fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Asylproceduren och bemötandet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180819:

Riksdagen 18-08-14:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets ärendehandläggning till sidans topp

Fråga 2017/18:1592 av Annika Qarlsson (C) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

I mina kontakter med människor som sökt asyl har det framkommit att vissa asylsökande haft flera asylutredningar hos Migrationsverket med olika handläggare varje gång och med lång tid mellan varje intervju. Detta innebär stor vånda och oro för den enskilde. Att behöva vänta i flera år på ett asylbeslut och inte veta hur framtiden kommer att bli är mycket påfrestande. Att känna bristande förtroende för den myndighet som handlägger ett så viktigt beslut gör situationen ännu svårare. Utöver konsekvenserna för den asylsökande går det emot myndighetsprincipen om att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt.

Att ett mindre antal personer sökt asyl i Sverige de senaste åren har gjort att Migrationsverket behövt göra förändringar i sin organisation. I detta förändringsarbete är det viktigt att man upparbetar arbetssätt som är både effektiva och underlättar asylprocessen för den som söker asyl.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är:

Hur säkerställer statsrådet att Migrationsverkets ärendeprövning sker på det enklaste och mest effektiva sättet?

Svar på frågan av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Riksdagen 18-06-28:

Svar på skriftlig fråga: Återkallelse av uppehållstillstånd till sidans topp

Fråga 2017/18:1531 av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Om en person vistats i Sverige längre än fyra år krävs synnerliga skäl för att ett uppehållstillstånd ska kunna återkallas. Detta innebär att även den som lämnat felaktiga uppgifter, och därigenom fått uppehållstillstånd, i praktiken kan ges rätt att stanna i Sverige om de felaktiga uppgifterna inte upptäcks inom fyra år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Avser statsrådet och regeringen att vidta några initiativ för en översyn av reglerna gällande återkallelse och tidsfristen för när det ska krävas synnerliga skäl att återkalla ett uppehållstillstånd?

Svar på skriftlig fråga: Fusk i asylprocessen

Fråga 2017/18:1529 av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Förtroendet för svensk migrationspolitik bygger på att fattade asylbeslut är rättssäkra och håller hög kvalitet. Migrationsverket har i en stickprovskontroll bedömt att 4 procent av alla asylbeslut är felaktiga. En tiondel av besluten bedöms som diskutabla. Vi har också nåtts av rapporter om systematisk försäljning av falska asylberättelser, där asylsökande kan köpa påhittade berättelser att använda vid asylutredningen.

En stor del av besluten i asylärenden riskerar att bli felaktiga, till exempel genom att en person som uppgett falska uppgifter om sin identitet, ålder eller asylberättelse ändå beviljas uppehållstillstånd. Givet det exceptionellt stora mottagande som Sverige har haft de senaste fem åren skulle det sannolikt medföra att ett stort antal personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige på felaktig grund.

Utlänningslagen ger i dag möjlighet att återkalla uppehållstillstånd där en person medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få uppehållstillståndet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Avser statsrådet och regeringen att ge Migrationsverket i uppdrag att särskilt prioritera och driva ärenden gällande återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd?

Båda frågorna med svar av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.