fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Humanitära skäl

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190209:

#vistårinteut 19-01- 27:

Det måste finnas utrymme för medmänsklighet - låt minderåriga stanna! till sidans topp

Det senaste halvåret har flera barn utan vårdnadshavare utvisats från Sverige. Ett av ärendena handlar om Selma Yohannes som utvisades från Sverige till Italien efter att ha varit på flykt sedan hon var 9 år. Migrationsverket verkar inte tveka när det gäller att ta utvisningsbeslut för barn, hur unga de än är och trots att det saknas ordnat mottagande i mottagar- eller hemlandet. #vistårinteut anser att Sverige enkelt kan låta minderåriga få stanna genom att i Utlänningslagen införa skyddsgrunden ömmande skäl och uppehållstillstånd utifrån lång vistelsetid i Sverige.

Lagstiftarens intentioner omintetgjordes av ändrad praxis

Den 20 juli 2016 trädde den tillfälliga begränsningslagen i kraft. Den skulle undanta ensamkommande barn och barnfamiljer som sökte asyl senast den 24 november 2015. Men Migrationsverket ändrade praxis när det gäller ensamkommande barn april 2016 vilket har lett till att flera hundra ensamkommande barn fått utvisningsbeslut trots att de saknar ordnat mottagande och därför borde få permanent uppehållstillstånd.

Barns rättigheter är reglerade i Utlänningslagen

Sverige ska snart införliva barnkonventionen i svensk lag. Men oavsett det ska barnets bästa alltid råda när det handlar om barn i asylprocess. Det är en portalparagraf i utlänningslagen som inte kan förbises: "10§ I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver". Barn har enligt de konventioner Sverige ratificerat rätt till trygghet, utbildning och hälsa och ska skyddas från krig, våld och utnyttjande. Därför är det per definition fel att utvisa barn till länder i krig eller dit barn inte kan få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Migrationsverket tillskriver barn ett ordnat mottagande som inte finns

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.