fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Bidrag från EU-fonder

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180718:

Näringsdepartementet 18-07-06:

Remiss av EU-kommissionens förslag till sidans topp

Remiss av EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering; de fondspecifika förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder samt ett förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473).

Se alla remisserna och listan över remissinstanser (Extern länk)

Förslag om inrättande av Asyl- och migrationsfonden (Extern länk)

COM(2018) 473 final förslag om instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (Extern länk till pdf-fil)

Bilagor - kriterier, genomförandeåtgärder, tillämpningsområde mm (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Migrationsverket 17-08-02:

Ny möjlighet att söka projektstöd från AMIF till sidans topp

Nu finns det nya EU-medel att ansöka om för de organisationer som vill bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik med fokus på asyl, integration eller återvändande. Målgruppen är medborgare utanför EU, så kallade tredjelandsmedborgare.

Stödet kan sökas från AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Fonden förvaltas av Migrationsverket på uppdrag av regeringen.

I potten för höstens utlysning ligger omkring 300 miljoner kronor. Organisationer med spännande och intressanta projektidéer, som får sin ansökan beviljade, kan få medfinansiering med 75 procent. Fondmedlen delas ut till de flesta typer av organisationer, allt från myndigheter till föreningar.

Vårens medel på 25 miljoner kronor gick till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Migrationsverket 17-07-14:

Miljonstöd till fyra migrationsprojekt till sidans topp

Sammanlagt 25 miljoner kronor för bättre migrationsprocesser går till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset. Stöden kommer AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Över 20 aktörer ansökte om medfinansiering i årets första utlysning inom ramen för Sveriges nationella program för AMIF. Fyra nya projekt beviljas medfinansiering med totalt närmare 25 miljoner kronor för olika projektidéer inom asyl- och återvändandeprocessen.

- De nya projekt som nu får stöden kommer att bidra till en förbättrad migrationsprocess för tredjelandsmedborgare, säger Mikael J Zaar, ansvarig chef på Migrationsverket som förvaltar stöden på uppdrag av regeringen.

Med tredjelandsmedborgare menar han de personer som inte är medborgare i EU. De nya projekten som beviljas medel inom det nationella programmet, asyl och återvändande, är:

Cirkus för hopp och styrka - Clowner utan Gränser Sverige ska skapa möten genom leken och stärka relationen och närheten mellan asylsökande barn och deras föräldrar på asylboenden. Projektet ska bidra till en förbättrad miljö och verklighet för målgruppen och andra runt omkring.

Lobben - utbildning och ledarskap - Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund ska ge asylsökande möjlighet att utvecklas och inkluderas i ett socialt sammanhang i idrottsrörelsens regi. Asylsökande får genom projektet ta del av idrottsrörelsens ledarutbildningar, träna det svenska språket och vidga sitt nätverk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Länstidningen Östersund 17-06-29: Jämtland Härjedalens idrottsförbund får mångmiljonbelopp för integrationsprojekt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Migrationsverket 17-03-09:

Sverige föreslås få 200 miljoner kronor i nödhjälp från EU till sidans topp

EU-kommissionen har gett Sverige ett förhandsbesked om att vårt land ska få nästan 200 miljoner kronor i nödmedel. Pengarna är avsedda för de extraordinära kostnader som Migrationsverket fortfarande har för asylsökande som kom hösten 2015.

- Biståndet ska täcka en del av kostnaderna för tillfälliga boenden under våren, säger Katarina Wåhlgren, enhetschef på Migrationsverket.

Sverige har tidigare fått 326 miljoner kronor

För drygt ett år sedan beviljade Europeiska kommissionen Sverige 326 miljoner kronor i nödmedel på grund av det stora antalet människor som sökt asyl här. Pengarna kom från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

På uppdrag av regeringen skickade Migrationsverket i maj 2016 in en ny ansökan om drygt 1 miljard kronor i bistånd från samma fond.

- Vi har sedan haft kontakt med kommissionen i olika omgångar och nu har vi fått ett preliminärt besked om att Sverige kommer att beviljas nästan 200 miljoner kronor. Vi är mycket glada för detta besked, säger Katarina Wåhlgren.

Biståndet är avsett för att finansiera delar av verkets tillfälliga boenden för asylsökande under perioden februari till maj i år.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.