fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Riksdagsmotioner från allmänna motionstiden

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190415:

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Migration och asylpolitik till sidans topp

Regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör utvisning på grund av brott i fler fall än i dag.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över lagstiftningen på området.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om migration och asylpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Socialförsäkringsutskottets sammanfattning:

Utskottet föreslår med anledning av ett antal motionsyrkanden att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om bl.a. svensk migrationspolitik, fri rörlighet för EU-medborgare och samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, asylprocessen, mottagande av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt utvisning på grund av brott.

I ärendet finns 49 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och fem särskilda yttranden (SD, C, L).

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till 66 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten : webb-TV och protokoll (Extern länk)

Utvalda motioner (samtliga avslagna):

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

En mer medmänsklig flyktingpolitik, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Migration och mottagande, av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En human och realistisk asylpolitik, av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik, av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En hållbar och rättssäker asylpolitik, av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Spårbyte för fler, av Maria Ferm (MP) (Extern länk)

Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Retroaktiv åldersbedömning av ensamkommande, av Jörgen Grubb (SD) (Extern länk)

En feministisk asylpolitik, av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (Extern länk)

Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare, av Richard Jomshof (SD) (Extern länk)

Fler lagliga vägar för att söka asyl, av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Situationen för hbt-flyktingar, av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (Extern länk)

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Anhöriginvandring till sidans topp

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU17)

Riksdagen sa nej till drygt 20 motionsyrkanden om anhöriginvandring från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat att flera delar av migrationslagstiftningen ska ses över.

Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

/Många av förslagen återfinns i samma partimotioner som i debatten om asylpolitik/

Samlingssida med länkar till 12 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk till pdf-fil)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU18)

Riksdagen sa nej till cirka 80 motioner om arbetskraftsinvandring från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om högkvalificerad arbetskraft, handläggningstider av och villkor för arbetstillstånd, uppehållstillstånd för studerande och forskare, missbruk av regler samt de grundläggande principerna för arbetskraftsinvandring.

Samlingssida med länkar till 27 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-27:

Riksdagsdebatt: Integration till sidans topp

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om integration. Anledningen är bland annat att arbete pågår på området samt att vissa frågor omfattas av den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP som ingicks i januari 2019.

Motionerna handlar bland annat om insatser under asyltiden, frågor om mottagande och etablering av nyanlända invandrare, samhällsinformation och samhällsorientering samt civilsamhällets betydelse för integrationen.

I betänkandet finns 17 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och 12 särskilda yttranden (SD, C, KD, L).

Behandlade förslag

Cirka 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Läs betänkandet inklusive motioner, särskilda yttranden och reservationer (Extern länk)

Samlingssida från förslag till omröstningar och beslut (Extern länk)

Webb-tv från debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Medborgarskap till sidans topp

Nej till motioner om ändrade villkor för svenskt medborgarskap (SfU19)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om ändrade villkor för att få svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om att förlänga tiden man måste bo i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap, den så kallade hemvisttiden. Andra förslag är språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt att förstärka medborgarskapets symbolvärde.

Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor, främst med hänvisning till redan gällande regler och att arbete redan pågår.

Samlingssida med länkar till 14 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk till pdf-fil)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner från den allmänna motionstiden om bedömningen av asylansökningar till sidans topp

Sara Karlsson m.fl. (S): det bör vara obligatoriskt att en hbtq-specialist medverkar vid asylutredning när denna grund åberopats... skärpa kraven på hbtq-kompetens vid anläggningsboenden... regeringen inom EU ska vara pådrivande för att säkerställa att förföljelse på grund av sexuell läggning och könstillhörighet ska utgöra asylskäl...

Christina Örnebjär m.fl. (L): Barn kan ha egna asylskäl. Förföljelse av barn tar sig inte alltid samma uttryck som för vuxna... Det kan också handla om en utdragen process som lett till att rottrådarna nu går djupare i Sverige än någon annanstans. Följden blir att barn som tillbringat hela eller stor del av sina liv i Sverige rycks upp... Särskilda och humanitära skäl bör därför finnas som grund till uppehållstillstånd.

Fredrik Schulte (M): ... att Sveriges flyktingmottagande primärt bör ske via kvotflyktingsystemet och inte genom att människor tar sig hit illegalt...

Fredrik Schulte (M): ... asylärenden för människor som kommer från länder som inte befinner sig i krig eller där systematiskt förtryck av människor inte förekommer handläggs i särskild ordning och avklaras i snabbare takt än övriga ansökningar.

Boriana Åberg (M): Om en asylsökande döms för ett brott med fängelse i straffskalan bör asylansökan avslås i större utsträckning än idag eftersom det ger en indikation om att personen i fråga inte är lämplig att vistas i landet.

Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M): Begår man brott under tiden man är asylsökande så har man ... förverkat rätten att bli svensk medborgare och få asyl.

Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -): Vi menar ... att Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll, Utlänningskontrollslagen, ska skärpas... All utvisning med stöd av lagen ska utgöra ett livstidsförbud mot att återvända hit... Personer som dömts till utvisning i första hand ska utvisas till sitt ursprungsland. I andra hand, om det föreligger verkställighetshinder, ska regeringen se till att upprätta avtal med tredjeland dit personer kan utvisas med stöd av lagen. I sista hand ska personerna hållas i förvar

Hbtq-flyktingar av Sara Karlsson m.fl. (S) (Extern länk)

Hänsyn till barns skäl till asyl och uppehållstillstånd av Christina Örnebjär m.fl. (L) (Extern länk)

Flyktingmottagande via kvotflyktingsystemet av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Asylärenden från säkra länder av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Avslag på asylansökan för personer som begår brott av Boriana Åberg (M) (Extern länk)

Automatiskt avslag om brott begås under tiden man är asylsökande av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M) (Extern länk)

Förändring av lagen om särskild utlänningskontroll av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner från den allmänna motionstiden om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD): Alliansen vill att en helhetsbedömning ska göras vid omprövning av arbets- och uppehållstillstånd med målet att en arbetskraftsinvandrare i Sverige inte ska utvisas på grund av små misstag från seriösa arbetsgivare och inte heller för att han eller hon har fått sin anställning via en rekryteringskanal...

Erik Bengtzboe (M): Det bör i framtiden bli lättare att få stanna efter avslutat utbildning för att ansöka om arbete och arbetstillstånd. Vidare bör det bli enklare att ansöka om arbetstillstånd från Sverige, utan att behöva återvända till hemlandet först.

Johan Forssell m.fl. (M): Små misstag från seriösa arbetsgivare, marginella skillnader mellan den egna och den kollektivavtalsenliga lönen och detaljer kring hur den anställde fick jobbet har i vissa fall blivit avgörande för rätten till uppehållstillstånd. Bedömningarna är skadliga för ekonomin och undergräver förtroendet för politiken.

Fredrik Schulte (M): ... människor som jobbar, bidrar och försörjer sig själva utan att ligga samhället till last ändå utvisas på grund av vad som måste beskrivas som rigida byråkratiska regelverk som inte hängt med i tiden.

Ulrika Karlsson i Uppsala (M): Det borde vara möjligt att under en begränsad tid vistas i Sverige för att söka ett lämpligt arbete om den arbetssökande under denna tid kan försörja sig själv. (...)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M): Enstaka avvikelser över en tidsperiod bör inte leda till indraget arbetstillstånd. Syftet borde vara att stävja utnyttjande och social dumpning, inte att stjälpa och straffa strävsamma arbetskraftsinvandrare som t.ex. kombinerar jobb med studier eller som drabbas av influensa.

Marta Obminska (M): Små misstag av seriösa arbetsgivare ska inte behöva leda till utvisning av den som jobbar, försörjer sig och betalar skatt i Sverige.

Finn Bengtsson (M): regeringen ser över lagrummet med syfte att även människor som befinner sig i Sverige och avser bidra som arbetskraftsinvandrare men avser göra detta som företagare och inte som anställd ges möjlighet att erhålla uppehållstillstånd

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

Utveckla möjligheterna till arbetskraftsinvandring av Erik Bengtzboe (M) (Extern länk)

Arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Regelverk för arbetskraftsinvandring av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Stärkt arbetslinje i migrationspolitiken av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (Extern länk)

Rättssäkra regler för arbetskraftsinvandrare av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (Extern länk)

Arbetskraftsinvandring av Marta Obminska (M) (Extern länk)

Uppehållstillstånd för företagare av Finn Bengtsson (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner från den allmänna motionstiden om asylsökandes boende till sidans topp

Olle Thorell m.fl. (S): Vi anser att Migrationsverket bör få i uppdrag att i högre utsträckning än idag driva egna asylboenden istället för att upphandla på den öppna marknaden.

Annelie Karlsson m.fl. (S): Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra boendesituationen för nyanlända genom att avskaffa EBO i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen.

Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S): Värdigt eget boende, (VEBO). I korthet innebär förslaget att den asylsökandes rätt att välja sin bosättningsform kvarstår men att en kontroll görs av socialtjänsten för att säkerställa att förhållandena i det angivna boendet är värdigt. Om kontrollen ger vid handen att det egna boendet inte kan anses som värdigt ska den asylsökande erbjudas ett annat boende genom Migrationsverkets försorg.

Robert Hannah (L): ... att utreda och ersätta möjligheten för asylsökande till eget boende (EBO) med värdigt eget boende (VEBO)

Christina Örnebjär m.fl. (L): För en likvärdig behandling i hela landet behöver rutiner och riktlinjer tas fram för de som antingen fyllt arton eller som skrivits upp i ålder. Därtill behöver de som fått avslag på sin asylansökan få stöd och extra fokus bör läggas på barn och unga.

Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD): Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. möjliggör att asylsökande med bibehållen dagersättning kan bosätta sig varhelst de önskar (...) medför inte enbart stora problem för de kommuner dit stora grupper migranter på eget initiativ väljer att koncentrera sitt uppehälle utan leder även till trångboddhet, segregation och allsköns kreativa lösningar på hyresmarknaden, i form av illegalt förmedlade hyreskontrakt samt andra- och tredjehandsuthyrning i flera led.

Asylboenden i Migrationsverkets regi av Olle Thorell m.fl. (S) (Extern länk)

Avskaffa EBO i dess nuvarande form av Annelie Karlsson m.fl. (S) (Extern länk)

Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (Extern länk)

Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande av Robert Hannah (L) (Extern länk)

Stöd vid avslag på en asylansökan av Christina Örnebjär m.fl. (L) (Extern länk)

Avskaffa EBO m.m. av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Diverse motioner från den allmänna motionstiden, från (V), (S), (L) och (KD)-ledamöter till sidans topp

Christina Höj Larsen m.fl. (V): förslag som syftar till att förbättra kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn. De som söker asyl i Sverige ska bli mottagna på ett välkomnande och humant sätt och ges bästa möjliga förutsättningar för att leva ett gott liv i Sverige, utbilda sig och utvecklas som människor. Rättssäkerheten i asylprocessen måste stärkas...

Magnus Manhammar (S): Genom att öppna upp fler lagliga och säkra vägar skulle asylsökande istället för att riskera livet över Medelhavet kunna ta flyget direkt till Sverige för att söka asyl. Två exempel på lagliga vägar som skulle kunna prövas är humanitära visum och ett utökat arbete med FN:s kvotflyktingsystem.

Hanna Westerén (S): ... insatser kan riktas till kvinnor som dels är på flykt och dels är kvar i sina ursprungsländer. Detta kan genomföras både genom ytterligare riktat bistånd och genom att undersöka hur flyktingmottagandet kan göras mer jämställt.

Anna Wallén m.fl. (S): Den tillfälliga skärpningen av flyktingpolitiken, bland annat när det gäller rätten till familjeåterförening och tillfälliga uppehållstillstånd, bör vara just tillfällig. Sverige ska efterleva barnkonventionen och stärka barnperspektivet i asylrätten och ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv för kvinnor och barn på flykt.

Robert Hannah (L): Jag anser ... att det svenska kvotsystemet med ca 5 000 platser per år enbart ska användas till utsatta flyktinggrupper som kvinnor, barn, funktionshindrade och hbtq-personer.... I fall där kvinnor har flytt hedersvåld eller utsatts för sexuellt våld eller hot antingen på flykt eller på asylboenden måste det finnas särskilda hem

Désirée Pethrus (KD): Jag anser att stödet till unga som fyllt 18 år men inte 21 år måste förbättras. Stödpersoner/familjer, särskilda insatser från kommuner bör initieras.

(...)

Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Fler lagliga vägar för att söka asyl av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Fortsatta insatser för ett mer jämställt flyktingmottagande av Hanna Westerén (S) (Extern länk)

En human flyktingpolitik av Anna Wallén m.fl. (S) (Extern länk)

En feministisk asylpolitik av Robert Hannah (L) (Extern länk)

Ensamkommandes situation i Sverige av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

Översyn av villkoren för svenskt medborgarskap av Robert Halef (KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Diverse motioner från den allmänna motionstiden, från (C), (M) och (SD)-ledamöter till sidans topp

Staffan Danielsson (C): ... asylsökande vuxna män mellan 20 och 30 råddes alltmer att ta sig till Sverige och där söka asyl som barn under 18, för att erhålla de betydande fördelar som tillkommer barn i asylprocessen. (...) Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna att regeringen utreder hur flyktingar som blivit svenska medborgare ska ges möjlighet att ändra sin ålder, om den är fel.

Fredrik Schulte (M): Alla brott som ger fängelsestraff borde med få undantag också leda till utvisning av personer som inte är medborgare. Att Alliansen inte åstadkom detta, eller ens tog nämnvärda kliv i den riktningen, var ett av våra största misslyckanden.

Johan Forssell m.fl. (M): Vi vill därför att ett krav på grundläggande kunskaper om det svenska samhället införs. (...) Vi vill utreda ett krav på självförsörjning för medborgarskap även i Sverige. (...) Den nya huvudregeln i Sverige för den som ansöker om medborgarskap bör vara ett hemvistkrav på sju år i stället för fem år. Hemvistkravet bör för statslösa och flyktingar förlängas från fyra år till sex år för statslösa och flyktingar.

Sofia Fölster (M): Sverige behöver nu ett nytt samhällskontrakt där egen försörjning blir grunden för att få ta del av de välfärdstjänster som finns tillgängliga idag. En utredning bör se över hur merparten av det generösa välfärdspaket som erbjuds nyanlända i Sverige kan villkoras mot egen försörjning.

Sotiris Delis (M): Det är ... rimligt att ställa krav på den personen som tar emot anhöriginvandrare. Det är motiverat att förvänta sig att mottagaren har ett arbete, ett eget sparande för att iklä fullt ut ansvaret för de anhöriga som vederbörande vill ta till Sverige.

(...)

Låt flyktingar som fått medborgarskap ändra sin ålder om den är fel av Staffan Danielsson (C) (Extern länk)

Utvisa brottsdömda till tredje land av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Uppvärdera medborgarskapet av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En hållbar migrationspolitik av Sofia Fölster (M) (Extern länk)

En tydlig arbetslinje i anhöriginvandringen av Sotiris Delis (M) (Extern länk)

Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Riksdagen 17-04-27:

Nej till motioner om migration och asylpolitik till sidans topp

Riksdagen sa nej till motionsförslag om migration och asylpolitik. Skälen är att utskottet inte tycker att förslagen bör genomföras och i vissa fall att det redan pågår ett arbete på området. Motionerna handlar bland annat om flyktingpolitiken, samarbetet inom EU, rätten till uppehållstillstånd för skyddsbehövande, mottagandet av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut och möjligheten till förvar samt viseringsfrågor.

Datum för beslutet: 27 april 2017

Läs eller hämta betänkandet, inklusive beskrivning av motionerna, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ned på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-27:

Nej till motioner om anhöriginvandring till sidans topp

Riksdagen sa nej till motioner om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppehållstillstånd för nära anhöriga utöver kärnfamiljen, och försörjningskrav vid anhöriginvandring. Reglerna inom området ändrades tillfälligt 2015 när mer än 160 000 människor sökte asyl i Sverige. I juli 2018 ska regeringen bedöma om den tillfälliga lagen ska fortsätta gälla. Riksdagen hänvisar till att lagen fungerar tillfredsställande och ser inget skäl att vare sig skärpa den eller göra den mer generös innan det planerade datumet.

Läs eller hämta betänkandet med motioner, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ner på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-27:

Nej till motioner om medborgarskap till sidans topp

Riksdagen sa nej till motionsförslag om medborgarskap. Motionerna handlade bland annat om språk- och samhällskunskapstester som villkor för svenskt medborgarskap, att alla barn som föds i Sverige ska beviljas svenskt medborgarskap från födseln och en förstärkning av medborgarskapets symbolvärde.

Läs eller hämta betänkandet med motioner, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ner på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-27:

Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter till sidans topp

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, till exempel Skatteverket. Det är av stor betydelse för att Migrationsverket ska kunna kontrollera att gällande regler för arbetskraftsinvandring efterlevs. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om arbetskraftsinvandring.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, om bland annat att underlätta arbetskraftsinvandring, utannonsering av tjänster, försörjningskrav, så kallat spårbyte, uppehållstillstånd för studerande samt sanktioner och straff.

Läs eller hämta betänkandet med motioner, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ned på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.