fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Åldersbestämning av ensamkommande barn

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 200523:

Läkartidningen 20-05-08:

Populationsstatistik kan inte användas som RMV gör till sidans topp

Bertil Kågedal, professor emeritus, Linköpings universitet; tidigare överläkare i klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping

Vid asylutredning "erbjuder" Migrationsverket unga individer att genomgå medicinsk åldersbedömning för att styrka sin minderårighet. Den medicinska åldersbedömningen görs som bekant av Rättsmedicinalverket (RMV) med en metod som kraftigt ifrågasatts och som bygger på det sammanlagda resultatet av röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets tillväxtzon [1].

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) uppmanade för mer än ett år sedan regeringen att tillsätta en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna [2], men än så länge har inget ändrats [3, 4]. Förvisso vidkänner nu RMV på sin hemsida att cirka 19,7 procent av 17-åringar kan felbedömas [5], men man har inte ändrat i sina utlåtanden.

En viktig invändning är att man inte kan använda populationsstatisk såsom RMV gör. Om man i samtliga fall med mogen tillväxtzon ger utlåtandet att resultaten talar för att den enskilde personen är 18 år eller däröver kommer samtliga individer med mogen tillväxtzon att klassas så. Detta framgår av RMV:s produktionsstatistik för åren 2017-2019 [6]. Den tolkning som RMV gör är ovetenskaplig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Håkan Mörnstad i Svenska Dagbladet debatt 20-05-18: "Ett år har gått - varför granskas inte RMV?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

SvT Nyheter 20-03-01:

Åldersbedömningar splittrar regeringen - utredning dröjer till sidans topp

Frågan om medicinska åldersbedömningar av asylsökande fortsätter att skapa konflikt mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ännu finns ingen utredning av undersökningarna.

Asylsökande som anger att de är under 18 år behöver styrka detta när Migrationsverket gör sin asylbedömning. Om de inte kan det har de sedan tre år tillbaka möjlighet att få sin ålder bedömd av Rättsmedicinalverket.

Knän och visdomständer röntgas. Fram till det senaste årsskiftet har fler än 11 000 personer undersökts. Drygt 80 procent har bedömts vara över 18 år.

- Från vår sida är det viktigt att vi inte ifrågasätter om vi ska ha medicinska åldersbedömningar eller inte, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

- Har man åldersbedömningar så måste de ju vara så rättssäkra det bara går och om vi har prövningar där barn bedöms som vuxna så är det inget annat än en rättsskandal, säger Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson i Miljöpartiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

ETC 19-06-27:

Stoppa osäkra åldersbedömningar till sidans topp

De metoder som används för att åldersbedöma ensamkommande asylsökande barn är rättsosäkra och ska utredas. Nu kräver organisationen Farr att alla åldersbedömningar stoppas i väntan på utredningens resultat.

I början av april aviserade regeringen att en oberoende utredning ska göras av de åldersbedömningar genom röntgen som ensamkommande asylsökande barn utsätts för. Statens medicinsk-etiska råd, Läkaresällskapet och flera andra organisationer har länge krävt att åldersbedömningarna ska granskas. Rättsmedicinalverket (RMV) som utför undersökningar åt Migrationsverket, bland annat genom magnetröntgen av knäleden, har i en debattartikel i Läkartidningen erkänt att de ursprungliga beräkningarna av när knäleden mognar inte stämmer.

Enligt den kurva som artikeln illustreras med är risken för att en pojke som är strax under 18 felaktigt bedöms som vuxen 20-25 procent. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2018 är risken att en 17-årig pojke felbedöms 21 procent och enligt den senast vetenskapligt publicerade studien (Mostad/Tamsen)är risken så hög som 41 procent för samma ålder.

Farr välkomnar utredningen men anser att det i ljuset av den senaste forskningen borde vara självklart att den nuvarande röntgenmetoden stoppas tills utredningen är klar. Likaså bör utvisningsbeslut för ungdomar som skrivits upp i ålder med denna metod omprövas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Svenska Dagbladet debatt 19-05-06:

"Fler bör granskas för åldersbedömningarna" till sidans topp

Utöver Rättsmedicinalverket bär även Migrationsverket och migrationsdomstolarna ett stort ansvar för att de rättsosäkra medicinska underlagen om ålder har fått ett så stort genomslag i asylärenden för ensamkommande unga. Det skriver flera debattörer.

(...)

Enligt vår bedömning har Migrationsverket och migrationsdomstolarna återkommande godtagit Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar och samtidigt inte tillräckligt beaktat andrahandsutlåtanden från experter, jämte övrig bevisning som talar för att den asylsökande är under 18 år.

Resultaten av den starkt kritiserade och ifrågasatta medicinska metoden för åldersbedömning borde givetvis behandlas med stor försiktighet av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Till detta kommer att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ofta förbiser att ta ställning till om bevislättnad enligt principen om "benefit of the doubt" ska ges den som söker asyl, vilket utifrån svensk och internationell rätt är ett krav.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Östersunds-Posten krönika 19-02-17:

Hans Lindeberg: Även Hadi har blivit uppmätt av svenska staten till sidans topp

(...) /Filmen/ Sameblod synliggör återigen en skamfläck i den svenska historien. Det är smärtsamt men bidrar till att ge perspektiv på vad som händer nu i en helt annan fråga.

Hadi Ghambari var i femårsåldern när han tillsammans med sin familj flydde från Afghanistan. Han minns inte mycket av småbarnsåren eller landet. Flykten gick till Pakistan. Därefter Teheran, Turkiet, Lesbos i Grekland.

Han kan ha gått ett par månader i flyktingskola. Hans hörsel skadades allvarligt när han utsattes för ett självmordsattentat. Han hamnade på New York Times förstasida med en flytring kring kroppen efter att ha överlevt i gummibåten på Medelhavet.

Nu går Hadi i åttonde klass på Storsjöskolan i Östersund. Har syslöjd, har lärt sig läsa, skriva och svenska. Han tränar basket och är ungefär som klasskompisarna i allmänhet.

Med ett avgörande undantag.

Migrationsverket betraktar honom inte som ett barn utan som en vuxen man. Därför ska han skickas tillbaka till Afghanistan.

Även Hadi har blivit uppmätt av svenska staten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Dagens Medicin 18-12-21:

"Åldersbedömningar utan jämförelsematerial är fusk" till sidans topp

Det går inte att använda skelettmognad för åldersbedömning eftersom många asylsökande ungdomar sannolikt har kraftigt accelererad pubertetsutveckling. Det skriver Inge Axelsson, professor emeritus i medicinsk vetenskap.

Rättsmedicinalverkets, RMV, åldersbedömningar av asylsökande ungdomar är ett korthus som rasat ihop. Flera faktorer har samverkat till detta.

RMV fick i maj 2016 "regeringens uppdrag att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar". Socialstyrelsens systematiska litteratursökning gjordes också med stor skyndsamhet och bara magnetkamera, MR, av tillväxtzoner i lårbenet och röntgen av tänder kom med. Man hoppade över manuell litteratursökning som krävs av till exempel Cochrane och man sökte inte studier av hur kroppen reagerar vid det tillstånd som asylsökande befinner sig i: kronisk stress. Genom att söka i Pub Med, samma databas som Socialstyrelsen använt, kunde jag lätt hitta missade, relevanta studier publicerade i ledande, barnmedicinska tidskrifter.

Göran Sundström, professor i statsvetenskap, skrev nyligen att det är "en del i tjänstemännens lojalitet gentemot regeringen att uppmärksamma regeringen på att den håller på att bryta mot ett högre direktiv." Jag tolkar det som en skyldighet för rättsläkare på RMV att tala om för regeringen att regeringsuppdraget inte går att genomföra utan att bryta mot god forskningssed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Medicin 18-12-21: Replik av Rättsmedicinalverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Svenska Dagbladet 18-12-21:

Regeringen kräver svar om åldersbedömningarna till sidans topp

Efter Statens medicinsk-etiska råds skrivelse till regeringen om oklarheter i medicinska åldersbedömningar kräver regeringen nu svar från Rättsmedicinalverket.

Samtidigt påpekar justitieminister Morgan Johansson (S) att Sverige måste ha ett system för åldersbedömningar i asylprocessen.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) skickade i torsdags en skrivelse till regeringen med en uppmaning om att tillsätta en oberoende granskning av Rättsmedicinalverkets (RMV) medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Smer fokuserar i sin skrivelse framförallt på huruvida RMV redovisar osäkerheter och risker för felbedömning på ett rättvisande sätt. Man hänvisar även till artiklar i SvD:s granskning av RMV:s metod.

RMV:s generaldirektör Lars Werkström uppgav i går för SvD i en skriftlig kommentar att det inte är myndighetens sak att kommentera innehållet i Smers skrivelse samt att frågan nu ligger på regeringens bord.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen Nyheter debatt 18-12-27:

"Medicinsk åldersbedömning av unga måste stoppas" till sidans topp

Tusentals asylsökande ungdomar har utsatts för medicinska åldersbestämningar som inte är rättssäkra. Det enda rimliga är att alla de ensamkommande unga får stanna i Sverige, skriver Karin Fridell Anter, Kia Edvardson, Hans Lindberg och Katarina Nyberg.

Äntligen har regeringen tvingats ta tag i de medicinska åldersbedömningarna av asylsökanden. Metoden har använts i snart två år, och ifrågasatts av rättsläkare och andra experter nästan lika länge.

I slutet av december kom krav på en oberoende granskning från Svenska Läkaresällskapet, som är läkarkårens vetenskapliga organisation, och från Statens medicinsk-etiska råd, som är tillsatt av regeringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Expressen 18-12-13:

Läkarförening vill se granskning av medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Svenska Läkaresällskapet efterlyser en oberoende vetenskaplig granskning av medicinska åldersbedömningar.

Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Lars Werkström, Rättsmedicinalverkets nya generaldirektör, säger att metoden är rättssäker, men ger samtidigt nya besked om riskerna för felbedömning.

Svenska Dagbladets reporter Negra Efendi? har under lång tid granskat Rättsmedicinalverkets metoder för att göra medicinska åldersbestämningar av asylsökande.

SvD har avslöjat flera fel och oklarheter, och Socialstyrelsen har dragit tillbaka den rapport som ligger till grund för metodvalet.

Nu efterlyser Svenska Läkaresällskapet, SLS, en oberoende vetenskaplig granskning av medicinska åldersbedömningar.

SLS skriver i ett mejl till SvD att föreningens styrelse "bedömer att det fortsatt råder oklarhet om de i Sverige tillämpade metoderna för medicinsk åldersbedömning är vetenskapligt sunda".

SLS vill att RMV startar en oberoende utredning snarast och att granskningsgruppen bör inkludera internationell expertis, skriver SvD.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

Upsala Nya Tidning ledare 18-11-25:

Fatala felmätningar till sidans topp

Maria Ripenberg

Ok. Socialstyrelsen hade räknat fel.

Hur många barn har utvisats till Kabul sedan 2015? Bara för att Socialstyrelsen räknat fel?

Barn som påstås ha hittat på sin ålder har av svenska staten fått - en påhittad ålder. Hur framställdes det när de "erbjöds" undersökning med en vansklig metod utförd på felräknat underlag? Här får du chansen ätt mäta din knäled, men tar du den inte skriver vi upp din ålder till 18 år. Ändå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Journalisten 18-11- 14:

RMV vägrar svara på frågor till sidans topp

Rättsmedicinalverket hävdar att de inte vägrar att ställa upp på intervjuer, vilket Svenska Dagbladets reporter Negra Efendic påstått i en intervju med Journalisten. Men nu rapporterar även Läkartidningens reporter Katrin Trysell (bilden) att de nekats intervjuer av RMV.

Förra veckan publicerade Journalisten en längre intervju med Svenska Dagbladets reporter Negra Efendic, under vinjetten "Samtal med". Under intervjun riktade hon hård kritik mot Rättsmedicinalverket (RMV). Negra Efendic har i ett 50-tal artiklar det senaste året granskat myndighetens medicinska åldersbedömningar av asylsökande, och har avslöjat allvarliga fel.

En central kritik som Negra Efendic riktade mot myndigheten är att de gjort sig otillgängliga för intervjuer och att de vägrar att svara på frågor.

"Jag har fantiserat om att Rättsmedicinalverket ska ge mig en intervju med en ansvarig person som förklarar allting på ett begripligt sätt, att allt stämmer, och vi kan sätta punkt. Men där är vi inte än", sade Negra Efendic i intervjun.

Efter att intervjun hade publicerats mejlade Rättsmedicinalverket till Journalisten och krävde replik. Repliken var underskriven av fem personer på RMV: utvecklingschefen Ann Lemne, kommunikationschefen Helena Norman, avdelningschefen Elias Palm, chefsjuristen Anton Svensson samt Carl Johan Wingren, docent och metodansvarig för medicinska åldersbedömningar på Rättsmedicinalverket.

Repliken publicerades i sin helhet som en replikmärkt debattartikel på Journalistens sajt igår tisdag, men RMVs kommunikationschef Helena Norman tog omgående kontakt med redaktionen och ville att den skulle tas bort, eftersom den inte var tänkt som en "debattartikel".

I ett mejl till Journalisten skriver hon:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 18-11-21:

"... att fästa vikt vid en sådan åldersbedömning är som att singla slant" till sidans topp

av Björn Smedman, civilingenjör i teknisk fysik, yrkesverksam inom maskininlärning och artificiell intelligens

Forskningen inom maskininlärning och artificiell intelligens har nu kommit så långt att datorer kan ta över vissa väl avgränsade arbetsuppgifter. I takt med att detta blir möjligt uppstår en enligt min mening en intressant juridisk fråga om vilken betydelse grundlagens saklighetskrav ska ges i denna sköna, eller skrämmande, nya värld.

Den frågan handlar till stor del om förhållandet mellan juridiken och matematiken och för att belysa det förhållandet kan en historisk återblick vara på sin plats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Svenska Dagbladet 18-10-24:

Justitieministern: "Utgår från att det görs korrekt" till sidans topp

Justitieminister Morgan Johansson har hittills duckat för SvD:s frågor om felaktigheter och frågetecken i de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande.

Nu lägger ministern ansvaret på expertmyndigheten, RMV.

- Jag utgår ifrån att åldersbedömningar görs på ett vetenskapligt korrekt sätt, säger han.

SvD har i en lång rad artiklar avslöjat felaktigheter och stora frågetecken i Rättsmedicinalverkets metod för medicinska åldersbedömningar.

Granskningen har lett till att Migrationsverket skrivit om sina styrdokument.

Nyligen kunde SvD berätta hur nu även migrationsdomstolen gått emot RMV:s utlåtande om en asylsökandes ålder.

Justitieminister Morgan Johansson har avböjt SvD:s intervjuförfrågningar om de uppgifter som framkommit.

Men i samband med ett reportage om #Metoo ställde SvD:s kulturreporter Erika Hallhagen några av de frågor ministern hittills duckat för.

Min kollega Negra Efendi? har frågat om hon kunde få en intervju med dig men fått nej. Kan jag så ställa en fråga från henne?

- Ja, alltså du kommer att få samma svar. Svaret är att det här är en myndighetsfråga. Det vill säga mellan Migrationsverket och RMV. Det är inte regeringskansliet som bestämmer vilka metoder man ska använda för åldersbedömningar.

Tidigare har du haft förtroende för hur åldersbedömningarna görs.

- Ja det är klart att jag har. RMV är vår expertmyndighet.

Du har fortfarande förtroende för den metoden?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-26:

MP kräver granskning av bedömningarna: "Hög tid" till sidans topp

Miljöpartiet kräver nu - efter SvD:s avslöjanden - en extern granskningskommission av medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

- Det har under flera år förekommit brister och frågetecken. Det är hög tid att ta politiskt ansvar, säger Maria Ferm (MP).

Miljöpartiet vill se en extern granskning av Rättsmedicinalverkets (RMV) arbete med medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Enligt partiets migrationspolitiska talesperson, Maria Ferm, krävs en bred genomlysning där metoden, RMV:s utlåtanden om ålder, samt myndighetens uppdrag ska granskas.

- Det behövs en extern granskningskommission som går igenom alla de här områdena i syfte att rätta till de fel och brister som finns, säger Maria Ferm, som också är partiets gruppledare i riksdagen, till SvD.

Våren 2016 gav regeringen RMV i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Anne Rambergs blogg 18-10-27:

Om bristande saklighet och felaktiga åldersbedömningar till sidans topp

En grundprincip i regeringsformen är att myndigheterna ska beakta allas

likhet inför lagen, samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det syftar till att säkerställa att rättssäkerheten upprätthålls vid myndighetsutövning. I samma syfte genomfördes på migrationsrättens område 2006 en av de största processrättsliga reformer som någonsin genomförts i Sverige. En ny instans -och processordning sjösattes, som bland annat innebar att domstolsprövning infördes i asylmål med ett tvåpartsförfarande och rätt till muntlig förhandling.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet krönika 18-10-19: Oisin Cantwell: Åldersbedömningarna i asylärenden är en skandal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Upsala Nya Tidning ledare 18-05-24:

Tänk om staten ljuger... till sidans topp

Maria Ripenberg

En oacceptabelt stor felklassificering, säger en matematikprofessor vid Chalmers.

Det är inte jordens temperatur det gäller, eller dieselavgaser. Det är kroppsdelar som staten "erbjuder" sig att mäta hos unga flyktingar. Annars kan deras ålder skrivas upp till 18. Ändå.

En ny studie av två specialister i rättsmedicin, Petter Mostad och Fredrik Tamsen, visar nu att över hälften av vissa grupper som efter röntgen bedömts vara vuxna i själva verket kan vara barn. Särskilt gäller det individer som ansetts ha "moget knä" men "omogen tand". Forskarna påtalar systematiska fel i det sätt på vilket Riksmedicinalverket, RMV, använder metoderna MR-knä och tandröntgen.

Johan Bring, statistiker vid Uppsala universitet, säger till Göteborgs-Posten att han påtalat samma sak tidigare: "De har räknat fel och de tänker fel."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.