fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Preskriptionstid för utvisningsbeslut

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190219:

Riksdagen 19-02-13:

Svar på skriftlig fråga: Tiden för en förnyad asylansökan till sidans topp

Fråga 2018/19:105 av Ann-Sofie Alm (M)

I dag kan den som nekats uppehållstillstånd i Sverige, efter ett slutligt beslut inom ramen för en rättssäker process, få en ny asylansökan prövad efter fyra år.

Moderaterna vill begränsa möjligheten att få en ny asylansökan prövad efter ett avslagsbeslut. Vi vill att tiden förlängs från fyra år till tio år. Det kan bidra till att fler följer det beslut som de har fått och därmed återvänder till sina hemländer. Detta i stället för att gå under jorden i väntan på att en ny asylansökan kan tas upp till prövning.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att förlänga tiden för när en ny asylansökan kan tas upp till prövning igen?

Svar på frågan av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Reglerna om preskription i den svenska utlänningslagstiftningen innebär att ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har meddelats av allmän domstol upphör att gälla fyra år från det att beslutet fick laga kraft. Detta har bedömts vara en rimlig tidsmässig balans mellan att å ena sidan förskona den enskilde från att under mycket lång tid behöva leva under hot om avlägsnande på grund av ett beslut som av någon anledning inte har kunnat verkställas, och å andra sidan motverka att utlänningar förhindrar verkställigheten genom att hålla sig undan.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik är det angeläget dels att asylprövningen är rättssäker och effektiv och dels att återvändandet fungerar. Det är en förutsättning för en trovärdig asylprocess och även viktigt för att motarbeta ett framväxande skuggsamhälle. Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att åstadkomma ett effektivt återvändande.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Riksdagen 16-10-26:

Svar på skriftlig fråga: Preskriptionstiden för ny asylansökan till sidans topp

Fråga 2016/17:143 av Johan Forssell (M)

Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor på flykt. Sverige har på två år tagit emot 240 000 asylsökande. Förra året sökte hela 163 000 människor asyl i Sverige. Det är det högsta antalet asylsökande ställt mot invånarantal som ett OECD-land någonsin har tagit emot under ett enstaka år.

Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Sverige ska vara ett land som bidrar till att människor ges skydd. Om man inte har skyddsskäl ska man återvända. Det måste vara skillnad mellan ett ja och ett nej. Migrationsverket beräknar att så många som 46 000 personer fram till 2020 kommer att avvika efter att ha fått ett avslagsbeslut på asylansökan. Detta riskerar att skapa omfattande skuggsamhällen i Sverige.

I dag kan den som nekats uppehållstillstånd få en ny ansökan prövad efter fyra år. Om det rör sig om ett beslut som innebär att ansökan ska prövas i ett annat EU-land är preskriptionstiden för det tidigare beslutet ännu kortare, 18 månader. Detta kan bidra till att människor avviker och håller sig gömda från myndigheterna. Moderaterna har sagt att vi vill begränsa denna möjlighet att få asylansökan prövad både i Sverige och på EU-nivå. Vi vill att den preskriptionstid på fyra år som finns i Sverige ska fördubblas eller tas bort helt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att antingen fördubbla eller ta bort preskriptionstiden för asylansökan i Sverige?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Fråga 2016/17:122 Ett skärpt regelverk för förvar av Johan Forssell (M) (Extern länk)

Fråga 2016/17:185 Passkontroll av Johan Forssell (M) (Extern länk)

Fråga 2016/17:230 Samordning kring avvisningsbeslut av Anders Hansson (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.