fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Utvisningar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190318:

Riksdagen 19-02-26:

Svar på skriftlig fråga: Frivilligt återvändande till Afghanistan till sidans topp

Fråga 2018/19:182 av Fredrik Malm (L)

Migrationsverket rapporterar om att myndigheten pausar utbetalningar till en samarbetsorganisation i Afghanistan som arbetar med att främja frivilligt återvändande av asylsökande. Migrationsverket har upptäckt brister i hanteringen av fakturor. Det är självklart viktigt och bra att myndigheten reagerar vid oegentligheter med skattepengar.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Riskerar detta att påverka det frivilliga återvändandet av afghaner som i dag befinner sig i Sverige, och vad avser ministern i så fall att göra?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Migrationsverket har för närvarande en tillfällig fördröjning i hanteringen av återintegreringsstöd till personer som väljer att återvända till Afghanistan. Orsaken är att den lokala samarbetsorganisation som administrerar stödet på plats inte har redovisat tillfredsställande underlag på fakturor kopplade till stödet. Det pausade stödet är naturligtvis beklagligt för de som har rätt till det. Samtidigt är det viktigt att vi kan försäkra oss om att offentliga medel används till det som de är avsedda för och att de redovisas på ett tillfredsställande sätt. Migrationsverket arbetar intensivt på att lösa detta med samarbetsorganisationen så att insatserna kan fortsätta.

Den uppkomna situationen påverkar inte utbetalningarna av det kontanta stöd som personer som väljer att återvända till Afghanistan också kan beviljas. Dessa utbetalningar administreras av en annan organisation (IOM). Detta påverkar inte heller återtagandeöverenskommelsen som Sverige har med Afghanistan eftersom den inte är avhängig av att finansiellt stöd eller annat bistånd som betalas ut till personer som återvänder. Möjligheten att tillämpa de återtagandeavtal som Sverige har ingått påverkas således inte av detta.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Riksdagen 18-06-19:

Svar på skriftlig fråga: FN:s arbete för återvändande av flyktingar till sidans topp

Fråga 2017/18:1478 av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S)

I fredags beordrade Libanons utrikesminister en frysning av förnyelse av uppehållstillstånd för FN-personalen vid UNHCR. Skälet till detta drastiska beslut var att man ansåg att FN inte gjorde tillräckligt för att uppmuntra syriska flyktingar att återvända hem när de områden de flytt ifrån nu inte längre anses vara farliga områden. Tvärtom menar ministern att FN-personalen verkar för att flyktingarna inte ska återvända hem.

Libanon har tagit ett enormt ansvar sedan kriget i Syrien startade, och uppemot en fjärdedel av Libanons nuvarande invånare är flyktingar. Libaneserna har tydligt deklarerat att detta är ett åtagande de valt att ta då syrierna ses som ett broderfolk, men att de bör återvända så snart det finns en möjlighet.

Det enorma mottagandet har naturligtvis inneburit stora påfrestningar eftersom infrastrukturen i landet inte är till för så många människor och då det av förklarliga skäl nu finns ett ökat behov av exempelvis förnödenheter, vilket också tär på ekonomin. Det stora antalet syrier har således också inneburit stora demografiska förändringar, vilket oroat flera makthavare i Libanon som minns de tidigare slitningar som funnits mellan olika etniska, kulturella och religiösa grupper.

Att FN får det svårare att få uppehållstillstånd i konfliktzoners närområde kan leda till enorma problem. Det ligger därför i allas intresse att verka för att FN har ett gott rykte i hela världen och får tillgång till områden där FN:s stöd behövs som mest. Det är likaså viktigt att de länder som drabbats av krig, naturkatastrofer eller konflikter får en möjlighet att resa sig igen när faran är över, varför det är fullt naturligt att de som en gång flytt får en möjlighet att återvända för att bygga upp sitt hemland igen. Detta gäller inte bara i och omkring Syrien utan även i andra delar av världen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Avser ministern att inom ramen för samarbetet i FN verka för att få flyktingar att återvända till sina hem när det anses vara säkert, och vad avser hon i sådana fall att göra för att fler ska göra detta?

Frågan med svar av utrikesminister Margot Wallström (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.