla gamla ärenden. Den avarbetning som gjordes då är sannolikt den enskilt största orsaken till de minskade väntetiderna.

Andra åtgärder har också påverkat väntetiderna. Förra året förändrades exempelvis praxis så att doktorander numera kan få uppehållstillstånd som gäller upp till två år istället för ett. Det innebär att förlängningsansökningarna bland doktorander har minskat.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Migrationsverket 17-12-28:

Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier till sidans topp

Detta rättsliga ställningstagande ger riktlinjer för ärenden om uppehållstillstånd för studier som inte är universitets- eller högskolestudier, t.ex. gymnasiestudier, folkhögskolor, bibelskolor, yrkesinriktade utbildningar och liknande (övriga studier). Även uppdragsutbildningar som bedrivs på universitet eller högskola är övriga studier.

/Utdrag ur sammanfattning:/

+ För sökande som är antagna till övriga studier kan uppehållstillstånd beviljas för studietiden, som huvudregel dock högst ett år.

+ För sökande som är antagna till exempelvis internationella gymnasiestudier (IB-utbildningar; international baccalaureate), folkhögskola eller till yrkesinriktade utbildningar kan uppehållstillstånd beviljas för högst ett år i taget under hela studieperioden, eller 13 månader vid en förstagångsansökan. För studerande vid World Maritime University (WMU) gäller särskilda regler.

+ Kraven på tryggad försörjning, tillgång till heltäckande sjukförsäkring under hela den planerade vistelsen, samt avsikt att studera ska motsvara vad som gäller i ärenden om uppehållstillstånd för högskolestudier.

+ För elever som ska bedriva gymnasiestudier är det tillräckligt att det visas att de har eller får fickpengar för att de ska anses ha sin försörjning tryggad. (...)

+ Det ska framstå som rimligt att den sökande kommer till Sverige för att genomföra de studier som han eller hon åberopar i sin ansökan.

/Asylnytt: Detta gäller uppehållstillstånd som söks från utlandet, på samma sätt som för högskolestudier. Försörjningskravet ligger på ca 8000 kr per månad på eget konto/

Hämta ställningstagandet SR 43/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Migrationsverket 17-10-18:

Snabbare besked till blivande studenter till sidans topp

I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.

Varje år söker över 20 000 studenter uppehållstillstånd för studier i Sverige. Tidigt i våras var det fler blivande studenter än vanligt som väntade på besked och situationen var problematisk. En bit in på höstkanten står det dock klart att Migrationsverket i år har kunnat avgöra ett par tusen fler ärenden än som kommit in. Det innebär att även antalet äldre ärenden har minskat.

Det finns flera orsaker till att handläggningen blivit snabbare. En orsak är att man har fler tillståndsenheter och mer personal som hanterar studerandeärenden. En annan orsak är att Migrationsverkets information till lärosätena har blivit bättre. Men även samarbetet med ambassader och generalkonsulat har utvecklats. I vissa ärenden behöver de intervjua de sökande om deras avsikt att studera i Sverige för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut.

- Att vi kunnat stärka vårt samarbete med övriga myndigheter som arbetar med blivande studenter har bidragit till att informationen till de sökande har blivit bättre, säger Markus Filipsson, processledare på Migrationsverkets kvalitetsavdelning.

Det övergripande målet är att alla sökande ska få beslut i tid inför terminsstarten. För att nå dit har Migrationsverket utvecklat både sin operativa verksamhet och kvaliteten i processen.

- Men man ska inte glömma att en person som ansöker väldigt sent kan förlora sin studieplats innan vi haft en rimlig chans att fatta beslut, säger Markus Filipsson.

Ökad digitalisering

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.