fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Behandling av HBTQI-relaterade asylskäl

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181018:

Europarådets mr-kommissionär 18-10-11:

Open minds are needed to improve the protection of LGBTI asylum seekers in Europe till sidans topp

"In many states around the world, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons face serious violations of their human rights on account of their sexual orientation, gender identity or sex characteristics", says Dunja Mijatovi?, Council of Europe Commissioner for Human Rights, in her Human Rights Comment published today.

"These include killings, violence, the criminalisation of same-sex relations, and severe discrimination. Such violations also occur within the Council of Europe area. In my statement for the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT) 2018, I particularly highlighted the shocking reports of targeted persecution of LGBTI persons by law enforcement officers, including in Chechnya in the Russian Federation and in Azerbaijan. I also commented on the disturbingly widespread problem of homophobia and transphobia, including daily violent incidents, in other European states.

Whilst we must work tirelessly for better protection of the human rights of LGBTI persons, we also need to be mindful and understanding of the fact that sometimes they have no other choice but to flee and seek safety outside their own states. In many Council of Europe member states, however, LGBTI asylum seekers face a number of challenges to seeking such safety, which require urgent attention."

Läs mer om riktlinjer och rekommendationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Riksdagen 17-11-07:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets hantering av hbtq-personers asylansökningar till sidans topp

Fråga 2017/18:190 av Robert Hannah (L)

Hbtq-personer är kanske den mest utsatta gruppen personer som söker asyl i Sverige. Regeringen har valt att ta bort grunden särskilt ömmande omständigheter för att få stanna i Sverige. Det är ett stort svek mot hbtq-personer, som skickas tillbaka till länder där de tvingas leva under extremt hedersförtryck, våld och hot från polisen och kraftigt avståndstagande från allmänheten. Sverige sviker hbtq-asylsökanden i dag och skickar tillbaka dem till döden.

Migrationsverkets egna uppgifter i Analysrapport - Tematisk kvalitetsuppföljning av asylärenden där hbtq-skäl prövats, från den 30 augusti 2017, visar mycket stora brister i bedömningen av skyddsskäl. I närmare 30 procent av hbtq-personers asylärenden konstateras att rättschefens rättsliga ställningstaganden inte följs. I huvudsak beror detta på att det rättsliga ställningstagandet angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet (RCI 09/2013) inte följts.

30 procent av hbtq-asylsökande får alltså inte en rättvis och rimlig prövning. Deras egna bevis och handlingar bedöms inte utan Migrationsverket gör en allmän granskning om landet är säkert generellt sett eller inte. Detta är ett kraftigt avsteg från principen om individuell prövning. Skyddsskäl för en hbtq-person kan ofta finnas i länder där heterosexuella personer inte har asylskäl.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon

På vilket sätt arbetar statsrådet och regeringen för att säkerställa så att hbtq-personers asylansökan behandlas korrekt och rättvist och även tar i beaktande situationen för hbtq-personer i det land från vilket den asylsökande kommer?

Svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Riksdagen 17-06-07:

Svar på skriftlig fråga: Rättssäkerheten för asylsökande hbtq-personer till sidans topp

Fråga 2016/17:1484 av Fredrik Malm (L)

Det är av största vikt att alla asylansökningar hanteras rättssäkert och korrekt. Det gäller även hbtq-personers asylansökningar. Det finns anledning att titta närmare på hur rättstillämpningen ser ut i praktiken avseende asylsökande hbtq-personer. Dessutom behövs insatser för att stärka Migrationsverkets hbtq-kompetens vid asylprövningen.

När Liberalerna var en del av alliansregeringen drev vi på för att regleringsbrevet till Migrationsverket innehöll tydliga skrivningar om dels vikten av ökad rättslig kvalitet i verksamheten på hbtq-området, dels att myndighetens personal har rätt kompetens för att kunna hantera dessa asylansökningar.

Jag har försökt att hitta motsvarande skrivningar i regeringens regleringsbrev de senaste två åren, det vill säga 2016 och 2017. Dessvärre har jag inte lyckats hitta något. Detta är djupt oroande eftersom bristande rättslig kvalitet på besluten kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilde som kan tvingas återvända till ett land där hbtq-personer hotas och attackeras.

Med tanke på de barbariska brott som hbtq-personer riskerar att utsättas för i exempelvis Tjetjenien är min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Varför har regeringen i regleringsbrevet till Migrationsverket strukit uttryckliga hänvisningar till vikten av rättssäkra handläggningar av asylansökningar från hbtq-personer?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Riksdagen 17-02-08:

Svar på fråga av Robert Hannah (L): Utvisning av hbt-flyktingar till sidans topp

Fråga 2016/17:782

Franco, en ung homosexuell asylsökande man från Nigeria, är på väg att utvisas från Sverige eftersom Migrationsverket och migrationsdomstolarna ansåg att han inte kunde bevisa att han är homosexuell. Detta är inte ett enskilt fall. Många hbt-personer behandlas på samma sätt av svenska myndigheter. Bland annat qx.se har rapporterat om ärendet (https://www.qx.se/samhalle/137219/saldes-som-slav-pojkvannen-mordades-nu-utvisas-han/).

I RFSL:s rapport från 2012 om asylprövning av hbt-flyktingar framkom att asyl beviljas i Sverige om den sexuella läggningen manifesteras i tillräcklig utsträckning för att förföljelserisk skulle anses föreligga. En person som till exempel dolt sin sexualitet både i hemlandet och i Sverige anses därmed inte riskera förföljelse för sin sexuella läggning så länge hen fortsätter att dölja den.

Liberalerna anser att hbt-personer inte ska förnekas asyl för att de tvingas stanna i garderoben, särskilt när själva anledningen till att de inte kommit ut i hemlandet är på grund av landets förtryckande sociala och rättsliga normer. Därför behöver rättstillämpningen utvärderas vad gäller hbt-flyktingars möjlighet att beviljas asyl i Sverige.

Förföljelse eller välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, kön eller könsuttryck är enligt gällande lag skäl för asyl och den som förföljs kan beviljas flyktingstatus. Jag anser att asylhanteringen av hbt-personers ärenden är bristfällig i Sverige. Den unge mannen Francos utvisning måste stoppas och Migrationsverket behöver ändra sitt sätt att bedöma hbt-asylsökandes ärenden.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

(...)

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150625:

Riksdagen 15-06-08:

Interpellationsdebatt: Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar till sidans topp

Interpellation 2014/15:620 av Robert Hannah (FP)

Diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är skäl för asyl. Riskerar en person förföljelse eller känner fruktan för förföljelse vid ett eventuellt återvändande innehar personen skäl till asyl i Sverige. Det råder dock tvivel om hur dessa punkter faktiskt efterlevs i praktiken. RFSL:s undersökning från 2012 om asylprövning av hbtq-flyktingar visade att asyl beviljades om personen i fråga manifesterar sin sexuella läggning i sådan utsträckning att risk för förföljelse förelåg. I Folkpartiets motion 2014/15:2316 föreslogs arbete för förbättrad kompetens på området samt en översyn av nuvarande rättstillämpning - detta för att människor inte ska förnekas asyl för att de, på grund av rådande sociala normer, tvingas stanna i garderoben.

När frågan behandlades i socialförsäkringsutskottet under förra mandatperioden riktade socialdemokratiska ledamöter kritik mot dåvarande regering och menade att en utredning av rättstillämpningen snarast bör sättas igång: Frågan om hur ärenden om hbt-flyktingars skyddsskäl har påverkats av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden har ännu inte utretts. Detta är en brist. En särskild utvärdering av denna fråga bör därför skyndsamt initieras av regeringen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna. Detta undertecknades av Tomas Eneroth (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Eva-Lena Jansson (S), Jasenko Omanovic (S), Annelie Karlsson (S) och Roger Lamell (S).

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Protokoll från riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.