fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Asylproceduren och bemötandet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190620:

Stoppa Utvisningarna 19-06-13:

Migrationsverket manipulerar asylprocessen till sidans topp

Sedan 2015 har advokater och lekmän förfärats över de motiveringar (eller brist på motiveringar) som Migrationsverket angett för att ge avslag på asylansökningar. Det har tyckt oss inte alls stämma med lagar och förordningar. Det har känts som om Migrationsverket tagit till vilka vapen som helst för att göra de asylsökande utvisningsbara.

Vi har inte haft fel. Två rapporter visar på just detta - hur man använt olika metoder för att runda lagens intentioner. Det underlättas av att både den tillfälliga lagen och de två gymnasielagarna hastades fram och är dåligt utformade. I praktiken har lagstiftarna lämnat över tolkningen av lagarna till dem som ska verkställa dem.

Ansvarig för myndigheten Migrationsverket är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, som tidigare talat om att "vi inte ska ha ministerstyre". Sedan fallet med Försäkringskassan kom upp har både Stefan Löfven och Morgan Johansson ändrat sig och talar om att det är självklart att regeringen måste ge myndigheterna riktlinjer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Anna Lundberg och Sofi Jansson-Keshawar i Juridisk Tidskrift: Migrationsverket ändrar på lagens innehåll föratt ensamkommande barn inte ska beviljasuppehållstillstånd i Sverige (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

Riksdagen 18-08-14:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets ärendehandläggning till sidans topp

Fråga 2017/18:1592 av Annika Qarlsson (C) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

I mina kontakter med människor som sökt asyl har det framkommit att vissa asylsökande haft flera asylutredningar hos Migrationsverket med olika handläggare varje gång och med lång tid mellan varje intervju. Detta innebär stor vånda och oro för den enskilde. Att behöva vänta i flera år på ett asylbeslut och inte veta hur framtiden kommer att bli är mycket påfrestande. Att känna bristande förtroende för den myndighet som handlägger ett så viktigt beslut gör situationen ännu svårare. Utöver konsekvenserna för den asylsökande går det emot myndighetsprincipen om att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt.

Att ett mindre antal personer sökt asyl i Sverige de senaste åren har gjort att Migrationsverket behövt göra förändringar i sin organisation. I detta förändringsarbete är det viktigt att man upparbetar arbetssätt som är både effektiva och underlättar asylprocessen för den som söker asyl.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är:

Hur säkerställer statsrådet att Migrationsverkets ärendeprövning sker på det enklaste och mest effektiva sättet?

Svar på frågan av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Riksdagen 18-06-28:

Svar på skriftlig fråga: Återkallelse av uppehållstillstånd till sidans topp

Fråga 2017/18:1531 av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Om en person vistats i Sverige längre än fyra år krävs synnerliga skäl för att ett uppehållstillstånd ska kunna återkallas. Detta innebär att även den som lämnat felaktiga uppgifter, och därigenom fått uppehållstillstånd, i praktiken kan ges rätt att stanna i Sverige om de felaktiga uppgifterna inte upptäcks inom fyra år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Avser statsrådet och regeringen att vidta några initiativ för en översyn av reglerna gällande återkallelse och tidsfristen för när det ska krävas synnerliga skäl att återkalla ett uppehållstillstånd?

Svar på skriftlig fråga: Fusk i asylprocessen

Fråga 2017/18:1529 av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Förtroendet för svensk migrationspolitik bygger på att fattade asylbeslut är rättssäkra och håller hög kvalitet. Migrationsverket har i en stickprovskontroll bedömt att 4 procent av alla asylbeslut är felaktiga. En tiondel av besluten bedöms som diskutabla. Vi har också nåtts av rapporter om systematisk försäljning av falska asylberättelser, där asylsökande kan köpa påhittade berättelser att använda vid asylutredningen.

En stor del av besluten i asylärenden riskerar att bli felaktiga, till exempel genom att en person som uppgett falska uppgifter om sin identitet, ålder eller asylberättelse ändå beviljas uppehållstillstånd. Givet det exceptionellt stora mottagande som Sverige har haft de senaste fem åren skulle det sannolikt medföra att ett stort antal personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige på felaktig grund.

Utlänningslagen ger i dag möjlighet att återkalla uppehållstillstånd där en person medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få uppehållstillståndet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Avser statsrådet och regeringen att ge Migrationsverket i uppdrag att särskilt prioritera och driva ärenden gällande återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd?

Båda frågorna med svar av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Riksdagen 17-12-05:

Interpellationsdebatt: Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön till sidans topp

Interpellation 2017/18:200 av Christian Holm Barenfeld (M)

I december 2016 undertecknades en ändring i lagtexten i utlänningsförordningen. Förändringen innebär att en asylsökande ges rätt att bestämma vilket kön deras handläggare och tolk hos Migrationsverket ska ha. I förordningen står nu följande:

Inför den muntliga handläggningen hos Migrationsverket ska utlänningen tillfrågas om han eller hon föredrar en manlig eller kvinnlig utredare respektive tolk. Utlänningens önskemål ska tillgodoses om det är möjligt.

I Sverige strävar vi efter att nå ett jämlikt samhälle där kvinnor och män har lika möjligheter. Med tanke på att Sverige ligger i världstoppen när det gäller jämställdhet och att vi arbetar för att bli ännu bättre ter det sig mycket märkligt att ha en lagstiftning där vi på detta sätt separerar män och kvinnor.

Regering kallar sig för en feministisk regering med en feministisk politik, vilket gör att den lagändring som undertecknades förefaller än mer underlig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att se till att handläggare och tolkar från Migrationsverket erbjuds efter tillgänglighet snarare än kön?

Riksdagsdebatt med svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Riksdagen 17-10-25:

Svar på skriftlig fråga: Rättssäkerheten i asylärenden till sidans topp

Fråga 2017/18:105 av Fredrik Malm (L)

Asylprocessen ska vara både rättssäker och effektiv. De beslut som fattas berör och påverkar människors liv och framtid. Migrationsverket måste ha både kompetens och resurser som gör att varje enskild individ får en rättssäker prövning. Det måste också ställas höga krav på de ombud som företräder den asylsökande.

Det finns dock en oro att den höga arbetsbelastningen på Migrationsverket de senaste åren kan ha påverkat rättssäkerheten i asylprocessen liksom att enskilda ombud inte håller måttet och inte företräder den enskilde på att tillfredsställande sätt.

Därför vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Vad gör regeringen för att säkerställa att rättssäkerheten garanteras i varje enskilt asylärende?

Svar av statsrådet Heléne Fritzon (S)

Inledningsvis kan jag bara instämma i frågeställarens bedömning att asylprocessen ska vara både rättssäker och effektiv och att Migrationsverket ska ha både kompetens och resurser som gör att varje enskild individ får en rättssäker prövning. Det ska ställas höga krav på de ombud som företräder den asylsökande.

I Migrationsverkets regleringsbrev för 2017 har regeringen ställt upp mål och lämnat uppdrag i syfte att bland annat stärka rättssäkerheten och att ge regeringen bättre möjlighet att följa upp måluppfyllelsen vad gäller rättslig kvalitet. Bland annat ska Migrationsverket ta fram en standard för handläggningsprocesserna som ska ligga till grund för effektivisering av verksamheten samt för en rättssäker och likformig handläggning.

Till offentligt biträde får förordnas den som är lämplig för uppdraget. Migrationsverket har i april i år uppdaterat sin standard för lämplighetsprövningen av offentliga biträden. Målet med standarden är bland annat att de som förordnas som offentligt biträde i

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

#vistårinteut 17-10-14:

Om kärnan brister spelar skalet ingen roll till sidans topp

Enligt den tillfälliga lagen som trädde i kraft den 20 juli 2016 skulle barn undantas om de registrerades som asylsökande före den 24 november 2015. I regeringens lagrådsremiss pekas barn ut som särskilt utsatta: "Med hänsyn till att barn kan antas bli särskilt utsatta genom de nya reglerna [...] bör [det] därför finnas en övergångsbestämmelse som anger att lagen inte ska tillämpas när ansökningar om uppehållstillstånd prövas i dessa fall".

Hur lagen tillämpas i verkligheten

Jawad är nyss fyllda 16 år när han kommer till Sverige våren 2015. I slutet av augusti 2015 görs en rättsodontologisk åldersbedömning vilken säger att det är ungefär fifty-fifty om han är under eller över 18 år. Ändå blir han uppskriven i ålder och blir utvisad 10 september. Vi har tidigare skrivit om Jawad här.

/... fler exempel.../

Jawad, Yasin och Ali kom alla innan den 24 november 2015. Men ingen av dem har ändå blivit prövade på det sätt som lagstiftaren beslutade sommaren 2016. Så varför har det blivit som det blivit? (...)

Systemet ger glappen - lagen blir verkningslös

Det är den här händelsekedjan som visar hur undantagen i den tillfälliga lagen gjorts verkningslösa:

1. December 2015. Uppdrag från regeringen att prioritera utredning av ålder och att öka utvisningstakten.

2. I regeringens regleringsbrev till Migrationsverket för år 2016 (24 december 2015) anges att Migrationsverket i ökad utsträckning ska "bedöma åldern för ensamkommande barn vid registrering och prövning". Man ska även inrätta en försöksverksamhet i syfte att effektivisera återvändandet.

3. April 2016. Uppmaning i lagrådsremiss om att lagen ska börja tillämpas innan den träder i kraft.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Riksdagen 17-09-13:

Aktuell debatt om situationen för ensamkommande till sidans topp

Anf. 1 Christina Höj Larsen (V)

Herr talman! Kampen för rättvisa, rättigheter och förändring har alltid börjat på gator, torg och arbetsplatser. Först när rösterna för rättvisa och förändring har blivit många och höga tränger de in här i riksdagen - så har det varit historiskt, och så är det även nu.

Uppe på åhörarläktaren här i dag, och ute i landet, finns de röster som lyckats tränga in hit i riksdagen. Dessa röster har varit så starka att vi i dag äntligen ska debattera frågan om ensamkommandes villkor.

Jag vill tacka er - varenda en av er - som varje dag kämpar. Jag vill tacka Ung i Sverige för att ni har visat hur maktlöshet kan bli till makt när människor står upp för varandra.

Ert mod att möta hatet och splittringen med kärlek och solidaritet är något för alla vuxna att lära av. Er vilja att bygga landet tillsammans med oss gör mig stolt. Ni tar ansvar för varandra och för vår gemensamma framtid när politiken har svikit. Nu är det dags för oss här inne att ta det politiska ansvaret, och jag hoppas att ni i dag ska få de svar som ni förtjänar.

Jag vill också tacka Vi står inte ut, som har samlat en stark rörelse av vuxna som dagligen arbetar med ensamkommande och som senast i går lämnade över nästan 60 000 underskrifter för en amnesti, vilket är ett imponerande antal.

Jag är tacksam och stolt också över det enorma arbete som varje dag görs av er ute i landet för att få unga ensamkommande att orka gå i skolan, fungera och fortsätta att leva. Samtidigt är jag väldigt skamsen över den tystnad som har rått från majoriteten här inne.

Jag vill också tacka talmannen för att han har öppnat dörrarna för dessa röster och för den debatt som vi ska ha i dag. Det är verkligen hög tid för detta.

Jag hoppas att vi i dag tar de första stegen för att låta de unga stanna, andas ut och börja bygga framtiden tillsammans med oss. Jag såg med glädje att Miljöpartiet i en debattartikel säger att de också gärna vill ta sådana steg.

(...)

Hela debatten (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-09-13: Oenighet i regeringen om ensamkommande barn (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-15: L vacklar om krav på utvisningsstopp till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

#vistårinteut 17-08-17:

Bristande rättssäkerhet i systemen får unga att sätta sig i strejk till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har lyssnat på P1 Morgons intervjuer med migrationsminister Hélene Fritzon och Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Vi vill med detta pressmeddelande möta påståendet att Sverige har ett av världens mest rättssäkra system.

Sverige bryter mot EUs asylprocedurdirektiv

Som #vistårinteut tidigare rapporterat om bryter Sverige mot artikel 31.5 i EU:s asylprocedurdirektiv som säger att en medlemsstat under alla omständigheter ska slutföra prövning i första instans inom högst 21 månader. Det står även angivet i direktivet att medlemsstaterna är skyldiga att i sin asyllagstiftning införliva artiklar med nationell lagstiftning om det gäller "bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till direktiv 2005/85/EG". Detta äldre direktiv från 2005 saknar krav på att slutföra förfarandet inom 21 månader.

Enligt vad vi förstår verkar Sverige inte ha implementerat artikel 31 i asyllagstiftningen. Vi bryter därmed mot lagar vi är skyldiga att införa.

För allas kännedom får vi nästan dagligen in rapporter om just denna överträdelse och funderar som bäst hur vi ska gå vidare med de fallen.

Vuxenpresumtion - inte benefit of the doubt

Vi hävdar med bestämdhet att Migrationsverket använder sig av vuxenpresumtion när det gäller utredning av ålder. Vuxenpresumtion betyder ungefär att eftersom du inte kan bevisa att du är barn, är du vuxen. Detta görs trots att det står angivet i asylprocedurdirektivet artikel 25.5 att om medlemsstaterna efter en medicinsk åldersbedömning "fortfarande hyser tvivel när det gäller sökandens ålder ska de utgå ifrån att sökanden är underårig".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Riksdagen 17-06-14:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets utredningsintervjuer till sidans topp

Fråga 2016/17:1513 av Johan Forssell (M)

Expressen har under de senaste dagarna skrivit om Migrationsverkets utredningsintervjuer angående asylsökandes sexuella läggning. I dessa intervjuer ska den asylsökande som säger sig tillhöra gruppen hbtq göra det sannolikt för Migrationsverket att personen tillhör denna grupp.

Det är av allra största vikt att Migrationsverkets bedömningar håller hög kvalitet. Migrationsverket har själva konstaterat att det i dag finns problem med att göra korrekta bedömningar vad gäller särskilt hbtq-asylsökande. Regeringen bör säkerställa att Migrationsverket har en rättssäker process i sina beslut och bedömningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka initiativ eller åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att Migrationsverkets bedömningar vad gäller hbtq-asylsökande är rättssäkra och håller hög kvalitet?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

#vistårinteut 17-05-29:

Migrationsverket kan inte bestämma sig för om det finns internet i Afghanistan eller inte till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut konstaterar att Migrationsverkets handläggare numera skannar ensamkommande barns Facebookprofiler för att, i vad som kan tolkas som desperation, hitta något som kan ge motivering till avslag och utvisning.

Vi menar att Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket, har rätt när han konstaterar att "en enskild utbildningsinsats inte är tillräcklig för att hantera de brister vi identifierat."

Avsaknad av kunskaper om Afghanistan

Migrationsverket står i full färd med att tvångsdeportera ett tjugotal afghaner till Kabul varav minst en minderårig. Samtidigt står det klart att det saknas kompetens och kunskaper kring just landet Afghanistan.

Finns det internet - eller inte?

Å ena sidan säger Migrationsverket, angående hotbilden mot en konvertit som just nu sitter i förvar i väntan på tvångsdeportation, att det saknas internet i Afghanistan och därför är det ingen som vet att han är konvertit.

Å andra sidan försöker man i avslagsbeslutet nedan använda ett resonemang om just tillgång till internet för att bevisa att ett barns vänlista är ett tecken på att det finns ett fungerande nätverk i Afghanistan.

Upplysning

1. Alla som använder Facebook vet att vänlistor innehåller hundratals eller till och med tusentals människor folk aldrig träffat eller känner. Facebook är så kallade sociala medier - det är inte så att man nödvändigtvis känner folk man lägger till som vän.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Riksdagen 17-03-29:

Svar på skriftlig fråga: AT-UND och krav på att klargöra sin identitet till sidans topp

fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Asylsökande som vill arbeta under tiden som deras asylansökan behandlas måste i dag ha ett bevis på att de är undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Man kan bli undantagen från kravet på arbetstillstånd ifall man lämnat in godtagbara id-handlingar eller på annat sätt medverkat till att klargöra sin identitet. Därtill ska ens asylärende prövas i Sverige, och ens ansökan ska vara välgrundad.

Kraven för AT-UND är välavvägda, och det är välkommet att asylsökande har en reglerad och laglig möjlighet att arbeta medan asylansökan prövas. Däremot är det viktigt att reglerna tillämpas på ett rimligt sätt, exempelvis i fall där personer saknar id-handlingar. Man ska medverka till att klargöra sin identitet, men tillämpningen av regelverket från Migrationsverket får inte vara sådant att det i princip blir omöjligt att klargöra sin identitet utan id-handlingar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur säkerställer ministern och regeringen att kraven tillämpas på ett rimligt sätt så att de som medverkat till att klarlägga sin identitet även får möjligheten att arbeta under asyltiden?

Frågan med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Riksdagen 17-03-07:

Svar på skriftlig fråga: Handläggningstider i asylärenden till sidans topp

Fråga 2016/17:954 av Johan Forssell (M)

SR Ekot rapporterar i går (den 28 februari 2017) att Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden som rör ensamkommande barn har fördubblats de två senaste åren. Enligt Ekot ligger den genomsnittliga väntetiden på 460 dagar.

År 2015 var den genomsnittliga handläggningstiden 195 dagar för ensamkommande barn, enligt Ekot som hänvisar till siffror från Migrationsverket.

Det är viktigt att rättssäkerheten och kvaliteten bibehålls i asylprövningarna, men det finns även ett intresse av att förkorta väntetiderna för asylsökande. Det är därför särskilt viktigt att kvaliteten och rättssäkerheten i Migrationsverkets asylprövningar bibehålls samtidigt som väntetiderna förkortas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka initiativ och vilka åtgärder avser minister att vidta för att förkorta väntetiderna för asylsökande?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Riksdagen 17-02-22:

Svar på skriftlig fråga: Ensamkommande från Afghanistan till sidans topp

Fråga 2016/17:829 av Maria Andersson Willner (S)

I veckan har det varit två tragiska självmord bland asylsökande unga killar i min valkrets Norra Älvsborg. En av dem som tog sitt liv var Jawad Nezami. Han var ensamkommande från Afghanistan och bodde i Trollhättan. Han hängde sig i sitt hem, ett boende för ensamkommande. På FB skriver en av hans vänner: "Vad ska jag säga till hans boendekamrat? Nu får Jawad Nezami stanna i evighet i Sverige och ingen kan utvisa honom längre? Vila i frid bror, du behöver ej tänka längre på utredningssamtalen."

Situationen för de ensamkommande barnen är svår och de signaler jag får från skolpersonal och boendepersonal är mycket oroande. Jag hör om svår psykisk stress, skytteltrafik till BUP, svårigheter att klara skolan, ökande missbruk. Och jag hör om en asylprocess som uppfattas som godtycklig, om utredningar som drar ut på tiden lagom till barnen närmar sig 18-årdagen och om att Migrationsverkets åldersuppskrivningar uppfattas som styrda av en egen logik. Jag har hört om fall där åldern skrevs upp med två månader. Det enda den uppskrivningen hade betydelse för var om 18-årsdagen inträffade före eller efter att beslutet fattades.

Migrationsverkets egen granskning av 400 beslut fattade under 2016 visar på stora brister i kvalitet. 13 procent av besluten var diskutabla och 2 procent rent felaktiga. Detta är såklart allvarligt för rättssäkerheten.

Biståndspersonal med insyn i situationen på marken i Afghanistan menar att de ungdomar som återvänder hamnar i en mycket utsatt situation. I Tyskland stoppar fem delstater utvisningar till Afghanistan eftersom säkerhetsläget är svårbedömt och dessutom har försämrats kraftigt de senaste månaderna.

(...)

Hela frågan med svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

Riksdagen 17-01-10:

Svar på skriftlig fråga: Överklagande av statusförklaring till sidans topp

Fråga 2016/17:554 av Johanna Jönsson (C)

Många asylsökande som kommer från Eritrea och Syrien får inget offentligt biträde i asylprocessen, eftersom de kommer att få uppehållstillstånd och därför inte anses vara i behov av ett offentligt biträde. Men de flesta av dessa personer får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och inte som flykting. Detta innebär att de inte får rätt till familjeåterförening och att uppehålls?tillståndet måste omprövas efter 13 månader.

Många vet inte att de kan överklaga sin statusförklaring och att de har rätt till offentligt biträde i samband med detta. Många överklagar därför fel sak - efter?som de saknar juridisk rådgivning överklagar de längden på uppehållstillståndet och inte sin statusförklaring. Detta leder i sin tur till att migrationsdomstolarna av?visar överklagan, och den skyddsbehövande får inte möjlighet att pröva om hen borde bedömas som flykting snarare än alternativt skyddsbehövande.

Den här bristen på information gör att personer som egentligen skulle klassas som flyktingar och få återförenas med sina familjer i dag inte får den praktiska möjligheten. På grund av bristande information får de inte ens en korrekt prövning.

Regler för rättsprocesser och överklaganden med mera måste vara tydliga för att rättsstaten ska kunna upprätthålla sin legitimitet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad gör ministern och regeringen för att information om överklagande ska vara tydlig för dem som vill överklaga sin statusförklaring?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-01-20:

Interpellationsdebatt: Migrationsverkets handläggningstider till sidans topp

Interpellation 2016/17:220 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Många människor har sökt sig till Sverige när krig och oroligheter dragit fram över världen. Sverige har tagit ett stort ansvar för mottagandet av flyktingar i Europa och detta har i sin tur lett till mycket långa handläggningstider hos Migrationsverket.

Migrationsverket fick i slutet av 2015 ett uppdrag av regeringen att ta fram en plan för att korta handläggningstiderna. Enligt myndigheten själv kommer det inte att vara möjligt förrän eventuellt i slutet av 2017.

Dessa långa handläggningstider drabbar många, varav en del är personer vars utbildning är en bristvara i Sverige. Fyra av fem företag säger att de skulle nyanställa om de hittade rätt kompetens enligt en rapport från Svenska Teknik & Designföretagen. I dag saknas exempelvis ca 6 000 arkitekter och ingenjörer. Bristen på arkitekter och ingenjörer i Sverige påverkar dessutom den akuta bostadsbrist som råder negativt. De långa handläggningstiderna hos Migrationsverket slår mot Sverige i flera led.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Avser ministern att vidta åtgärder för att möjliggöra att Migrationsverket kan förkorta sina handläggningstider, och kan ministern i sådana fall redogöra för vilka slags åtgärder det skulle kunna bli tal om?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Advokatsamfundet oktober 2016:

Moderaterna föreslår minskad rätt till juridiskt biträde för asylsökande till sidans topp

Vill ha tak på 8 timmars offentligt biträde i första instans.

Moderaterna föreslår i sin kommande budgetmotion att asylsökande ska ha rätt till juridiskt biträde i bara åtta timmar i första instans.

I sin budgetmotion, som Moderaterna lämnar in till riksdagen nästa vecka, vill partiet göra stora minskningar av utgifterna på migrationsområdet.

Bland annat vill Moderaterna begränsa antalet timmar med offentligt biträde för asylsökande hos Migrationsverket. Partiet vill sätta ett tak för offentligt biträde åt asylsökande till högst åtta timmar i första instans. Det skulle enligt Moderaterna spara 100 miljoner kronor per år.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg betecknar förslaget som "ytterligare ett bidrag till nedmontering av rättssamhället".

I en kommentar säger Anne Ramberg:

- Det går lika litet som för någon annan att på förhand bestämma hur mycket arbete som ärendet kräver.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.