fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Utvisningar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191017:

#vistårinteut 19-10-15:

Deportation 1/10 av "vuxna män" till sidans topp

Tisdagen 1 oktober 2019 lyfte ett chartrat plan med 25 personer från Arlanda med destination Kabul.

Av passagerarna ombord var de allra flesta ungdomar som kom hit till Sverige när de var minderåriga för fyra år sedan.

De här tvångsutvisningarna är tänkta att ske under radarn och transparensen är i stort sett obefintlig. Gränspolisen valde att för första gången använda orden "vuxna män" i pressmeddelandet som gick ut efter den här deportationen. Orden spelar roll.

Det här är ungdomar som har fått betala ett orimligt högt pris som slagpåsar i de senaste årens migrationsdebatt.

Det behövs en lösning för de unga som varit i Sverige i många år och som hellre går under jord än låter sig utvisas. Politiker på alla nivåer behöver lyssna på och lära av de goda krafter som trots ett otroligt svårt läge har kämpat varje dag, varje timme och varje minut för att hålla humanismen och de mänskliga rättigheterna högt.

Precis som vi skrev i pressmeddelandet http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/politiker-vi-ber-er-om-att-skyndsamt-utreda-fraagan-om-amnesti-1904754 inför Socialdemokraternas kongress 2017 kräver vi fortfarande att våra politiker hittar en hållbar lösning - vilket innebär att de utreder, analyserar och tar beslut om hur en amnesti skulle kunna gå till.

Vi har ett förslag: Låt alla ensamkommande som har varit här sedan 2015 få permanent uppehållstillstånd, PUT!.

Amin är 19 år och han har bott i en svensk familj sedan han kom till Sverige för fyra år sedan. I familjen finns det två yngre svenska syskon.

Han är kristen.

När han deporterades gick han på gymnasiet, vård och omsorg, och var på väg att ta studenten. Han skulle bli barnskötare.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

FARR 19-09-09:

Stoppa tvångsutvisningen! till sidans topp

Det är en stor skam att svenska myndigheter just nu planerar för den största tvångsutvisningen hittills av människor till Afghanistan. Transporten den 10 september planeras samtidigt som våldet mot civila eskalerat dramatiskt sedan i juli. Den planeras samtidigt som talibanerna placerar riktade bomber för att skrämma människor från att delta i Afghanistans val om ett par veckor. Talibanrörelsen mobiliserar för att ta över makten i en ännu större del av landet. Tvångsutvisningen planeras samtidigt som USA just hoppat av "fredsprocessen" - en fredsprocess där landets regering inte ens sitter med vid bordet.

80 människor som inte har kunnat bevisa att de har personliga asylskäl fanns på listan som den svenska gränspolisen överlämnat till sina kollegor i Afghanistan. Polisen tar i med råge så att planet ska fyllas minst med de 50 utvisade som återvändaravtalet tillåter.

Den som står på listan ser framför sig utvisning till kriget, ISIS bomber, förtryck från fundamentalister eller att fly vidare än en gång. Den som i sista stund plockas bort från listan på grund av advokatens sista insatser, sjukdom, att medborgarskapet inte kan fastställas eller bara att man inte fick plats kommer då att ha upplevt något som liknar en skenavrättning.

De flesta är ungdomar, några är sjuka och alla är livrädda. Några av dem rymde från förvaret igår. Efter en massiv polisinsats - då fanns resurser - fångades de flesta in.

Samtidigt, i Stockholm och på många andra orter, demonstrerar kvinnor och barnfamiljer som också fått beslut om utvisning till Afghanistan trots krigsläget och trots att barnen rotat sig i Sverige i flera år. Vänner och familjer till ungdomarna som utvisas sätter ut symboliska kvarlämnade skor, andra placerar sig i cirklar på torgen för att visa sin sammanhållning och protest.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-09-10:

Rädda Barnen kommenterar utvisning av barn och unga till Afghanistan till sidans topp

Nästan 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Rädda Barnen 19-07-20:

Rädda Barnen om situationen för barn från Afghanistan som hotas av utvisning till sidans topp

Sverige är i princip stängt för semester och allt för få människor hör nödropen från de barn och unga från Afghanistan som nu hotas av utvisning. Vi får dagliga samtal och rapporter om små barn i familjer som fått sitt slutgiltiga avslag.

Vi får nödrop från unga, som var under 18 när de kom till Sverige, men inte omfattas av gymnasielagen och nu hotas av utvisning så snart de blivit myndiga.

Över 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Riksdagen 19-06-19:

Svar på skriftlig fråga: Sveriges utvisningspolitik till sidans topp

Fråga 2018/19:738 av Louise Meijer (M)

Nyligen kom det ett nytt prejudikat från Högsta domstolen angående förutsättningarna för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats länge i Sverige. En man dömdes för våldtäkt men undgick utvisning på grund av att hans anknytning till Sverige inte ansågs vara särskilt svag och att det vid en helhetsbedömning inte fanns synnerliga skäl för utvisning.

Mannen hade bott i Sverige i åtta och ett halvt år men hade ingen egen familj här. Han hade under större delen av sin vistelse här haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Vid tiden för gripandet var han dock både arbetslös och bostadslös.

Denna man får stanna i Sverige. Samtidigt utvisas familjer som bott här längre tid än så, för så små saker som felaktig semesterlön, att personen i fråga inte tagit ut semesterdagar eller arbetsgivarens försäkringsmissar. Trots Migrationsöverdomstolens domar från år 2017, som innebar en mer generös tolkning av reglerna i förhållande till den sökande, kvarstår problemen med arbetskraftsutvisningar.

Detta är en orättvis utvisningspolitik och urholkar förtroendet för politikens förmåga att skilja på rätt och fel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av det som framförts?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Riksdagen 19-02-26:

Svar på skriftlig fråga: Frivilligt återvändande till Afghanistan till sidans topp

Fråga 2018/19:182 av Fredrik Malm (L)

Migrationsverket rapporterar om att myndigheten pausar utbetalningar till en samarbetsorganisation i Afghanistan som arbetar med att främja frivilligt återvändande av asylsökande. Migrationsverket har upptäckt brister i hanteringen av fakturor. Det är självklart viktigt och bra att myndigheten reagerar vid oegentligheter med skattepengar.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Riskerar detta att påverka det frivilliga återvändandet av afghaner som i dag befinner sig i Sverige, och vad avser ministern i så fall att göra?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Migrationsverket har för närvarande en tillfällig fördröjning i hanteringen av återintegreringsstöd till personer som väljer att återvända till Afghanistan. Orsaken är att den lokala samarbetsorganisation som administrerar stödet på plats inte har redovisat tillfredsställande underlag på fakturor kopplade till stödet. Det pausade stödet är naturligtvis beklagligt för de som har rätt till det. Samtidigt är det viktigt att vi kan försäkra oss om att offentliga medel används till det som de är avsedda för och att de redovisas på ett tillfredsställande sätt. Migrationsverket arbetar intensivt på att lösa detta med samarbetsorganisationen så att insatserna kan fortsätta.

Den uppkomna situationen påverkar inte utbetalningarna av det kontanta stöd som personer som väljer att återvända till Afghanistan också kan beviljas. Dessa utbetalningar administreras av en annan organisation (IOM). Detta påverkar inte heller återtagandeöverenskommelsen som Sverige har med Afghanistan eftersom den inte är avhängig av att finansiellt stöd eller annat bistånd som betalas ut till personer som återvänder. Möjligheten att tillämpa de återtagandeavtal som Sverige har ingått påverkas således inte av detta.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Riksdagen 18-06-19:

Svar på skriftlig fråga: FN:s arbete för återvändande av flyktingar till sidans topp

Fråga 2017/18:1478 av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S)

I fredags beordrade Libanons utrikesminister en frysning av förnyelse av uppehållstillstånd för FN-personalen vid UNHCR. Skälet till detta drastiska beslut var att man ansåg att FN inte gjorde tillräckligt för att uppmuntra syriska flyktingar att återvända hem när de områden de flytt ifrån nu inte längre anses vara farliga områden. Tvärtom menar ministern att FN-personalen verkar för att flyktingarna inte ska återvända hem.

Libanon har tagit ett enormt ansvar sedan kriget i Syrien startade, och uppemot en fjärdedel av Libanons nuvarande invånare är flyktingar. Libaneserna har tydligt deklarerat att detta är ett åtagande de valt att ta då syrierna ses som ett broderfolk, men att de bör återvända så snart det finns en möjlighet.

Det enorma mottagandet har naturligtvis inneburit stora påfrestningar eftersom infrastrukturen i landet inte är till för så många människor och då det av förklarliga skäl nu finns ett ökat behov av exempelvis förnödenheter, vilket också tär på ekonomin. Det stora antalet syrier har således också inneburit stora demografiska förändringar, vilket oroat flera makthavare i Libanon som minns de tidigare slitningar som funnits mellan olika etniska, kulturella och religiösa grupper.

Att FN får det svårare att få uppehållstillstånd i konfliktzoners närområde kan leda till enorma problem. Det ligger därför i allas intresse att verka för att FN har ett gott rykte i hela världen och får tillgång till områden där FN:s stöd behövs som mest. Det är likaså viktigt att de länder som drabbats av krig, naturkatastrofer eller konflikter får en möjlighet att resa sig igen när faran är över, varför det är fullt naturligt att de som en gång flytt får en möjlighet att återvända för att bygga upp sitt hemland igen. Detta gäller inte bara i och omkring Syrien utan även i andra delar av världen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Avser ministern att inom ramen för samarbetet i FN verka för att få flyktingar att återvända till sina hem när det anses vara säkert, och vad avser hon i sådana fall att göra för att fler ska göra detta?

Frågan med svar av utrikesminister Margot Wallström (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Svenska Kyrkan 17-10-26:

Svenska kyrkan och Rädda Barnen: stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Svenska kyrkan och Rädda Barnen framför i ett brev till migrationsministern och Migrationsverket tre krav för att ensamkommande barn och unga ska kunna få stanna i Sverige under värdiga och lagliga former.

Situationen i Sverige för ensamkommande unga från Afghanistan är outhärdlig. Insatser måste till för att stoppa den ökade utsattheten och hopplösheten hos denna grupp unga människor. Rädda Barnen och Svenska kyrkan lämnar härmed tre förslag för att de berörda barnen och ungdomarna ska kunna stanna i vårt land under värdiga och lagliga former.

Samtliga utvisningar till Afghanistan måste stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar har skett.

Uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter behöver återinföras.

Gymnasielagen behöver utvidgas till att gälla fler unga.

Svenska kyrkan och Rädda Barnen får regelbundet in vittnesmål från ungdomarna själva, medarbetare och ideella men också från skolpersonal, socialarbetare, psykologer och gode män om den hopplöshet och utsatthet som breder ut sig bland dessa ungdomar. De lever under hård press med stor oro och stress inför framtiden. Vi ser också tendenser till ett ökat alkohol- och drogmissbruk hos vissa i gruppen, som ett desperat försök att döva ångesten och oron. Hos en del är desperationen så stor att de till och med tar sina liv. Medmänniskor som följt ungdomarna under en lång tid i Sverige lider med dem. Utöver det lidande som de ensamkommande ungdomarna utsätts för ser vi också med allvar på ett växande missmod hos dessa engagerade medmänniskor. Vi ser därför ett akut behov av att åtgärda denna ovärdiga och ohållbara situation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagens Integration 17-11-03: Svenska kyrkan och Rädda Barnen vill träffa Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

FARR 17-10-22:

Varför ska dessa ungdomar utvisas? till sidans topp

Nu har Migrationsverket erkänt att det fanns "brister i utredningarna" då en synskadad 18-åring skulle skickas till Afghanistan där han inte har något nätverk - samtidigt som hans 16-årige lillebror också kunde utvisas eftersom han nu skulle ha ett nätverk - nämligen storebror. Den tragiska konsekvensen blev att storebror tog sitt eget liv i Sverige.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar erkännandet att dessa beslut var felaktiga. Men det här handlar inte bara om brister i utredningarna för två personer. För knappt två veckor sedan blev hälften av dem som var inbokade på ett utvisningsplan kvar i Sverige, eftersom deras utvisningar stoppades tillfälligt. FN har i flera fall begärt att Sverige ska ställa in utvisningar i sista sekunden, bland annat av konvertiter. Även Afghanistans representanter har satt stopp för utvisningar. Dessutom har asylsökande, gode män och organisationer visat på fler orimligheter, godtyckligheter och felhantering både i åldersbedömningar och handläggning. Vi ser beslut som verkar ha tagits med förutsättning att de unga afghanerna ska ut.

Samtidigt blir det allt svårare att förstå varför Sverige över huvud taget ska utvisa dessa ungdomar till Afghanistan. Amnesty begär att alla återsändanden stoppas. Frivilligorganisationer drar tillbaka sin personal från det bombhärjade Kabul. Afghanistans flyktingministrar vädjar om stopp för tvångsutvisningar från Väst. De ungdomar som nyligen utvisats berättar att de bemöts illa och inte vet vad de ska ta sig till. Andra har redan råkat illa ut. Den senaste bombattacken skedde alldeles i närheten av det tillfälliga boendet för utvisade. Tidigare utvisade försöker lämna Afghanistan.

Samtidigt, idag, är många afghanska ungdomar tagna i förvar, och pressas att begära resedokument "frivilligt" från sin ambassad. Nya transporter bokas in.

Det räcker nu. Vi kräver stopp för utvisningarna tills Afghanistanpolitiken omprövats.

För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Sanna Vestin, ordförande

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Akademikerförbundet SSR 17-08-10:

Öppet brev: Stoppa utvisningarna till Afghanistan! till sidans topp

Det humanitära lidandet i Afghanistan är omfattande. Sverige har en moralisk skyldighet att inte bidra till att öka det genom att utvisa människor dit. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers i ett öppet brev till migrationsminister Heléne Fritzon och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

- Vi menar att de som nu demonstrerar i Stockholm för att asylsökande med afghanskt medborgarskap ska slippa utvisas till Afghanistan framför ett krav som är väl förenligt med svensk lag och internationella åtaganden, skriver Heike Erkers och förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge i det öppna brevet.

Utlänningslagen medger att omprövning av utvisningar kan göras om nya försvårande omständigheter framkommer, framhåller Heike Erkers och Ursula Berge. För tio dagar sedan förnyade också Sveriges ambassad i Kabul sin avrådan från alla resor till Afghanistan med hänvisning till ett allvarligt försämrat säkerhetsläge och att "oroligheter förekommer av och till i stora delar av landet".

- Det är alltså för farligt för svenskar att resa till Afghanistan. Ändå utvisas unga människor dit, människor som har sökt sig till Sverige med hopp om ett liv i fred och trygghet. Det är inte värdigt vårt land och står i bjärt kontrast till de humanistiska värden som Sverige så ofta varit en stark förkämpe för, säger Heike Erkers.

Migrationsverket uppmanas i det öppna brevet att införa en tillfällig inhibition av utvisningar till Afghanistan i avvaktan på en ny rättslig bedömning av säkerhetsläget. Regeringen uppmanas att se över Utlänningslagen för att tydliggöra när verkställighetshinder föreligger.

Akademikerförbundet SSR har tidigare skrivit under uppropet #vistårinteut med krav på bland annat amnesti för alla barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-08-31:

FARR om Migrationsverket och Afghanistan till sidans topp

Det som står i Migrationsverkets egna rapporter om Afghanistan borde ha lett till ändrade riktlinjer för vilka utvisningar som kan verkställas. Den situation som beskrivs borde innebära att utvisningarna till internflykt stoppas, liksom utvisningarna av unga utan anknytning. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, idag i en kommentar till Migrationsverkets nya ställningstagande om Afghanistan. FARR har redan tidigare krävt stopp för alla tvångsutvisningar. Nu kräver FARR av regeringen att återtagandeavtalet med Afghanistan inte missbrukas genom tvångsutvisning av stora grupper vars säkerhet inte kan garanteras.

Kommentar till Migrationsverkets ställningstagande om Afghanistan, SR 31/2017

Tisdagen den 29 augusti dödades 17 civila av ett flyganfall mot ett talibanfäste i provinsen Herat i Afghanistan. Samma dag sprängde en självmordsbombare en bank i huvudstaden Kabul. Flera civila omkom. Talibanrörelsen tog på sig detta dåd medan IS låg bakom en attack i Kabul bara några dagar tidigare som tog 40 människors liv. Sådana händelser är numera vardag i storstäderna Kabul, Herat och Mazar-i-Sharif - som räknas till de säkraste platserna.

Tisdagen den 29 augusti kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan. För några veckor sedan kom en rapport om säkerhetsläget.

Säkerhetsrapporten visar att läget har försämrats och att fundamentalistiska motståndsgrupper har flyttat fram sina positioner - ofta följt av våldsamma strider. Migrationsverket bedömer att alla provinser utom två nu befinner sig i väpnad konflikt. Det rättsliga ställningstagandet pekar ut utsatta grupper och förklarar vilken försiktighet som måste tillämpas innan någon hänvisas till internflykt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Rädda Barnen 17-06-20:

Afghanistan - Stoppa utvisningarna! till sidans topp

Gemensamt ställningstagande av Rädda Barnen och Svenska kyrkan:

Migrationsverket och Sveriges regering hävdar att det är möjligt att utvisa människor till Afghanistan. Säkerhetsläget i landet har dock försämrats och utsikterna för att en förbättring skulle ske är obefintliga. Migrationsverkets center för landinformation och analys, Lifos, konstaterar i sin senaste bedömning att: "Det troligaste scenariot är dock [...] en fortsatt succesiv försämring av situationen i landet". Det måste därför finnas anledning att förnya bedömningarna kring Afghanistan genom ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt behöver det göras uppföljningar av tidigare utvisningar.

I Afghanistan pågår inre konflikt i de flesta provinser; talibanerna växer sig starkare; det finns 1,5 miljoner internflyktingar i landet och hittills i år har nästan 213 000 personer tvingats från Iran och Pakistan tillbaka till Afghanistan. Många av dessa har bott i årtionden i grannländerna.

Många experter anser att det idag inte finns några säkra områden i Afghanistan. Den del av Afghanistan som Sverige hävdar är den säkraste, Kabul, har under den senaste tiden drabbats av flera allvarliga terrorattacker. Det är också det område i landet där flest civila dödsoffer skördas. Mot bakgrund av detta stoppade flera delstater i Tyskland tvångsutvisningar redan i början av året och Tyskland som helhet har, efter attacken den 31 maj, stoppat tvångsutvisningar i avvaktan på att det görs en ny analys av säkerhetsläget och därmed av afghaners skyddsskäl. Situation är allvarlig för alla människor i Afghanistan, men speciellt utsatta är barn och unga personer utan nätverk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Debattörer från Sveriges Kristna Råd, FARR, #vistårinteut och Sveriges Ensamkommandes Förening i Svenska Dagbladet 17-06-20: "Tvångsutvisa inte till Afghanistan" (Extern länk)

Svenska Alliansmissionen 17-06-21: Omänsklig hantering av unga flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

FARR 17-06-06:

Afghanistan är inte säkert! till sidans topp

Den grupp asylsökande som utvisades från Sverige till Afghanistan den 30 maj hamnade i ett inferno. Kabul drabbades samma dag de anlände av den största självmordsattacken på åratal. Ett par dagar senare besköt och dödade polisen människor som demonstrerade mot bristen på säkerhet. När ett av offren skulle begravas attackerade självmordsbombare begravningen med ytterligare dödsoffer som följd.

FARR protesterar mot utvisningarna till Afghanistan - Afghanistan är inte säkert!

Sverige har fortsatt att utvisa människor med tvång eller övertalning till krigets Afghanistan. Trots rapporter om allt fler civila offer och obefintligt skydd för mänskliga rättigheter hamnar varje månad ett hundratal människor i Afghanistan trots att de sökt skydd i Sverige. De flesta reser i obemärkthet. Ibland tvingas en större grupp iväg med en stor polisansats till väntande charterplan. Bland dem har funnits mycket unga pojkar som saknar nätverk i Afghanistan.

De senaste attackerna har bland annat beskrivits av den oberoende organisationen Afghanistan Analysts Nework: "A black week in Kabul".

Enligt ett uttalande av president Ashraf Ghani den 6 juni hade dödssiffran bara från attacken den 31 maj stigit till över 150 människor. Afghanistans vice flyktingminister har vädjat till väst att stoppa utvisningarna. Amnesty International uttalade redan före dessa attacker att antalet civila offer visar hur farligt det är att bli utvisad till Afghanistan.

Förra året dödades eller skadades fler civila i Afghanistan än på många år, enligt FN-missionen UNAMA. Första kvartalet i år rapporterades en svag minskning - men med de senaste attackerna vänder trenden uppåt igen. Enligt kvartalssiffrorna drabbas kvinnor och barn allt värre.

(...)

Hela artikeln med adresser som du kan protestera till (Extern länk)

#vistårinteut 17-05-31: Vi kräver att UD gör en ny säkerhetsbedömning av läget i Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Svenska Afghanistankommittén 17-05-23:

Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket! till sidans topp

Uttalande antaget av Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 20 maj 2017

Konflikten mellan regimen i Afghanistan och olika väpnade oppositionsgrupper har intensifierats och under 2016 rapporterades det största antalet civila offer på många år. Alltfler distrikt kontrolleras av väpnade motståndsgrupper. Arbetslösheten är hög, fattigdom och korruption utbredda. Rättssäkerheten är mycket svag, i synnerhet för kvinnor. Statsmaktens legitimitet är fortsatt ifrågasatt. Den ekonomiska tillväxten är svag samtidigt som biståndet minskar. Befolkningen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Många afghaner flyr, både inom och utom landet.

Under 2015 sökte runt 42 000 afghanska flyktingar asyl i Sverige. Efter det att Sverige, liksom Europa, tillslutit sina gränser har betydligt färre anlänt. För närvarande riktas uppmärksamheten främst mot det stora antal afghaner som nekas asyl och skall utvisas och återsändas.

SAK arbetar för utveckling i Afghanistan och är inte en asylpolitisk organisation. SAK:s biståndsverksamhet syftar till drägligare villkor för folket i Afghanistan och på lång sikt till undanröjande av orsakerna till människors flykt från landet. Enligt stadgans portalparagraf ska SAK "sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk". Att sprida kunskap och information om landet är alltså en hörnsten i SAK:s arbete.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vi står inte ut 17-05-28:

Tvångsdeportationer: Migrationsverket erkänner brister i mail till svensk familj till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut har information om att minst en åldersuppskriven ensamkommande ungdom ska deporteras till Kabul på tisdag. Vi är starkt kritiska till tvångsdeportationer av ensamkommande unga. Amnesty är inkopplat.

Dessutom har vi information om att en 21-årig konvertit som varit i Sverige i 4 år ska tvångsdeporteras. Denna ungdom har mottagit ett tiotal hot som polisanmälts på grund av att han har lämnat islam. Enligt pastorn i hans församling, Bengt Sjöberg, påstår Migrationsverket att det inte finns internet i Afghanistan. Det kunde ungdomens juridiska biträde motbevisa men Migrationsverket tog ingen notis vid det. Enligt Bengt Sjöberg är det fullständigt uppenbart för honom att ungdomen är genuint kristen.

Vi har fått tillgång till en mailväxling mellan Carl Bexelius, Migrationsverkets rättsavdelning och ungdomens svenska familj. I mailväxlingen framgår att Migrationsverket själva är fullt medvetna om de brister i rättssäkerheten som #vistårinteut påtalat gång på gång. Man är också fullt medveten om att man "(i stor utsträckning)" haft "oerfaren personal vilket "har lett till att beslut i för stor utsträckning är bristfälligt motiverade".

Vi kommer här nedan att citera delar av mailväxlingen.

Känner igen brister som uttrycks av JO

Bexelius:"Migrationsverket tar JO:s iakttagelser på allvar och känner, tyvärr, igen de brister som där uttrycks från våra egna kvalitetsuppföljningar för början av året."

Avgör Migrationsverket ålder på utseendet?

Bexelius beskriver att Migrationsverket godtar "den ålder som den asylsökande uppger och det är endast när det är uppenbart för alla och envar att det inte rör sig om ett barn som myndigheten registrerar den asylsökande som vuxen."

Systemet håller inte - ger rättsosäkerhet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Equmeniakyrkan 17-05-28:

Uttalande om unga flyktingar till sidans topp

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Och trots det ökade osäkra läget i Afghanistan fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande till Afghanistan. Detta anser vi inte vara rimligt.

Equmeniakyrkan uppmanar därför regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:

- Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro.

- På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till Afghanistan.

Bakgrund

I Equmeniakyrkan finns ett stort engagemang för asylsökande och nyanlända. Församlingarnas vanligaste arbetsform tillsammans med människor som flytt till Sverige är olika slags mötesplatser. Gemensamt för dessa mötesplatser, förutom att de bidrar till en mer meningsfull tillvaro under väntan på besked, är att de ofta också leder till att asylsökande och nyanlända möter svenskfödda på ett naturligt och enkelt sätt. Det personliga mötet bidrar till förståelse och engagemang. På så vis stärker församlingarna integrationen och bidrar till att skapa sammanhållning i det lokala samhället. Mötesplatserna är ofta i församlingens lokaler, men kan även organiseras i samverkan med boenden.

Vårt motiv för arbetet utgår från vår kristna tro att alla människor är skapade till Guds avbild, och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Välkomnandet av flyktingen och främlingen är en självklarhet för oss som kyrka, och minst 250 av våra församlingar bedriver i dag verksamhet för och med asylsökande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Riksdagen 17-02-22:

Svar på skriftlig fråga: Ensamkommande från Afghanistan till sidans topp

Fråga 2016/17:829 av Maria Andersson Willner (S)

I veckan har det varit två tragiska självmord bland asylsökande unga killar i min valkrets Norra Älvsborg. En av dem som tog sitt liv var Jawad Nezami. Han var ensamkommande från Afghanistan och bodde i Trollhättan. Han hängde sig i sitt hem, ett boende för ensamkommande. På FB skriver en av hans vänner: "Vad ska jag säga till hans boendekamrat? Nu får Jawad Nezami stanna i evighet i Sverige och ingen kan utvisa honom längre? Vila i frid bror, du behöver ej tänka längre på utredningssamtalen."

Situationen för de ensamkommande barnen är svår och de signaler jag får från skolpersonal och boendepersonal är mycket oroande. Jag hör om svår psykisk stress, skytteltrafik till BUP, svårigheter att klara skolan, ökande missbruk. Och jag hör om en asylprocess som uppfattas som godtycklig, om utredningar som drar ut på tiden lagom till barnen närmar sig 18-årdagen och om att Migrationsverkets åldersuppskrivningar uppfattas som styrda av en egen logik. Jag har hört om fall där åldern skrevs upp med två månader. Det enda den uppskrivningen hade betydelse för var om 18-årsdagen inträffade före eller efter att beslutet fattades.

Migrationsverkets egen granskning av 400 beslut fattade under 2016 visar på stora brister i kvalitet. 13 procent av besluten var diskutabla och 2 procent rent felaktiga. Detta är såklart allvarligt för rättssäkerheten.

Biståndspersonal med insyn i situationen på marken i Afghanistan menar att de ungdomar som återvänder hamnar i en mycket utsatt situation. I Tyskland stoppar fem delstater utvisningar till Afghanistan eftersom säkerhetsläget är svårbedömt och dessutom har försämrats kraftigt de senaste månaderna.

(...)

Hela frågan med svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

Riksdagen 17-01-18:

Svar på skriftlig fråga: Utvisningar av dömda brottslingar till sidans topp

Fråga 2016/17:628 av Boriana Åberg (M)

Av de brottslingar som döms till utvisning efter avtjänat straff är det få som faktiskt lämnar landet. Tre av fyra som döms till utvisning släpps på fri fot efter avtjänat straff. Enligt SVT finns i dag 190 utvisningsdömda personer i Sverige varav 51 har försvunnit, vilket innebär att polisen inte vet var de befinner sig. På grund av olika orsaker kan personer som dömts till utvisning från Sverige uppehålla sig i landet under lång tid efter avtjänat straff. Om den dömdes hemland bedöms som osäkert på grund av exempelvis krig kan utvisningar inte verkställas, vilket enligt svensk lag innebär att personen inte kan hållas i förvar eftersom det förutsätter att en avvisning kan verkställas.

Men det är heller inte säkert att en utvisningsdömd hålls i förvar även om han eller hon kommer från ett säkert land och det går att verkställa utvisningen. Det krävs särskilda skäl för att hålla en person i förvar, det måste föreligga en bedömd risk för exempelvis fortsatt brottslighet eller en risk att personen håller sig undan för att slippa utvisning. Sammantaget skapar det här stora möjligheter för den som vill försvåra en utvisning att stanna i landet utan att svenska myndigheter kan agera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att dömda brottslingar som ska utvisas lämnar landet efter avtjänat straff?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-01-18: Skriftlig fråga 2016/17:621 Utvisning efter avtjänat straff av Roger Haddad (L) med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Riksdagen 17-01-25: Svar på skriftlig fråga av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S): Utvisning på grund av brott (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Riksdagen 16-12-14:

Svar på skriftlig fråga: Barnhem i Afghanistan till sidans topp

Fråga 2016/17:467 av Christina Höj Larsen (V)

Sverige har tecknat ett återtagandeavtal med Afghanistan, vilket har gjorts med stöd av det principavtal mellan EU och Afghanistan som tillkom efter att EU använt bistånd som påtryckningsmedel. Avtalet öppnar också för att återsända ensamkommande barn. Afghanistans parlament har nu röstat ned avtalet. Vilken betydelse det har är ännu oklart.

I slutet av september hade Norge, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Danmark och Sverige tecknat återtagandeavtal med Afghanistan. Hittills har endast Norge och Nederländerna tvångsutvisat barn under 2016; Norge har gjort det i större skala än Nederländerna.

Både den norska och danska regeringen har aviserat att de vill öppna barnhem, eller liknande institutioner, i Afghanistan för att se till att det "ordnade mottagande" som krävs för att kunna tvångsutvisa ensamkommande barn finns på plats. Mot bakgrund av det tidigare ERPUM-samarbetet som syftade till att upprätta ordnat mottagande i Afghanistan, där Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna deltog och Danmark medverkade som observatör, och det faktum att samarbete ofta sker kring dessa frågor finns det givetvis goda anledningar att tro att även den svenska regeringen har liknande planer.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Har ministern, eller någon annan del av regeringen, haft kontakt med representanter för den norska eller danska regeringen angående upprättande av barnhem, eller motsvarande institutioner, och hur svarade regeringen i så fall?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161122:

Svenska Afghanistankommittén 16-10-31:

Utvisa inte unga afghaner till Afghanistan till sidans topp

Sverige och Afghanistan har skrivit under ett avtal för att skicka tillbaka många tusentals unga afghaner som sökte asyl i Sverige förra året.

De kommer till ett land endast en handfull svenskar vågar åka till. Ett land där Migrationsverket bedömer att det pågår inre väpnad konflikt i alla provinser utom fem. Ett land som på grund av konflikt, fattigdom och en mycket svag regering inte kan erbjuda en ordnad återkomst. Utsatthet blir deras framtid.

Vi som jobbar i Afghanistan ser en stor risk att de som skickas tillbaka kommer tvingas tigga på gatan, finna sin försörjning i kriminella nätverk, rekryteras till armén eller beväpnade oppositionsgrupper.

Det har varit krig i över 35 år. Talibanerna kontrollerar ungefär en tredjedel av landet fläckvis över provinsgränserna. Det finns redan en miljon internflyktingar i landet. Och nu är Pakistan i färd med att skicka tillbaka nästan en miljon. Tyskland och EU planerar för återsändande. Iran gör detsamma.

Alla som i det här läget skickar tillbaka flyktingar bidrar till en än mer osäker situation i landet. Afghanistan behöver tid på sig att ställa om sin ekonomi, bygga upp sina institutioner och skapa fred. Afghanistan behöver andrum.

Svenska myndigheter och ansvariga politiker är medvetna om allt detta. Ändå tas beslut som är direkt kontraproduktiva. De återvändandes rättigheter tas inte tillvara. Det är inte människovärdigt.

Vi vädjar till ansvariga politiker och myndigheter att inte verkställa avvisningarna.

Peder Jonsson, ordförande Svenska Afghanistankommittén

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.