fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Flyktingmottagande och attityder

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 160217:

Riksdagen 16-02-11:

Interpellation: Våld och trakasserier på asylboenden till sidans topp

Interpellation 2015/16:331 av Désirée Pethrus (KD)

Under hösten 2015 har Sveriges asylmottagningssystem utsatts för stora påfrestningar. I synnerhet uppgiften att inkvartera människor i väntan på asylbesked har varit förenad med stora svårigheter. Situationen har förvärrats av att upphandlingar behövt göras om för att anläggningar inte mött kraven som föreligger. I december blev det klart att standardkraven för asylboenden sänks i syfte att kunna bereda fler plats.

I december ställde jag en skriftlig fråga, 2015/16:404, till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson där jag uppmärksammade den växande situation med oroligheter och motsättningar som ett utbrett problem på asylboenden. Framför allt framträder rapporter om kristna som utifrån kristofobiska motiv utstår trakasserier, hot och våld. Särskilt utsatta är konvertiter som övergått från islam till kristen tro. Det är en specifik problematik men handlar om en grundläggande mänsklig rättighet som kränks. I ministerns svar på frågan avstår ministern från att benämna den särskilda utsatthet som kristna asylsökande lider i dessa fall, trots att jag särskilt pekade på denna faktor i min fråga. Problemet är särskilt graverande med tanke på att det i flera av fallen handlar om kristna som flytt undan förföljelse på grund av religiös övertygelse. Och vad avser kristna från Irak så talas det nu från FN i termer av ett pågående folkmord mot etniska och religiösa minoriteter. I Irak har på några år den kristna gruppen minskat från ca 1 300 000 till i dag 250 000 varav merparten finns i irakiska Kurdistan där de fått skydd. Andra har sökt asyl i Sverige just på grund av den livsfara de hamnat i efter att ha konverterat till kristendomen. Den som sökt en fristad i Sverige riskerar alltså återigen förföljelse, vilket naturligtvis är oacceptabelt.

Genom de kontakter jag har i det civila samhället, men också genom egna möten med asylsökande, får jag ta del av hur samma förföljelse som nu utplånar den 1 700 år gamla kristna närvaron i Irak fortsätter i Sverige.

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160119:

Riksdagen 16-01-13:

Svar på skriftlig fråga: Familjehemsplacering av ensamkommande barn till sidans topp

Fråga 2015/16:505 av Thomas Finnborg (M)

En grupp som är särskilt akut att stödja just nu är de ensamkommande flyktingbarnen. Så många som 30 000 ensamkommande barn och unga förväntas komma till Sverige under 2015 och sannolikt minst lika många under 2016.

Det handlar om barn och ungdomar som har lämnat sin familj och sitt hemland och tvingats fly till ett land långt ifrån där de kommer. Samtidigt handlar det också om barn och ungdomar som vill studera och bygga en ny framtid i Sverige och vara med och bidra till samhället och skapa sig ett nytt liv.

Därför behöver det generellt sett bli ännu bättre med placering i familjer för dem som kommer utan föräldrar, i stället för att barnen blir placerade inom institutioner. Familjer främjar på sikt integreringen i det svenska samhället och ger en större närhet och trygghet för barnet. Alla insatser som hjälper en ung människa att komma in i det svenska samhället är på sikt en investering för Sveriges framtid.

Men anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Vad gör statsrådet och regeringen för att de ensamkommande barnen ska få en trygg och snabb familjehemsplacering?

Svar av barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151209:

Riksdagen 15-12-03:

Riksdagens frågestund: Asylsökandes boendesituation (om attacker mot kristna) till sidans topp

Fråga av Désirée Pethrus (KD):

Herr talman! Jag har en fråga till vice statsminister Åsa Romson om boendesituationen för asylsökande.

Det är ett jättehårt tryck nu. Mottagningssystemet står inför enormt stora utmaningar. Bland dem som öppnar asylboenden finns många nya aktörer som kanske inte riktigt har erfarenhet av detta. Det man egentligen har ansvar för är att ge tak över huvudet.

Men nu hör vi rapporter om flera kristna som blir attackerade på boendena. Det här är oacceptabelt. Vi måste ha nolltolerans. På vilket sätt avser statsrådet Åsa Romson att ta tag i den här viktiga frågan?

Svar av klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) och replikväxling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151104:

Riksdagen 15-10-28:

Svar på skriftlig fråga: Våld och hot mot troende flyktingar till sidans topp

Fråga 2015/16:168 av Robert Halef (KD)

Enligt en rapport från den ekumeniskt kristna människorättsrörelsen Open Doors är kristna den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Över 100 miljoner kristna lever i länder där de diskrimineras och förföljs, exempelvis Nigeria, Nordkorea, Syrien och Irak. Såväl stater som icke-statliga aktörer deltar i förföljelsen.

Främst i de IS-kontrollerade delarna, men också i andra delar av Syrien och Irak, ställs de kristna inför ultimatum: konvertera till islam eller dödas. De kristna korsfästs och anses vara otrogna och accepteras ej av IS och andra extrema sekteristiska grupper som har som mål att bilda ett samhälle som vilar på extrema vedervärdiga värderingar, som tyvärr har stöd av delar av befolkningen i regionen.

För 100 år sedan fick kristna invånare i Turkiet under det ottomanska rikets sönderfall samma ultimatum att konvertera till islam eller dödas. Då massakrerades över 1,5 miljoner syrianer, armenier, assyrier, kaldéer och pontiska greker i det som Sveriges riksdag år 2010 erkände som folkmordet 1915.

Det pågår nu ett nytt folkmord på kristna invånare i Syrien och Irak. Den extremistiska terrorgruppen Islamiska staten (IS) har systematisk massakrerat tusentals kristna invånare i Irak och Syrien och har tagit tusentals flickor och kvinnor som sexslavar. Offentliga avrättningar, konfiskering av egendom och förstörelse av kulturhistoriska byggnader är också delar i kampanjen för att förgöra de kristna gruppernas existens. Allt detta sammanfattas i ordet folkmord.

Flera hundra tusen kristna och andra minoriteter från Mellanöstern har, på grund av förföljelsen, tvingats att lämna sina hemtrakter och lever nu som flyktingar under svåra förhållanden. En mindre del av alla dessa flyktingar har lyckats ta sig till Sverige i hopp om att få en fristad här. Det visade sig emellertid att det våld och de hot som de flydde från också har fått fotfäste i vårt land.

(...)

Hela frågan (Extern länk)

Svar av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151025:

FARR 15-10-23:

Låt inte rädslan ta över! till sidans topp

Idag går våra tankar till de drabbade i Trollhättan. Vi sörjer med anhöriga, elever och lärare som mist sina kära. Vi hoppas att många ansluter sig till de ljusmanifestationer och tysta minuter som hålls på många ställen runtom i landet.

Vi behöver också samlas mot den rasistiska tankevärld som leder till hat och våld mot oskyldiga. Många flyktingförläggningar har attackerats de senaste dagarna. Om sådana attacker inte utreds och förebyggs med samma intensitet som andra befarade terrorbrott så riskerar vi en accelererande utveckling med fler dödsoffer.

Ingen annan än gärningsmannen själv har ansvar för den slutgiltiga handlingen. Men vi har alla ansvar för hur vi bemöter varandra och hur vi målar upp fiender - medvetet eller omedvetet. Därför ser vi med glädje och stolthet hur stora delar av samhället, både professioner och frivilliga, ställer upp för att välkomna flyktingar, öppna rum för dem och skapa mötesplatser. Detta är en nödvändig förutsättning för att motverka falska hotbilder och motsättningar. Samtidigt konstaterar vi med oro att språkbruk och åtgärder i media och från myndigheter ofta förstärker bilden av att flyktingar - och därmed även andra invandrare - skulle utgöra ett hot.

Det är självklart en utmaning att fördubbla flyktingmottagandet. Men vi måste hålla i minnet att det fortfarande handlar om en mikroskopisk del av de människor som tvingats fly från sina hem. Vi måste hålla i minnet att det är flyktingarna som är hotade, det är de som riskerar livet genom att det inte finns några lagliga vägar för dem att ta sig fram. För mottagarna är problemen praktiska. Det är inte Sverige som är hotat, eller Europa. Antalet asylsökande som får uppehållstillstånd utgör inte ens en tiondel av den totala invandringen till EU-länderna. Det som gör flyktinginvandringen till en okontrollerad "ström" är just att de genom EU-ländernas regler tvingas resa illegalt.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151019:

Riksdagen 15-10-15:

Riksdagens frågestund: Frivilligorganisationerna och flyktingmottagandet till sidans topp

Anf. 72 ÅSA LINDESTAM (S):

Herr talman! Min fråga går till inrikesminister Anders Ygeman.

I spåren av de flyktingar som kommer till vårt land har vi sett att det innebär en hård ansträngning för våra myndigheter. Jag vet att myndigheterna behöver stöd - jag tänker främst på Migrationsverket och MSB men kanske också på länsstyrelser och kommuner - och jag vet också att man i dagsläget vänder sig till försvarets och MSB:s frivilligorganisationer, som har utbildning för att klara av vissa av de uppgifter som behöver göras.

Det är väldigt bra, och jag vill påminna om kriget i Libanon 2006. Då behövde UD hjälp med att bemanna telefoner och även med att ta emot människor på Arlanda. Det var svenskar som fanns där, och vi fick till ett snabbt bemötande så att de kunde komma tillbaka till Sverige. Vi skulle kunna göra samma sak i detta med våra frivilligorganisationer, och jag vet att de medlemmar som finns hemskt gärna vill hjälpa till. Men skulle ministern kunna se över hur människor snabbare skulle kunna få ledigt från sina ordinarie jobb?

Anf. 73 Statsrådet ANDERS YGEMAN (S):

Herr talman! Sverige står inför sin största humanitära insats sedan andra världskriget. Runt om i vårt land välkomnar vi människor som har flytt från krig och förtryck. De har flytt från Asads oljefatsbombningar, från Isils vidriga avrättningar och från det förtryck som sker där.

(...)

Hela debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151009:

Riksdagen 15-10-01:

Magda Rasmusson (MP) i riksdagens frågestund: Statistik attacker mot asylboenden till sidans topp

Fru talman! Min fråga riktar sig till inrikesminister Anders Ygeman.

Jag tror att vi är många som den senaste tiden har blivit både berörda och rörda av den öppenhet och solidaritet som väldigt många svenska medborgare har visat de många som kommer till vårt land just nu. Men vi måste också se att vi fortfarande har problem med rasistiska strukturer och diskriminering i vårt samhälle.

Tidigare i höstas rapporterades det om flera attacker mot asylboenden, till exempel bombplaceringar och brinnande kors. Detta är såklart väldigt viktigt för polisen, som är en myndighet som Ygeman ansvarar för, att komma åt.

På 90-talet fördes det statistik specifikt över hur många attacker som skedde mot asylboenden. Jag vet att man också kan göra det i Tyskland. Finns det från regeringen någon vilja att bättre kunna föra statistik så att vi kan arbeta bort problemet?

Anf. 58 Statsrådet ANDERS YGEMAN (S):

Fru talman! Den här frågan liknar den som Maria Abrahamsson tidigare ställde, fast på ett annat område. Det som är gemensamt för de två frågeställningarna är att de rör brott mot en speciell grupp under speciella omständigheter men inte utgör en speciell brottstyp. Det är därför man inte i polisens register kodar enligt detta system. Man kan diskutera om den statistik som polisen för kan bli bättre.

Vad jag däremot kan säga till både Maria Abrahamsson och Magda Rasmusson är att polisen följer utvecklingen och kontinuerligt bedömer hotbilden både generellt och mot enskilda boenden. Det sker i underrättelsehänseende, men polisen för inte statistik som presenteras offentligt.

Det underrättelsearbete som görs är att man vid behov förstärker skyddet runt asylboenden genom ökad tillsyn eller bevakning.

Anf. 59 MAGDA RASMUSSON (MP):

(...)

Hela debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150929:

Riksdagen 15-09-17:

Riksdagens frågestund: Avdragsrätten för gåvor till den ideella sektorn till sidans topp

Anf. 70 EMMA HENRIKSSON (KD):

Fru talman! Jag tror att vi är många som blir glada och känner framtidshopp när vi ser hur många som hjälper till och stöttar de människor som kommer till vårt land i den kris som nu råder i världen och som vi i Europa får ta en liten del av.

I regeringsförklaringen lyfter statsministern fram vikten av civilsamhället, men när det kommer till konkret handling var tyvärr det enda statsministern nämnde att man ska bjuda in civilsamhället för samtal. Det som regeringen i övrigt gör, med att ta bort möjligheten till skatteavdrag för gåvor till den ideella sektorn, drabbar den ideella sektorn väldigt hårt.

I sin lagrådsremiss skriver regeringen att stöd till den verksamhet den ideella sektorn bedriver bör fördelas utifrån en prioritering av hur dessa bidrar till samhällsnyttan. Man säger vidare att offentligt stöd bör snarare utgå från tydliga prioriteringar än via privatpersoners val. Men det är ju privatpersoners val som är det viktiga med det civila samhället!

Min fråga går till statsrådet Fridolin. Stämmer detta med regeringens fagra tal, att man faktiskt minskar resurserna?

Anf. 71 Utbildningsminister GUSTAV FRIDOLIN (MP):

Fru talman! Jag måste säga att jag är lite förvånad över vilka människor Emma Henriksson mött de sista dagarna. Jag har mött människor som verkligen ställer upp med både tid och pengar, som volontärer i skolor, med läxhjälp, på asylboenden och i församlingar. Inte en enda av dem har sagt: Nu går jag och skänker lite, för det får jag göra skatteavdrag för. Det är ju inte detta som är drivkraften för att man vill hjälpa till och vara en medmänniska. Det är något man gör för att man faktiskt vill stå upp som människa för de människor som nu flyr från andra länder.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-09-24:

Svar på skriftlig fråga: Halvering av asylsökandes ersättning till sidans topp

Fråga 2015/16:6 av Richard Jomshof (SD)

Den danska regeringen valde den 7 september att sjösätta en upplysningskampanj som syftar till att minska antalet flyktingar som tar sig till Danmark. I en annonskampanj i libanesiska och turkiska tidningar berättar den danska regeringen att man valt att sänka ersättningen till flyktingar med nästan hälften, att flyktingar inte har rätt att återförenas med sina familjer samt att man kan räkna med permanent uppehållstillstånd i Danmark tidigast efter fem år i landet - detta enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 8 september.

Marcus Knuth, folketingspolitiker och integrations- och invandringspolitisk talesperson för regeringspartiet Venstre, har tidigare till Sveriges Radio meddelat att man med kampanjen "vill skicka en kraftfull signal till de människosmugglare som sänder ett mycket högt antal asylsökande till Danmark". Detta vill man eftersom "det danska samhället inte klarar den här stora pressen".

Även den norska regeringen har sagt att man kan tänka sig att göra något liknande och att man ska följa upp vad den danska kampanjen ger för resultat.

Med anledning av vad jag här framför undrar jag följande:

Är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson villig att genomföra en liknande kampanj från svensk sida med syftet att minska det stora flyktingtrycket på Sverige, att förändra den misslyckade svenska invandringspolitiken i grunden, men också för att därigenom frigöra resurser som kan satsas såväl i flyktingarnas närområden som i den svenska välfärden?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.